27 augustus 2020

Busverbinding Katwijk - Schiphol

De kans om Unmanned Valley en Space Cluster Noordwijk via R-net te verbinden en de daaraan verbonden synergie wordt niet gezien.

Noordwijk krijgt een R-net buslijn richting Schiphol. Katwijk krijgt een R-net met Leiden. Die gaat straks langs de Tjalmaweg (N206 c.q. de Rijnlandroute), dat is helemaal aan de uiterste rand van de nieuwe wijk Vliegkamp Valkenburg. Mensen die straks wat verderop in die wijk wonen hebben daar weinig aan, de afstand tot de bushalte is veel te ver. Ook de werkers op Unmanned Valley Valkenburg hebben niks aan die bus. Je hebt dus eerst een aanvullende verbinding met de N206 nodig om vervolgens naar Leiden te kunnen.


Lampje

Bij KiesKatwijk ging er een lampje branden. Maak die buslijn van Schiphol naar Noordwijk slechts een paar kilometer langer en laat het hangargebied van Unmanned Valley Valkenburg (UMV) op de projectlocatie Valkenburg het begin- en eindpunt zijn. Dan kan de geplande pendelbus van UMV naar het station van Leiden vervallen. Als je er over nadenkt zijn er nog een hele rits andere voordelen. Aldus heeft KiesKatwijk deze suggestie via politieke vragen op de tafel van B&W gelegd. Ik kan er een lang verhaal over houden maar u kunt de vragen en antwoorden hieronder lezen.


 

Professionals

Sommige professionals waarop het college van B&W blindvaart zijn uitzonderlijk getalenteerd in het verzinnen van problemen voor oplossingen. Anderen zijn weer enorm goed in het zelfstandig creëren van problemen. Als zich dat voordoet dan moeten er in de organisatie “checks & balances” zijn die er voor zorgen dat er correctie plaatsvindt. Als dat een keer mislukt door “groupthink” of door een blinde vlek dan zijn de wethouders of het college van B&W als verantwoordelijke bestuurders onze laatste hoop. Als zij zich opstellen als roeptoeters van het ambtelijk apparaat, of als ze de competenties die bestuurders horen te hebben missen, dan kan er dus van alles doorheen slippen. Dat gebeurt regelmatig. Dat zijn de miljoenen debacles die u wel kent. In die gevallen hebben we alleen nog de gemeenteraad om rampen te voorkomen. En dat is weer een verhaal apart. 

Eerst dus maar eens een paar vervolgvragen stellen over deze kwestie. Ik ben benieuwd naar de antwoorden.

Geacht College

Hartelijk dank voor de beantwoording van onze vragen over een mogelijke aansluiting van Katwijk op de buslijn Noordwijk-Schiphol. Wij pleitten via de vraagstelling voor verplaatsing van het startpunt van deze buslijn naar de locatie van Unmanned Valley.

Twee denkfouten

Naar onze bescheiden mening worden in deze beantwoording echter twee denkfouten gemaakt. Ten eerste wordt de waarde van deze lijn voor (toekomstige) inwoners uitsluitend afgemeten naar de eindbestemming Schiphol. Maar deze lijn verbindt alle dorpen in de Bollenstreek met elkaar. Onze busverbinding met de Bollenstreek is eigenlijk non-existent, waaronder ook de verbinding met Voorhout, waar de dokterspost voor onze inwoners zich merkwaardig genoeg bevindt. U gaat in de beantwoording volledig voorbij aan de waarde voor Katwijk van een busverbinding met de Bollenstreek. Hetzelfde geldt voor de waarde van de directe busverbinding tussen Unmanned Valley en de Space Campus Noordwijk.

Ketenoplossing

Daarnaast moet worden vastgesteld dat de R-net verbinding Leiden-via Projectlocatie Valkenburg-Katwijk slechts de uiterste periferie aan de noordzijde van de nieuwe woonwijk kan bedienen. Dat is ook precies de reden dat een peperdure pendelbus Leiden-Unmanned Valley noodzakelijk is. Een R-net buslijn Valkenburg-Schiphol kan nu precies de ketenoplossing zijn (overstappen) die u zegt na te streven om ook de meer zuidelijk gelegen delen van de toekomstige woonwijk tezamen met Unmanned Valley met het station Leiden te verbinden. Uw beantwoording geeft er blijk van dat dit element niet is opgemerkt.

Onze fractie heeft aldus de volgende aanvullende vragen over deze kwestie:

1.   Bent u het met onze fractie eens dat de busverbinding met de Bollenstreek via een de route Valkenburg-Schiphol een nuttige aanwinst voor de bereikbaarheid in onze regio kan zijn ?

2.   Ziet u net als onze fractie het belang van de grote kans om op eenvoudige wijze beide hoogwaardige werkparken, Space Cluster Noordwijk en Unmanned Valley Valkenburg met een hoogfrequente buslijn met elkaar te kunnen verbinden ?

3.   Bent u het met ons eens dat met een slechts zeer beperkte verlenging van de buslijn Schiphol-Noordwijk naar Unmanned Valley Valkenburg:

a.   De dure pendelbus Unmanned Valley-Leiden kan vervallen, en deze verbinding hiermee ook een hogere frequentie krijgt, en

b.   deze verbinding tevens van nut kan zijn voor bewoners van de meer zuidelijke gelegen delen van de nieuwe woonwijk ?

4.   Bent u het met ons eens dat deze oplossing samenvalt met  de door u voorgestane ketenverbinding met Leiden, doordat

a.   op de N206 eenvoudig kan worden overgestapt op de R-lijn richting Leiden,

b.   een optie die mogelijk ook interessant kan zijn voor inwoners van de Bollenstreek[1] ?

5.   Heeft u begrip voor het feit dat in de ogen van onze fractie de beantwoording van de eerder gestelde vragen een zekere mate van oppervlakkigheid of vooringenomenheid vertoont, waardoor de aanvullende vragen nodig bleken ?

 Met vriendelijke groet,
 Jaap Haasnoot

P.S.

Matthijs van Tuijl heeft natuurlijk gelijk. Het kan nog mooier en beter.

[1] Woon-werkverkeer voor mensen uit de Bollenstreek naar Unmanned Valley, en privé verkeer Bollenstreek-Projectlocatie, omdat in deze wijk gebouwd wordt voor de hele regio, ook de Bollenstreek.

 

13 augustus 2020

KiesKatwijk vreest met grote vreze..

Voldoet de peperdure verbouwing van het  gemeentehuis straks aan de eisen ?

Eind mei heeft KiesKatwijk vragen ingediend over de miljoenenverbouwing van het gemeentehuis. Naar onze mening is dit plan een totale vergissing ook zonder coronacrisis. Er is bewust nooit naar alternatieven gekeken. Alle ambtenaren moesten per sé in 1 gebouw. Dat is totaal onnodig want niet iedereen werkt met iedereen samen. Samenwerken kan ook prima als je niet op loopafstand zit.

Destijds was het gemeentehuis nog redelijk Cool
 

Het oude denken

Omdat het gebouw te klein is heeft men maar ruimte voor werkplekken voor 70% van het aantal mensen dat in dienst is. Het inmiddels achterhaalde “Nieuwe Werken” maakt dat in theorie mogelijk als we iedereen op een flexplek laten werken, en niet iedereen op dezelfde dag verschijnt. Dit is weer het bekende spreadsheet management zonder enig begrip van psychologie of organisatiekunde. Werkt misschien in een call center van een verzekeringsmaatschappij maar zeker niet in een beleidsfabriek.

Beter ten halve gekeerd…

Volgens KiesKatwijk zijn flexplekken in de 1,5 meter samenleving niet meer te handhaven en zijn ook grote open werkruimtes c.q. kantoortuinen nu voorgoed verleden tijd. Onder het motto “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, een gezegde dat we tot vervelens toe uit de kast moeten trekken bij de gemeente Katwijk, suggereerde KiesKatwijk via vragen om het kantoorconcept zo snel mogelijk om te gooien.

Woordspelletje roept wantrouwen op

Nu komt het interessante gedeelte. In de beantwoording ontkende het college dat er bij de verbouwing sprake is van een kantoortuin. Volgens KiesKatwijk is er in ieder geval geen sprake van een klassiek cellenkantoor maar is er wel degelijk sprake van grote ruimtes die in open verbinding met elkaar staan. Of er sprake is van recirculatie in de ventilatie is ons (nog) niet bekend. Het college gaat dus op gerichte vragen van een raadsfractie een woordspelletje beginnen om niet te hoeven antwoorden. Bij dit college roept dat direct het nodige wantrouwen op. Ze hebben teveel mislukkingen, gemiste kansen en debacles op hun naam staan. Ontkennen, wegpraten en toedekken is een tweede natuur van deze coalitie.

KiesKatwijk vreest het ergste

We worden met een kluitje het riet in gestuurd met een opmerking dat er een plan wordt gemaakt voor de terugkeer. Ja, dank je de koekoek. Maar passen al die medewerkers dan nog steeds in dat feitelijk te kleine gebouw ? KiesKatwijk maakt zich hier ernstig zorgen over omdat we hier een patroon zien. Problemen ontkennen en proberen weg te praten totdat het echt niet meer gaat. Dan komt het begrip “Noordzeepassage” toch ongetwijfeld bij iedereen weer op het netvlies. Vervolgens kreeg iemand anders de schuld, de politiek keek de andere kant op en iedereen deed net of er niks aan de hand was. Ik mag u niet vertellen hoeveel miljoenen deze verbouwing meer heeft gekost dan begroot. Maar als het eindresultaat straks niet voldoet ?

Alternatieven werden niet onderzocht

Misschien moet men dan alsnog het alternatief dat we in het verleden naar voren brachten uitvoeren. Voordat het marktplein werd opgeknapt hebben we voorgesteld om daar een mooi gebouw neer te zetten. Dat gebouw zou zowel als kantoorruimte voor ambtenaren als voor de bibliotheek kunnen dienstdoen. Uiteraard met een mooi zaaltje er bij en een flinke parkeerkelder er onder. Was waarschijnlijk goedkoper geweest dan de huidige verbouwing die zo extreem veel duurder is geworden dat alles daaromtrent geheim werd verklaard.

Ventilatie

Corona maakt alles anders. Je kunt er maar beter zo vroeg mogelijk op inspelen. Recent bereiken ons verontrustende berichten over de rol die onvoldoende ventilatie mogelijk kan spelen in besmetting op scholen en in bedrijven. Omdat het college geen echte antwoorden heeft gegeven op onze vorige vragen hebben we de volgende nieuwe vragen ingediend:

1.   Is er sprake van een cellenkantoor of van een kantooroplossing waarbij werkruimtes/werkplekken van veel medewerkers in open verbinding met elkaar staan ?

2.   Is er sprake van flexplekken ? Zo ja, acht u dat dan verantwoord gezien de laatste inzichten ?

3.   Zo ja, maken leidinggevenden dan ook gebruik van flexplekken ? Zo nee, waarom niet ?

4.   Kunt u garanderen dat de verbouwing die nu wordt uitgevoerd voldoet aan de laatste stand van zaken c.q. aan de meest actuele of te verwachten eisen op het gebied van corona-proof werkruimten ?

5.   Kunt u garanderen dat de ventilatie in zowel de nieuwbouw als oudbouw voldoet aan de laatste eisen ?

6.   Heeft u inmiddels actie genomen om het ontwerp van de verbouwing te scannen op toekomstbestendigheid ? Zo ja, welke ? Zo nee, waaraan ontleent u dan uw zekerheid dat er op overzienbare termijn geen problemen zullen blijken te zijn ?

7.   Voldoet de massagestoel voor ambtenaren aan de verwachtingen ? Zo ja, kunnen raadsleden hier dan ook gebruik van maken ?

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk.nl

 

6 augustus 2020

Gemeenteraad laat zich links en rechts passeren

Heeft het college zich weer in de luren laten leggen ?

Naar nu blijkt heeft het college van B&W op 3 juni een overeenkomst met het Rijk en de Provincie getekend die bekend staat als de Woondeal Zuidelijke Randstad. Het huidige kabinet is op allerlei manieren bezig om de grote steden extra geld toe te schuiven. Geld dat ze overigens eerst bij de kleinere gemeenten hebben weggehaald. De grote partijen rekruteren hun ministers altijd traditiegetrouw uit het club van wethouders in de grote steden. Deze mensen hebben door hun achtergrond altijd bijzonder veel gevoel voor de problemen van de grote steden. U snapt het mechanisme. In deze Woondeal zit 1 miljard euro. Nu is Katwijk de kans geboden of opgelegd om hieraan mee te doen vanwege de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Er is echter geen cent subsidie verstrekt aan de gemeente Katwijk ! Merkwaardige deal is dat.


Wordt Katwijk onder curatele gesteld ?

Maar we worden als gemeente wel min of meer onder curatele gesteld door het Rijk die deze regeling hiervoor oneigenlijk gebruikt. Het college van B&W heeft de overeenkomst ondertekend zonder overleg met en zelfs zonder informatieverstrekking vooraf naar de gemeenteraad. Als alibi gebruikt het college het argument dat de kans dat er ooit een bijdrage van het Rijk komt op deze manier groter is. Een beetje zwak verhaal. Vindt u ook niet ? Je hebt als gemeente Katwijk in deze kwestie een stevige onderhandelings- of machtspositie. Wettelijk gezien moeten wij eerst een bestemmingsplan goedkeuren voordat er gebouwd kan worden. Gebruik die positie dan ook en laat je niet keer op keer intimideren door de grote jongens uit Den Haag. We hadden gewoon moeten zeggen “eerst geld en daarna praten over deelname aan die zogeheten Woondeal”.

Is het college van B&W een maatje te klein ?

Keer op keer blijkt echter dat ons college net een maatje te klein is. Dat is heel erg want de gemeente gaat zonder een rijksbijdrage grote tekorten oplopen met alles wat we binnen en naast het plangebied moeten gaan investeren. Dat gaat u straks direct merken in uw belastingaanslag van de gemeente. Alleen al de ontwikkeling van de Mient-Kooltuin dat als recreatiegebied moet worden ingericht gaat heel veel miljoenen kosten. Dit college heeft zich hierbij laten afschepen met 1 miljoen euro uit de grondexploitatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Daar komen we dik tekort aan.

Katwijkers betalen de prijs !

En zo zijn er nog een heel aantal andere voor Katwijk slechte clausules in de contracten, die het college buiten de gemeenteraad om in het verleden heeft afgesloten. Het resultaat hiervan is dat we er geld bij moeten leggen of dat er een armoedige openbare ruimte in de nieuwe wijk gaat komen. Het doel van het Rijk is immers geld verdienen. Men is helemaal niet geïnteresseerd in betaalbare huisvesting. En een mooie wijk is alleen maar handig als daardoor meer geld voor de grond kan worden gevraagd. Dik 60% van de 5600 woningen aldaar wordt duur tot extreem duur omdat het Rijk en de provincie vooral expats in de watten willen leggen waaraan ook het meeste verdiend kan worden. Wie betaalt daarvoor de prijs denkt u ?

Gemeenteraad wordt niet meer serieus genomen.

In deze kwestie staat bovendien de positie van de gemeenteraad op het spel. We worden in toenemende mate links en rechts door het college gepasseerd via oneigenlijk gebruik van privaatrechtelijke contracten. Nu worden we zelfs niet eens meer vooraf geïnformeerd over een majeure ontwikkeling in het Valkenburg-dossier. We kunnen het achteraf lezen via een lijst van ingekomen stukken als we goed opletten. En dat terwijl we als raad zelfs een speciale commissie hebben opgericht om alle ontwikkelingen op Valkenburg met elkaar te kunnen bespreken.

Er zijn teveel bange mensen.

Als de meerderheid in de raad dit soort ontwikkelingen blijft toedekken met de mantel der liefde brengen we schade toe aan de positie van het hoogste gezag in de gemeente. Ik begrijp dat het met name voor fractievoorzitters van coalitiepartijen soms een moeilijk dilemma betreft om qua loyaliteit te moeten kiezen tussen wat het algemeen belang in een kwestie van je vraagt en anderzijds het belang van de politieke vrienden in het college. Maar politiek is niet voor bange mensen. Bij de kwestie DSV zagen we zelfs drie zg. oppositiepartijen die niet het lef hadden om de consequenties te trekken uit het disfunctioneren van het college. Dan krijg je dit dus, waarbij de raad gemakshalve maar helemaal gepasseerd wordt.

Opnieuw een wake-up call.

Ik zie hier aldus een sluipend proces waarbij de positie van de gemeenteraad stapje voor stapje wordt uitgehold. Dat is heel erg slecht. Niet zozeer of niet uitsluitend voor het prestige van de gemeenteraad of in verband met het beeld dat dit naar inwoners oproept, maar vooral ook omdat er hierdoor geen stimulans uitgaat om de kwaliteit van ons bestuur te verbeteren. Al die slechte besluiten ontstaan omdat er te weinig “checks & balances” zitten in ons bestuurlijk systeem. En ook omdat er nooit consequenties zitten aan ernstig disfunctioneren. In mijn visie is er nogal wat ruimte om te verbeteren en is er daarvoor zelfs een hele grote noodzaak. DSV zou ook voor de gemeenteraad een wake-up call moeten zijn !

Gemiste kans

Deze kwestie van de Woondeal schaar ik onder de lange lijst van bestuurlijk niet goed afgehandelde zaken en debacles. Zo ga je bovendien niet met een gemeenteraad om en in mijn visie moet je je als gemeente op deze manier ook niet de kaas van het brood laten eten door externe partijen. Als we onze onderhandelingspositie beter hadden gebruikt hadden we nu een forse bijdrage van het Rijk uit deze Woondeal-regeling in de pocket gehad. Dit is dus weer opnieuw een gemiste kans.

Leiderschap, zelfrespect en doorzettingsvermogen

Met name de fractievoorzitters van de coalitiepartijen kunnen en moeten in mijn visie laten zien dat ze beschikken over leiderschap, zelfrespect en doorzettingsvermogen. Als we hier als gemeenteraad opnieuw in een belangrijke kwestie “door de pomp gaan” dan zetten we onze raad definitief te kijk als een soort speeltuinvereniging die je van alles kunt laten besluiten of zelfs geheel buiten de besluitvorming kunt laten. Om die reden heeft KiesKatwijk een serie vragen ingediend bij het college en gaan we het onderwerp ook agenderen in het fractievoorzittersoverleg.

Jaap Haasnoot


 

Social Icons


Featured Posts