29 april 2020

Open brief aan de gemeenteraad over afspraken Valkenburg


Gemeenteraad bewust buitenspel gezet bij gebiedsontwikkeling Valkenburg

De bestuurlijke afspraken zijn nogal globaal gehouden. De echte gedetailleerde afspraken c.q. de “hete hangijzers” en controversiële zaken zijn in een aparte Nota Locatie Valkenburg (met bijlage) ondergebracht. Dit is een sideletter met deels geheime afspraken. Deze bilaterale afspraak is gemaakt om hierdoor de gemeenteraad buiten spel te kunnen zetten. De sideletter wordt beschouwd als een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij B&W bevoegd zou zijn tot beslissen. In het verlengde hiervan wordt de gemeenteraad niet meer toegestaan dan “wensen en bedenkingen” aan te geven. Ik denk dat dit illegaal is, en alleen al om deze reden moeten we naar mijn mening een extern advies en expertoordeel vragen van een onafhankelijke partij.


Grondeigenaar haalt alles binnen en de gemeente heeft het nakijken

Deze opzet is buitengewoon teleurstellend en in feite onethisch. Het is ook de vraag of deze “truc” m.b.v. een sideletter bij de rechter kan standhouden. In ieder geval kan een gemeenteraad die zichzelf serieus neemt nooit akkoord gaan met een voorstel om zichzelf monddood en onmachtig te verklaren om haar wettelijke bevoegdheden te kunnen uitoefenen. Nu akkoord gaan met deze opzet betekent dat de gemeenteraad nog slecht op twee momenten haar mening kan geven over eindproducten (globaal bestemmingsplan, globaal stedenbouwkundig plan). We zullen als gemeenteraad verder niet meer betrokken worden of invloed kunnen uitoefenen gedurende het ontwikkelingsproces van het gebied. In dit proces is de invloed van de gemeente Katwijk überhaupt gereduceerd tot het aanleveren van een bestemmingsplan dat het reeds gemaakte stedenbouwkundige plan van het RVB moet legitimeren. B&W mogen slechts na fiat van het RVB bestemmingsplannen ter besluitvorming aan de raad voorleggen. Dit is ongelooflijk en wat mij betreft dus ook principieel onaanvaardbaar.

Gevolgen zijn desastreus

De gemeenteraad van Katwijk zet zichzelf met deze afspraken dus buitenspel. We geven onze bevoegdheden uit handen aan andere partijen. Dat leidt tot grote onevenwichtigheden en het is op dit moment absoluut duidelijk dat de doelstellingen rond kwaliteitsaspecten, die door de hele raad gedeeld worden, met deze bestuurlijke afspraken niet gerealiseerd zullen worden. Zonder uitputtend te kunnen zijn zie ik in dit verband o.a. de volgende negatieve punten:
 
 • Citaat: “de kern van de afspraak is dat snelheid (om te komen tot realisatie van) woningbouw voorop staat”. Dit impliceert in deze afspraken bij nadere beschouwing dat het kwaliteitscriterium dat de gemeenteraad altijd centraal gezet heeft niet of nauwelijks een rol speelt.
 • Er is duidelijk vastgelegd dat er geen hogere kwaliteitsstandaard mag worden opgelegd dan elders in Katwijk, en dat alleen zaken worden toegestaan die passen binnen de (door het RVB te bepalen) financiële kaders en voor zover ze tevoren contractueel zijn vastgelegd.
 • Katwijk mag een bestemmingsplan aanleveren maar heeft geen bepalende invloed op het stedenbouwkundige plan dat al op de plank ligt. Alles wat Katwijk inbrengt in het bestuurlijk overleg kan aldaar worden weggestemd of veranderd door een meerderheid van de andere partijen. We dragen in de praktijk als gemeenteraad dus nagenoeg al onze bevoegdheden over, zonder daar iets voor terug te krijgen overigens.
 • B&W van Katwijk, de provincie Zuid Holland (GS of PS ?) en het RVB nemen (op basis van unanimiteit) de belangrijke besluiten. De gemeenteraad speelt blijkbaar geen rol, maar accordeert slecht op die (twee) momenten waarbij dit wettelijk gezien niet anders kan.
 • De provincie investeert niets maar krijgt een volwaardige rol als medebeslisser en treedt daarmee dus ook in de bevoegdheid van gemeenten. Hier moet nader onderzoek plaatsvinden of dit legitiem is.
 • Katwijk moet de andere partijen betrekken bij het opstellen van het bestemmingsplan. Er worden geen concept voorontwerp-, ontwerp- of bestemmingsplannen aan de gemeenteraad voorgelegd die niet tevoren eerst door grondeigenaar RVB zijn goedgekeurd. Kan dit in Nederland ?
 • Er komt geen groennorm of specifieke sturing op het kwaliteitsaspect (normale welstandsregels gelden).
 • Een concept stedenbouwkundig plan dat al op de plank ligt, en dat de gemeenteraad nooit gezien heeft, zal worden gehanteerd. Uitwerkingsplannen worden vervolgens door projectontwikkelaars gemaakt en kunnen slecht formeel beoordeeld worden door de gemeente Katwijk.
 • Buitengewoon vernederend is het dat Katwijk wordt gevraagd om in te stemmen met het feit dat als mijlpalen niet worden gehaald anderen kunnen beslissen of we onze wettelijke taken nog wel mogen uitvoeren. Hiermee kan en mag een gemeenteraad nooit akkoord gaan.
 • Katwijk mag slechts de plannen van het RVB beoordelen en mag zelf geen alternatieve plannen (laten) opstellen.
 • Binnen de 5000 woningen wordt niet meer dan een paar procent van het contingent gereserveerd voor de middeninkomens. Bij alle berekende percentages worden de 500 topwoningen buiten beschouwing gehouden. Dat is ongewenst, onlogisch en onjuist en geeft een vertekend beeld. 
 • B&W van Katwijk heeft zelfstandig het initiatief genomen om in afwijking van het vigerende beleid 600 woningen extra toe te willen voegen voor de middeninkomens. Hierdoor zal het percentage van dit type woningen maximaal kunnen stijgen tot XXX % van het totaal. Dit voldoet nog steeds niet aan het vigerende beleid dat is vastgelegd in regionale afspraken.
 • Overigens is het woningbouwprogramma zwart gelakt in de beschikbaar gestelde teksten en dus geheim. Het RVB bepaalt zelf welke type woningen in welke hoeveelheden in andere categorieën naast de categorie “Sociaal” en “Middenduur-laag” zullen worden gebouwd. Dit is dus een open einde.
 • Katwijk heeft ook concessies gedaan op parkeren. Parkeren vindt nu in principe op het maaiveld plaats.
 • Het startgebied zal niet minder dan 3000 woningen omvatten, het RVB bepaalt welke woningen op welk moment worden gebouwd en het bestemmingsplan mag slecht globaal van aard zijn. De stuurgroep bepaalt of er mogelijk een deel-bestemmingsplan wordt gemaakt en niet de gemeente.
 • De gemeente Katwijk mag zich niet bemoeien met de grondexploitatie. Het RVB bepaalt wat de definitie van “zwarte cijfers” is c.q. welke kostenposten worden opgenomen en op welke wijze ze gewaardeerd worden.
 • De laatste (concept)grondexploitatie die de gemeente gezien heeft is blijkbaar van medio 2019. Alle informatie die intern gedeeld wordt is trouwens  geheim en moet binnen de stuurgroep blijven. De gemeenteraad wordt hier contractueel informatie onthouden.
 • Als er extra kosten ontstaan door b.v. stikstofmaatregelen dan wordt dat gefinancierd door bezuinigingen. Het RVB levert dus op voorhand geen opbrengst in.
 • Ook niet geplande kosten door een mogelijk bijzondere archeologische vondst mogen niet tot vermindering van opbrengst voor RVB leiden. Katwijk mag hiervoor geen kosten declareren bij RVB.
 • Katwijk moet 3 mega windmolens en tevens geluidsbeperkende maatregelen realiseren en alle betrokkenen zoals de gemeenteraad “in de goede stand zetten” (in jargon: draagvlak organiseren).
 • Het RVB regelt zelfstandig de verkoop van gebiedsdelen aan commerciële projectontwikkelaars.
 • Afspraken over communicatie, vertrouwelijkheid en geheimhouding worden in het vierpartijenoverleg gemaakt, waar Katwijk een minderheidspositie inneemt.
 • Stikstofmaatregelen mogen pas in procedure worden gebracht na goedkeuring door RVB (en BPD), want de kosten daarvan mogen niet te hoog worden.
 • Katwijk moet meewerken aan belastingontwijking. Het geeft een merkwaardig signaal af als overheden hier het verkeerde voorbeeld praktiseren en dit is in feite niet te verdedigen. 
 • De bijdragen door het RVB aan elders te maken voorzieningen voor de woonwijk zijn vrijwillig. De bijdrage aan de Mient Kooltuin is een fooi van XXXX euro en aan de beide viaducten wordt slechts XXXX euro bijgedragen.
 • De vergoedingen voor door Katwijk te verrichten werkzaamheden worden op allerlei wijze geminimaliseerd, zelfs met terugwerkende kracht.
 
Het Valkenburgse Meer

Deskundig oordeel van onafhankelijke deskundige is onmisbaar

In de afspraken zitten nog tal van zaken die alleen goed door een deskundige en met meer informatie goed te beoordelen zijn. Een schriftelijke vragenronde met op kritische punten slechts de rituele “kluitje-in-het-riet-antwoorden” leverde voor de gemeenteraad geen compleet beeld op. 

Zoals hiervoor aangetoond zijn er vele vragen, onduidelijkheden en twijfels over legitimiteit, ethiek, ongewenste effecten en vooral ook de evenwichtigheid van het totale pakket. Dit alles maakt het noodzakelijk dat de raad zich in de beoordeling van dit complexe dossier op dit moment laat bijstaan door een externe deskundige. Dat is tevoren ook afgesproken. 

Het blijkt dat met de voorliggende afspraken in feite alle relevante aspecten voor het vervolg worden vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst die later komt is slechts een uitwerking van de hier afgesproken beleidslijnen en zal daar van niet kunnen afwijken. Daarom vormt het nu gevraagde oordeel over de voorliggende bestuurlijke afspraken het cruciale beslismoment waarop alles dat van belang is bepaald en onherroepelijk vastgelegd wordt. 

In het verlengde daarvan heb ik een motie opgesteld die tot doel heeft een besluit over de bestuurlijke afspraken even uit te stellen totdat de gemeenteraad een second opinion ter beschikking heeft.

Er is ook een amendement dat stelt dat er met dit wurgcontract geen goede samenwerking tot stand komt (valse start) en er dus ook geen goed resultaat te behalen is.

Alle onderliggende stukken zijn (voor zover niet geheim) in het systeem van de gemeente Katwijk terug te vinden bij de agenda van de commissievergadering van 30 april

Over "detournement de pouvoir" in deze casus: Rijksoverheid misbruikt twee petten. Hier enkele achtergronden en hier nog wat informatie over de desinteresse van het Rijk in betaalbare woningen. De Tweede Kamer slaapt ondertussen lekker door en speelt een verkeerde rol omdat men zich in de luren laat leggen door de desinformatie van het kabinet.

Jaap Haasnoot

28 april 2020

Intensieve Menshouderij leidt tot problemen


De fractie van KiesKatwijk waarschuwt al jaren tegen de gevaren en nadelen van het kantoortuinconcept. Dat konden wij doen omdat de nadelige effecten voor de gezondheid en voor het welbevinden van medewerkers reeds lang bekend zijn. Die nadelige effecten hebben natuurlijk ook gevolgen voor de productiviteit en voor de kwaliteit van de output van de organisatie.


Het eenzijdige streven naar zoveel mogelijk medewerkers op zo min mogelijk vloeroppervlak, dat gunstig lijkt als alleen de huisvestingskosten in ogenschouw worden genomen, dreigt te verkeren in zijn tegendeel. Met de coronacrisis is er opnieuw een reden om te bezien of dit huisvestingsconcept van de intensieve menshouderij nog wel houdbaar is in de toekomstige “1,5 metersamenleving”.

Daarover hebben wij de volgende vragen aan B&W van Katwijk gesteld:

• Heeft uw college al nagedacht over een alternatief plan indien zou blijken dat het gemeentehuis na oplevering niet op de bedoelde wijze in gebruik zou kunnen worden genomen ?

• Zou het niet verstandig zijn om nu al de werkzaamheden stil te leggen en een alternatief plan te ontwikkelen ?

Voor de liefhebbers zie bijgaande uitzending van het programma De Monitor van 27 april jl.:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/kijk-hier-de-uitzending-terug-is-je-werkplek-na-de-lockdown-coronaproof#embed-173 

24 april 2020

Waarom hebben we eigenlijk een gemeentebestuur ?


Leefklimaat van uiterst beroerd naar beroerd

Tijdens de Coronacrisis kun je buiten veel meer van de natuur horen. Zo hoorde ik gisteren via mijn openstaande dakraam tijdens de digitale raadsvergadering driemaal een haan kraaien. Opmerkelijk. Het geluid kwam uit de richting van Valkenburg waar het op dat moment iets minder druk was op de Tjalmaweg. Maar dat gaat straks veranderen. Het leefklimaat wordt in Valkenburg eerst uiterst beroerd door een tijdelijke weg door de voortuinen van een woonwijk en een school. Die tijdelijke weg is een noodgreep als gevolg van een fatale vergissing van de provinciale overheid. Na de aanleg van de Rijnlandroute wordt het leefklimaat overigens niet veel beter maar gewoon beroerd.


 
De 90-seconden-democratie heeft gefaald

Laten we vaststellen dat de Valkenburgers die ellendige situatie te danken hebben aan de politiek die ze zelf gekozen hebben, of die ze niet gekozen hebben omdat ze thuis bleven tijdens de verkiezingen. Daarmee is niks goedgepraat als we het over het gedrag van de politieke meerderheden in provincie en gemeente hebben. Er zijn zoals gewoonlijk weer stupide fouten gemaakt en verkeerde afwegingen op probleemsituaties losgelaten. Het menselijk tekort laat zich hier weer eens in volle omvang zien. Dit is de prijs die in dit geval de Valkenburgers betalen voor een lekenbestuur. Het is bij wijze van spreken uw buurman die u dit aandoet.

De middelmaat regeert

Het is verrekte lastig om mensen die beschikken over voldoende beoordelingsvermogen en bestuurlijke ervaring te interesseren voor het lokale en provinciale bestuur. Dat is een feit en ik ga hier niet verder in op de oorzaken daarvan. De gevolgen zijn echter wel duidelijk. Er worden keer op keer op bizarre wijze enorme bedragen aan gemeenschapsgeld verbrand. En keer op keer blijkt het openbare bestuur niet in staat om de juiste besluiten te nemen. En dan krijgen we na verloop van tijd weer een crisis of probleem dat als een natuurverschijnsel wordt behandeld, maar dat we zelf hebben veroorzaakt. Totale gekkigheid als een peperdure Rijnlandroute, die vastloopt op verkeerslichten midden in de bebouwde kom van Katwijk, zijn niet tegen te houden met een praatje van 90 seconden in de gemeenteraad. De middelmatigheid regeert.

Het menselijk tekort

“Alles is psychologie”, zei een vroegere burgemeester van Katwijk. En zo is het. Daarom ben ik destijds die studie ook gaan doen trouwens, waarmee ik niet wil zeggen dat ik er ook verstand van heb. Maar vanuit die invalshoek was het werkelijk ontluisterend om te zien hoe de diverse politieke vertegenwoordigers alibi’s en rationalisaties aan het verkondigen waren om zichzelf te rechtvaardigen. Allemaal cognitieve dissonantie zeg ik in een poging om u even te imponeren.

Zo was er sprake van een zelfverklaard “met de rug tegen de muur staan”. Waarom kwam B&W dan naar de gemeenteraad om een oordeel te vragen als er geen keuzemogelijkheid zou zijn ? Lafheid, dames en heren. Gebrek aan bestuurskracht, en dat niet voor de eerste keer.

Valkenburg op een duister moment


Slachtofferschap en zelfbeklag

Er was ook veel sprake van slachtofferschap en zelfbeklag. Men werd getormenteerd door enorme dilemma’s, en dat was best wel zwaar voor een integere volksvertegenwoordiger. Daarnaast werden er fantoom argumenten geconstrueerd om voor zichzelf en voor de inwoners te verklaren waarom men helaas niet dapper kon zijn. Men was verder vooral heel verdrietig en teleurgesteld. Dat werd zelfs in een motie van treurnis vastgelegd zodat dit maar goed duidelijk zou worden aan de kiezers.

Het was dus best wel moeilijk om zo’n onpopulair verhaal te moeten houden, maar hier stond men voor het duivelse dilemma en we konden helaas niets anders dan het hoofd te buigen. Er was geen ontsnappen aan ! Eigenlijk was men dus een verrekt goede bestuurder en volksvertegenwoordiger. Althans, het was de bedoeling om u en zichzelf dit beeld te laten geloven.

Het smoezenboek

De juristerij werd behandeld alsof het een harde wetenschap zou zijn. Dat is het niet beste mensen, het is interpretatie van wetsteksten. Als het anders was hadden we geen rechters nodig. Met die juristerij kun je dus veel kanten op. In de praktijk gaat dat zo. Het college gaf de tekst van de door een deel van oppositie gesteunde motie aan een duur advocatenbureau. Vervolgens bestelden ze daar de argumenten om er tegen te kunnen zijn. Het bureau die dat dit voor dit onderwerp al voor de tweede keer deed, en die een goede klant aan de gemeente Katwijk heeft, zocht er natuurlijk de passende argumenten bij. Die waren uiteraard consistent met die van de vorige keer.

Maar het gaat natuurlijk niet om die (subjectieve) argumentatie. Er zat nu een verhaal van een bureau met een duur briefhoofd bij de stukken dat als alibi en aflaatbrief zou kunnen worden aangeroepen. Een expertoordeel door een ander bureau met een anders geformuleerde bestelling had natuurlijk net zo makkelijk het tegenovergestelde oordeel kunnen opleveren.

Valkenburg vroeg brood, maar kreeg stenen...

Gebrek aan ruggengraat en oordeelsvermogen

Dit hele Griekse drama onder het motto “hier sta ik, en ik kan niet anders dan die vergunning verlenen” vond zijn cynische dieptepunt in het volgende. Nadat de wethouder zich, net als sommige raadsleden dat na hem zouden doen, als slachtoffer van de omstandigheden had neergezet kwam hij met de verklaring dat ook hij een fervent tegenstander van deze tijdelijke weg was. Hij hekelde, overigens terecht, de houding van Statenleden in de cie BE van de provincie. De houding van Groen Links dat we Valkenburg met een paar dikkere bomen zouden kunnen compenseren was inderdaad hilarisch.De houding van de provinciale VVD was niet minder dan stuitend.

O.K. maar nu kwam het. De wethouder wenste de bewonersgroep Katwijk Smart Village oprecht veel succes in de juridische strijd om de tijdelijke N206 alsnog tegen te kunnen houden. Dus het lokale bestuur verschuilt zich niet alleen achter kul-argumenten, maar ook achter een bewonersgroep die de kooltjes uit het vuur mag gaan halen voor onze gemeenschap. Maar waar hebben we dan een gemeentebestuur voor aangesteld ?

Alle feitelijke zaken rond deze kwestie heb ik opgenomen in een feitenrelaas: Klikhier

De motie die een deel van de oppositie heeft ingediend en die vraagt om de vergunning niet aan de provincie te verlenen is hier te downloaden: Klik hier

Jaap Haasnoot

Social Icons


Featured Posts