10 juli 2019

Extra belastingverhoging OZB: proficiat medeburgers !


In de kaderbrief 2020, een stuk met de uitgangspunten voor de gemeentebegroting van 2020, stond ergens in de kleine lettertjes dat de Onroerend Zaakbelasting (OZB) opnieuw extra verhoogd zou worden. Dit tegen eerdere beloftes in. Er stond tevens bij dat de gemeente voortaan niet alleen het percentage van de inflatie zou hanteren als richtsnoer maar tevens de stijging van ambtenarensalarissen voortaan zou meewegen. Op die manier komt er meer geld binnen en hoef je minder te bezuinigen.

Je ziet aan alles dat de ambtenaren hun eigen werkgelegenheid aan het veilig stellen zijn. Dat zag je laatst ook bij de poging om voortaan elk jaar 1 miljoen extra te gaan uitgeven aan wegenonderhoud. Je ziet het opnieuw bij de keuze van de bezuinigingsvoorstellen. 

Het grote probleem van de gemeente Katwijk is dat B&W eigenlijk een verlengstuk is van de ambtelijke top. Zolang burgemeesters en wethouders min of meer kritiekloos de ambtelijke voorstellen overnemen wordt er niet gesaneerd in het ambtelijk apparaat. Iets dat om meerdere redenen heel erg nodig is. De gemeenteraad heeft dezelfde angst en onwil om daden te stellen. Dat leidt tot pappen en nathouden. Daardoor worden problemen niet opgelost en wordt het uitgavenpatroon niet in overeenstemming met de inkomsten gebracht. Het resultaat is dat u elk jaar meer gaat betalen voor minder gemeentelijke voorzieningen.

In bovenstaand videofragment zie je hoe ondergetekende een wijzigingsvoorstel (amendement) indient om de extra belastingverhoging van tafel te krijgen. Geen enkel raadslid had tevoren ontdekt dat deze extra verhoging in de kleine lettertjes van de kaderbrief was ingevoegd. 

De motie werd overigens door de coalitiepartijen van tafel geveegd.  Daarvoor werd als alibi gebruikt dat we nog wel een keertje naar de systematiek zouden kunnen kijken in een of andere technische commissie. Ondertussen is de extra belastingverhoging dus gewoon goedgekeurd door een meerderheid van de coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en SGP. Zij werden voluit gesteund door de PvdA, D66 en Nelly Smits

U weet nu waar uw vrienden zitten.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts