2 juli 2020

Memootje aan het college van B&W te Katwijk

Aan: College van B&W
Van: Jaap Haasnoot (KiesKatwijk)
Betreft: Vragen n.a.v. brief d.d. 23 juni van B&W Katwijk aan gemeenteraad Katwijk over kwestie DSV.


 1. Er was vanaf 2017 reeds ontevredenheid over het functioneren van DSV. Hoe is het verklaarbaar dat de gemeente desondanks verrast werd in mei 2019 toen het debacle aan het licht kwam ?

 2. Waarom was DSV achteraf niet genegen om op eigen initiatief onderzoek te doen naar de gang van zaken ?

 3. Er was blijkbaar geen open dialoog mogelijk tussen ambtenaren en bestuur. Welke implicaties had dit ?  Wat was de oorzaak van de barrière ?

 4. Wat betekent “beter beleggen van verantwoordelijkheden” op het gebied van monitoring, toezicht en control ?

 5. Welke situatie wordt hiermee aangeduid ?

 6. Was het college op de hoogte van de situatie die in het antwoord op de vorige vraag is toegelicht ?

 7. Was er überhaupt sprake van monitoring, toezicht en control ?

 8. Is het beleggen van de verantwoordelijkheid bij een projectgroep van tijdelijke of structurele aard ? Onder wiens verantwoordelijkheid opereert de projectgroep ?

 9. DSV heeft gefaald. Welke acties zijn door DSV ondernomen richting de verantwoordelijke bestuurders en managers ?

 10. DSV heeft informatie achtergehouden. Is dit geen reden om een strafrechtelijk onderzoek te entameren ?

 11. Waarom heeft de gemeente geen actie ondernomen om het bestuur via de rechter uit haar functie te ontheffen ? Men persisteerde immers in een laconieke en onverantwoordelijke en amateuristisch houding ?

 12. Waarom heeft u de bestuurders niet aansprakelijk gesteld voor het gevoerde wanbeleid en de daardoor veroorzaakte schade ?

 13. Hoe lang is het bestuur nog in functie gebleven nadat in mei 2019 de gevolgen van de ramp duidelijk werden ?

 14. Is het resultaat van de zelfevaluatie van het bestuur beschikbaar ? Zo nee, wilt u dat dan opvragen en aan de gemeenteraad ter beschikking stellen ?

 15. Is het aanvaardbaar dat een bestuur van een openbare zorginstelling, die volledig gefinancierd wordt door overheidsgeld, haar bestuursleden uitsluitend via coöptatie rekruteert uit mensen die een bepaalde geloofsrichting aanhangen ?

 16. Wat is er veranderd aan de statuten

 17. Zijn er mogelijkheden om de door de gemeente gemaakte kosten rond dit debacle te verhalen op DSV ? Er is immers sprake (geweest) van wanbeleid en verwijtbaar gedrag van de kant van DSV ?

 18. Waarom heeft het vanaf mei 2019 een jaar geduurd (eigenlijk al vanaf 2017 toen de eerste signalen werden opgepikt) voordat het bij de gemeente duidelijk werd dat DSV geen zicht kon bieden op de financiële situatie ?

 19. Waarom is het onderzoek van DSV (Onderzoek Besluitvorming Financiën en Vastgoed) niet beschikbaar voor de gemeente(raad) en acht u dat blijkbaar een aanvaardbare en acceptabele situatie ?

 20. Is dit geen reden om het bestuur van DSV via de rechter naar huis te sturen en het heft zelf in handen te nemen door het aanstellen van een zaakwaarnemer ?

 21. DSV heeft volgens de samenvatting van een rapport de waarschuwing van de eigen accountant “niet goed gehoord”. Hebben de verantwoordelijken bij DSV gehoorproblemen ?

 22. Als er geen sprake is van een collectief gehoorprobleem dan heeft men toch de waarschuwingen bewust terzijde gelegd ?

 23. Is dit verwijtbaar gedrag ? zo ja, welke consequenties trekt de gemeente hieruit ?

 24. Wie heeft binnen DSV welke cruciale informatie aan welke verantwoordelijken onthouden ?

 25. Is dit geen strafbaar feit gezien de hele situatie ?

 26. Op blz 6 van de brief lezen we dat de gemeente beleefd vraagt om periodieke informatie. Waarom blijft de gemeente ondanks het trackrecord van DSV afwachtend en op afstand ?

 27. Zou het college, juist omdat zij voornamelijk gevormd wordt door partijen van Christelijke signatuur, er niet voor moeten zorgen dat hier niet het beeld ontstaat dat een falend bestuur van een instelling met een zelfde oorsprong met fluwelen handschoenen wordt aangepakt ?

 28. Welke juridische mogelijkheden zijn er om het bestuur van DSV terzijde te stellen en het bestuur over te nemen tijdens de herstelperiode ?

 29. Heeft het verbeterplan dat door de ambtelijke organisatie wordt gemaakt betrekking op de eigen organisatie of op DSV ?

 30. Wilt u dit verbeterplan en de diagnose waarop het is gestoeld ter beschikking stellen van de gemeenteraad ?

 31. Volgens eigen zeggen blijft u als college sturen. Welke instrumenten en (machts)middelen zet u hiervoor in ?

Met vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts