18 juli 2019

Julianabrug: een plank over het water of een verbinding met de allure van een Erasmusbrug


Vanavond spreekt de gemeenteraad over een Julianabrug als een soort goedkope plank over het water, terwijl er tevens een keuze is voor een Erasmusbrug op Katwijkse schaal. Dat ging als volgt.

Spuuglelijk

De fietser staat centraal,
althans in het papieren coalitieakkoord.

Op 14 februari heeft de gemeenteraad beslist dat er een nieuwe Julianabrug moet komen met 4 rijbanen en in beide rijrichtingen een apart fietspad en voetpad. In de vorige aflevering hebben we daar plaatjes van getoond. Ergens op het gemeentehuis is er daarna blijkbaar een ander idee populair geworden. Een twee-richtings fietspad aan de oostzijde van zowel de Biltlaan als op de brug.

In de teksten van dit dossier wordt beweerd dat B&W op 9 april besloten zou hebben dat er langs de Biltlaan een 2-richtingsfietspad zou moeten komen. Vreemd genoeg is dit besluit niet terug te vinden in de notulen van die B&W vergadering. Hier klopt iets niet. Zo’n besluit zou trouwens niet legaal zijn omdat de gemeenteraad daarover gaat en bovendien zou zo’n besluit tevens in strijd zijn met de door de Raad vastgestelde uitgangspunten voor de brugindeling.

Het dedain voor de gemeenteraad is groot

Als de raad namelijk met de uitgangspunten voor de brug vastlegt dat er enkelzijdige fietspaden komen op de brug kun je niet tegelijkertijd contrair besluiten dat er op de Biltlaan een mogelijkheid zou openstaan om daar voor iets anders te kiezen. Merkwaardig dat men die contradictie op het Gemeentehuis niet heeft ontdekt. Of is het dedain voor de gemeenteraad zo groot dat men gewoon zijn eigen zin doet ?

Vervolgens gaat B&W zowel naar de pers als naar de inwoners met een ontwerp dat volledig in strijd is met de uitgangspunten van de raad. De inhoudelijke argumenten voor die keuze worden nergens gegeven. Vasthouden aan de beeldkwaliteit van de oude brug is een gelegenheidsargument dat niet voorkomt in het eisenpakket dat door de raad is vastgesteld. Het is ook bijzonder gezocht want de bestaande brug is gewoon spuuglelijk.

Zo kan het ook
Kortom B&W is haar boekje (ver) te buiten gegaan en er is naar onze mening fors geblunderd in dit dossier. Als je als college denkt dat de raad het niet goed heeft gedaan moet je eerst naar de raad om te vragen of het anders kan. Pas daarna ga je de zaak, na wijziging van het raadsbesluit, op een andere wijze uitwerken en bespreken met derden. Deze gang van zaken kan de gemeenteraad nooit over haar kant laten gaan.

Het kan ook anders en beter

Als ik nu even versneld doorspoel naar het standpunt van KiesKatwijk dan komt dat overeen met datgene wat we ook als gemeente bij de overkluizingen (=viaducten) over de Rijnlandroute nastreven. Die situaties zijn volkomen vergelijkbaar. Hier moeten dorpsdelen die geïsoleerd van elkaar zijn een verbinding krijgen. Geen “plank over de weg of over het water” maar een brede strook met een hoge verblijfskwaliteit o.a. door ruime toepassing van groen is hier het recept. 

Kwaliteit is onze reclame




Die kwaliteit heeft de Hoornes verdiend en is de eerste stap naar een veel bredere upgrading van die wijk. We investeren daar nu al ruim in, b.v. door de aanpak van het winkelcentrum vlak achter de Julianabrug. En onze fractie zou dat beleid willen doorzetten met een tijdige sloop van de drie torenflats, en uiteraard ook met een kwalitatief uitstekende brug die je daar nu voor meerder generaties neerlegt. Goedkoop zou hier duurkoop zijn. U wilt de Hoornes afschepen met een plank.

Samenvatting

Wij hanteren samenvattend de volgende inhoudelijke argumenten voor onze keuze voor meer kwaliteit:

Wees consequent en consistent

Er is geen reden om af te wijken van de oorspronkelijke Nota van Uitgangspunten die een brede brug impliceert met 4 rijbanen en in beide rijrichtingen een separaat voet- en fietspad. Dat is geheel conform het coalitieakkoord waar is vastgesteld dat de zwakke verkeersdeelnemers centraal gesteld zouden worden. De oorspronkelijke opzet heeft de beste functionaliteit.

Doe De Nieuwe Bestuursstijl

Er is alle reden om conform De Nieuwe Bestuursstijl uit het coalitieakkoord gehoor te geven aan de wensen van inwoners, zoals o.a. naar voren gebracht door Katwijk Smart Village en anderen. Dat is ook conform de wens van deze gemeenteraad die bij de uitgangspunten heeft voorgeschreven dat er aandacht moet zijn voor groen en duurzaamheid.

Beknibbel niet op de verkeerde dingen

Er dient hier niet beknibbeld te worden op de kosten omdat het vitale infrastructuur betreft die bovendien een belangrijke rol kan spelen op het belangrijke gebied van vergroening, bio-diversiteit en de kwaliteit van het aanzicht van ons dorp. Het betreft hier dus geen kunstmatige plakmiddelen, zoals Hanging Baskets, die als een vlag op een spreekwoordelijke strontschuit zouden moeten functioneren. Maar dit betreft het fundamenteel zorgen voor een schuit die van zichzelf een dusdanige geweldige schoonheid uitstraalt dat dat soort vlaggen overbodig zijn.

Wees ambitieus op de juiste onderwerpen

Wij zijn er overigens van overtuigd dat er elders sponsors kunnen worden gevonden voor een brug die op Katwijkse schaal de rol van de Rotterdamse Erasmusbrug zou kunnen vervullen. Denk aan Rijnland en het groenfonds van Holland Rijnland. Een brug als symbool van verbinding, vitaliteit en schoonheid. En bovendien een stukje infrastructuur, die alle verkeersdeelnemers, ook de zwakkeren zoals fietsers, voetgangers en de overige schepselen der aarde de beste functionaliteit biedt.

Een domme plank of een Erasmusbrug ?

Beste raadsleden, we hebben nu de kans om hier iets te laten produceren dat de kwaliteit van een Vermeer heeft. Laten we geen genoegen nemen met minder. Daar krijgen we later eeuwig spijt van. Kies niet voor een plank over de sloot, maar voor iets met meerwaarde dat onze versteende gemeente een beter aanzien kan geven. Onze inwoners verdienen dat. Onze gemeente kan wel een boost gebruiken om van ons suffige imago af te komen. Daarom hebben we een amendement ingediend die een brug met allure en echte verbindingskracht mogelijk maakt.

Jaap Haasnoot


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts