18 februari 2020

5000 woningen op Valkenburg: Top of Flop ?


Foto: ANP

"De markt kent geen genade"

Eerst zien, dan geloven

Vandaag, 18 februari 2020, hoorden we dat er een akkoord is tussen de Minister en het College van B&W van Katwijk over woningbouw op Valkenburg. Details ontbreken nog. Ik zou dus even wachten op wat het oordeel van de gemeenteraad wordt op het moment dat al die details bij hen wel op tafel liggen. Tenslotte is de gemeenteraad het bevoegde gezag. Ik ben bij voorbaat niet optimistisch gezien de eerdere dictaten en dwangbuizen die door het Rijk met chantagemiddelen werden begeleid. De casus betreffende de geplande woningbouw op het voormalig Vliegkamp Valkenburg is illustratief voor het beleid c.q. voor het bestuurlijk gedrag dat nu al gedurende pakweg een decennium ons land enorme schade toebrengt. Ik ga dat uitleggen, maar eerst een korte recapitulatie.
Lockheed P3-Orion van de MLD; foto: Jaap Dubbeldam

Men stapelt domheid op domheid

In het kader van de afbouw, of zeg maar afbraak van Defensie, kreeg de Koninklijke Marine meer dan 10 jaar geleden de keuze om de onderzeeboten of haar vliegbedrijf met de Orion lange afstand patrouillevliegtuigen op te doeken. Een belangrijke taak van de Orion was onderzeebootbestrijding, maar de inzet ging veel verder. De Orions hebben ook boven Afghanistan gehangen. Informatie verzamelen is een van de belangrijkste taken in de moderne oorlogvoering. Vanuit het oogpunt van Defensie bekeken was het opdoeken van de Marine Luchtvaardienst (MLD) een enorm domme vergissing. Een paar onderzeeboten kunnen in een half uurtje tijd de gehele planeet vernietigen. Maar daar gaat deze blog niet over.

Onvoorstelbare kapitaalvernietiging

Het nog maar relatief kort voor de sluiting in 2006 geheel gemoderniseerde Vliegkamp Valkenburg kon dus na het opheffen van de MLD gesloopt worden. Een onvoorstelbare kapitaalvernietiging. Het materieel ging voor een fooi naar de Duitsers en is daar nog steeds in gebruik. Het terrein kwam in handen van het Rijksvastgoedbedrijf en het idee was om er woningbouw te plegen. In feite is het bouwen op een “uitleggebied” conform de ladder voor duurzame verstedelijking een No Go. Maar beleid maak je om er uitzonderingen op te kunnen maken.


Bereikbaarheid en leefbaarheid

Het gebied ligt verder behoorlijk onder N.A.P. en kent nog allerlei andere handicaps die ongebreidelde bouw lastig maken. De regio is behoorlijk verstedelijkt en vormt in feite de derde stad van Zuid Holland. Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn hier serieuze issues. Er zijn erg veel ruimteclaims voor functies als wonen, werken, recreëren en natuur. En dan hebben we het nog niet over stikstof of archeologie gehad. De Rijnlandroute levert in zijn huidige vorm geen bijdrage aan de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Die weg loopt dood op verkeerslichten midden in de bebouwde kom van Katwijk. Er zou eigenlijk lightrail moeten liggen maar dat is ooit afgeblazen.

5000 woningen is het maximum

Kort en goed, het is allemaal prima uitgezocht en het plafond voor het aantal woningen dat je daar kwijt kunt is daarom echt 5000 stuks. Dat is allemaal mooi opgeschreven en uitgetekend in de Integrale Ruimtelijke Visie (IRV) die een nadere uitwerking en actualisering vormt van een lang geleden gemaakt Masterplan. Naast de woningen is er ruimte voor Unmanned Valley Valkenburg en een broodnodige groene zone op het grondgebied van de gemeente Wassenaar. In de directe omgeving zal de gemeente Katwijk enorm veel moeten investeren om de duinen (Natura2000) te beschermen met een buffergebied met allerlei functies. Daarnaast moet ook het gebied rond het Valkenburgse Meer worden ingericht als recreatiezone. Laten we hopen dat de mega windturbines die er vanuit de provincie Zuid Holland gepland zijn ergens anders geplaatst kunnen worden. Hoezo integrale visie ? Het is dus kort samengevat een enorme puzzel om die 5000 huizen daar te kunnen bouwen, zonder dat het een weerzinwekkende Vinexwijk wordt, en zonder dat de hele omgeving vastloopt en de natuur nog verder achteruit gaat.


Intimidatie + chantage = Maffiapraktijken

In de vorige aflevering heb ik geschreven over de intimidatie die de Rijksoverheid toepast om de gemeente Katwijk onder de voet te lopen. Ik hoorde in de wandelgangen een externe adviseur in dat verband de term “maffiapraktijken” gebruiken. Als je iets meer over de gang van zaken weet dan ben je waarschijnlijk geneigd om dat niet als een emotionele oprisping te zien, maar als een adequate beschrijving van de situatie. Ik dicht de gemeente Katwijk dan ook grote kansen toe bij de rechter als die ooit een oordeel zou moeten uitspreken over de gang van zaken. Het is toch een beetje merkwaardig als je een contract onder de neus geduwd wordt met allerlei “hang-yourself-clausules”. Een commerciële projectontwikkelaar zou niet eens op de ideeën komen die uit de koker van het Rijksvastgoedbedrijf te voorschijn kwamen. De brutaliteit en de arrogantie zijn echt stuitend, zeker in combinatie met een technische briefing waarin de Tweede Kamer gewoon fakenews werd voorgeschoteld. Als de Tweede Kamer dit laat lopen zijn ze geen knip voor de neus waard.

Men rotzooit maar  wat aan

De gemeente Katwijk (Marine Luchtvaartdienst) en de gemeente Vlissingen (Korps Mariniers) zijn dus blijkbaar beide lotgenoten en slachtoffer van een rijksoverheid die zich gedraagt conform de lijfspreuk van de schilder Karel Appel “Ik rotzooi maar wat aan”. Misschien moet Defensie het Marinevliegkamp Vlissingen gaan aanleggen als compensatie voor Zeeland. Dan bouwen we op Valkenburg een marinierskazerne.


Kliek of Clique

De achterliggende oorzaak van alle problemen is dat een Kliek rond het Ministerie van Financiën de macht in handen heeft in Nederland. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het pensioendossier. Irrationeel gedrag dat de samenleving schade berokkent en dat je beter ziet als je in staat bent om de zaak vanuit enige afstand c.q. vanuit een vogelperspectief te beschouwen. Dan kun je meer variabelen in het plaatje betrekken en zie je meer dan wanneer je uitsluitend met de neus op de spreadsheets zit.

Homo Economicus

Dat spreadsheet-denken in combinatie met de verheerlijking van de markt is de kern van de problemen. De machthebbers willen een kleinere overheid en het denksjabloon en de mensvisie zijn nogal eenvoudig. De “Homo Economicus” staat centraal en deze laat zich gemakkelijk sturen door financiële prikkels. Dat de overheid een schild voor de zwakken zou moeten zijn wordt als ouderwets gezien. Een zwakke medelander moet gewoon wat harder werken. Als je problemen ondervindt dan heb je dat aan jezelf te danken. Dus je redt jezelf maar. Onze Commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft daar in zijn nieuwjaarsspeech een paar behartigenswaardige woorden aan gewijd onder het motto “de markt kent geen genade”.

Puinhopen en populisme

Die filosofie heeft er voor gezorgd dat de samenleving op alle fronten (door alle ministeries) enorm verwaarloosd is. Want we (lees Shell) willen immers niet teveel belasting betalen, dus moet de overheid afbouwen. Het volgende kabinet staat voor een enorme inhaalslag om het achterstallig onderhoud dat daardoor is ontstaan weg te werken. Woningbouw (ik durf de term volkshuisvesting niet meer te gebruiken), zorg, onderwijs, noem mij eens een sector waar het geen puinhoop is geworden onder verantwoordelijkheid van de grote politieke partijen. Zij zijn dus ook zelf verantwoordelijk voor het populisme dat als reactie de kop opsteekt.

Ministers hebben geen handelingsvrijheid

Terug naar de kwestie Valkenburg. In het verlengde van de geschetste bestuursfilosofie hebben de ministers van Wonen of Binnenlandse Zaken geen enkele vrijheid van handelen. Ze hebben instructies van Financiën en als ze daar van afwijken zullen ze de rekening zelf moeten betalen. En dat kan dus niet. De ministers Knops en van Nieuwenhoven zijn dus eigenlijk deerniswekkende figuren die net als de Marine destijds kunnen kiezen of ze hun arm of hun been afgehakt krijgen.

Wurgcontract

Dat is dus de reden dat ik op voorhand weinig optimistisch ben over de deal (lees het dictaat) dat B&W van Katwijk blijkbaar hebben aanvaard. Ik hoop dat ik het mis heb. Gelukkig heeft de gemeenteraad het laatste woord en die zal naar ik hoop een onevenwichtig wurgcontract niet accepteren. Het geld klotst bij de Rijksoverheid tegen de plinten, op allerlei manieren worden kosten afgewenteld op gemeenten en burgers. Genoeg is genoeg. Betalen vrienden ! Wij willen ons belastinggeld terug.

Jaap Haasnoot
fractie KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts