5 februari 2020

Rijksoverheid misbruikt twee petten om gemeente Katwijk te pletten


Twee petten

Het Rijk lijkt een nogal onsmakelijk spelletje te spelen in de kwestie van de woningbouw op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. De Rijksoverheid heeft twee petten op en laat daarbij een Januskop zien. Enerzijds probeert men de gemeente te intimideren door te dreigen met het uit handen trekken van de gebiedsontwikkeling. Anderzijds is er de rol van grondeigenaar. De ene hand helpt de andere bij het Rijk. De Tweede Kamer moet hier een einde aan maken.


Pecunia centraal

Het Rijksvastgoedbedrijf probeert als verlengstuk van het Ministerie van Financiën zoveel mogelijk geld te slaan uit de voormalige defensiegrond. Dat kan door veel dure woningen te bouwen want dat levert de meeste pecunia op. Vanuit de andere rol van hoogste gezag probeert men de gemeente Katwijk onder druk te zetten om voorstellen te accepteren die volkomen ingaan tegen alle afspraken die de bevoegde gezagen van gemeenten en provincie met elkaar gemaakt hebben. Dit is belangenverstrengeling 2.0 De overheid die publieke machtsmiddelen inzet om met de andere hand dezelfde overheid als marktpartij financiële voordelen te bezorgen. Ik heb geen zin om hier diplomatiek over te berichten of om hier eufemismen te gebruiken. Dit is laakbare belangenverstrengeling.

Misleiding Tweede Kamer

In dezelfde geest zagen we dat de Tweede Kamer in een technische briefing werd voorgelicht door uitsluitend het woord te geven aan het Rijksvastgoedbedrijf. Waar een conflict is tussen twee partijen zou je ook de andere partij moeten horen. De gemeente Katwijk kon de toegang tot de publieke tribune niet geweigerd worden maar mocht niets zeggen. Daar kwamen dus halve waarheden uit, en zo als ieder weet zijn die erger dan hele leugens.

300 woningen voor middeninkomens, 500 woningen in absolute topsegment

Het plan van het Rijksvastgoedbedrijf was om slechts 6% van de 5000 woningen te bestemmen voor de groepen met een middeninkomen. Het afgesproken beleid tussen provincie en gemeenten is dat dit minimaal 20% moet zijn. Elke dag buitelen politici over elkaar heen om te verklaren dat we iets moeten doen aan de woningnood voor de lage- en middeninkomens, want deze mensen zijn momenteel kansloos op de “woningmarkt”. Gedrag en mooie woorden zijn hier niet met elkaar verbonden.

Tegelijkertijd spannen Rijk en Provincie zich al jaren enorm in om vooral de door hen gewenste 500 woningen in het allerhoogste topsegment aldaar veilig te stellen.  In het licht van de huidige ontwikkelingen komt dit toch minimaal over als een vorm van eenzijdige belangenbehartiging. Terwijl het helemaal niet helder is of er voor dit allerhoogste topsegment wel een actuele vraag in de markt bestaat. 


Valse voorstelling

Het is erg wrang om te zien dat de provincie Zuid Holland in dit dispuut tot op heden weinig dapper optreedt. Ondergetekende is er deze week als lid van Provinciale Staten niet in geslaagd een meerderheid te krijgen voor een motie die de afspraken herbevestigt dat we in Zuid Holland, en dus ook op Valkenburg, 25% van de nieuwbouw in gemeenten bestemmen voor sociale huur en 20% voor de middeninkomens. 

Het is triest dat de valse voorstelling van zaken die vanuit de Rijksoverheid wordt geventileerd, namelijk dat de gemeente Katwijk voor de problemen zorgt, tot op heden door de provinciale Gedeputeerde Anne Koning (PvdA) niet is weersproken. Volgende week is er op 12 februari een commissievergadering bij de provincie. We gaan zien of deze omissie dan wordt rechtgezet.

Jaap Haasnoot,
gemeenteraadslid Katwijk, voor KiesKatwijk
lid provinciale staten Zuid Holland, voor 50PLUS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts