5 oktober 2020

De inwoners van Katwijk zijn in de steek gelaten door het gemeentebestuur

 

Met zo'n oppositie heb je geen coalitie meer nodig

Het is werkelijk totaal onbegrijpelijk dat zogenaamde oppositie partijen zoals de PvdA en de partij Durf het asociale woningbouwprogramma op het voormalig Vliegkamp Valkenburg nog zwaarder verdedigen en promoten dan de coalitie zelf. Ook de fractie Smits is namens het oude dorp Valkenburg overtuigd voorstander. Waarom ? 

Dit is regelrecht verraad aan hun achterbannen. 65% van de huizen op Valkenburg zitten in de prijsklasse van 4 ton tot over een miljoen. En als er in de toekomst huizen te verkopen zijn voor 5 ton dan ligt straks daar de ondergrens. Welke jonge starters kunnen dat betalen ? Het CDA heeft in ieder geval nog een poging gewaagd om het zogenaamde “dorpse karakter” van de wijk te redden. Maar een motie om de hoogbouw te beperken werd daarna uitsluitend door Hart voor Katwijk en KiesKatwijk gesteund. Het had dus geen enkele zin om met wijzigingen, amendementen, wensen of bedenkingen te komen op dit dossier want er zijn geen meerderheden op te krijgen in de raad. Hart voor Katwijk en KiesKatwijk stonden er helemaal alleen voor. Alle andere partijen hebben de inwoners van Katwijk in de steek gelaten.  

Gemeentebelangen heeft het alleen maar over hondenveldjes gehad.

Poging tot intimidatie

Zoals eerder gemeld is mij onder de aandacht gebracht dat juristen aan het werk zijn gezet om te onderzoeken of ik bij uitingen op de sociale media niet de geheimhoudingsplicht geschonden heb m.b.t. de afspraken van de gemeente Katwijk met het Rijk over de gebiedsontwikkeling op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Ik ga er van uit dat het College van B&W dat gedaan heeft in overleg, en misschien zelfs op aanwijzing, van de grondeigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dat wordt overigens ontkend. Er wordt in ieder geval nogal zwaar geschut ingezet en het paste tot op heden niet echt in de Katwijkse cultuur om zoiets te doen. Die deal met de vastgoedjongens maakt blijkbaar veel kapot.

Burgemeester valt door de mand

Dit rare gedrag kan niet anders worden uitgelegd dan als een bewuste poging om een volksvertegenwoordiger de mond te snoeren en mogelijk strafrechtelijk te kunnen aanpakken. In de politiek heb je weinig vrienden maar dat een burgemeester zich hiervoor leent vind ik persoonlijk nogal stuitend. Zo’n functionaris zou boven de partijen moeten staan en een verbindende rol moeten spelen. Hij had mij ook eerst eens kunnen uitnodigen voor een gesprek onder vier ogen. Dat is niet gebeurd maar hij heeft het onderwerp wel zonder nadere informatie op de agenda gezet van het besloten fractievoorzittersoverleg. Zoiets mondt dan al snel uit in een volksgericht waarbij “collega’s” de kansen kunnen benutten om rekeningen te vereffenen. Dat is overigens niet gebeurd deze keer omdat inmiddels ook was gebleken dat het onderzoek van de juristen geen feiten boven tafel heeft gebracht waaruit zou blijken dat ik de geheimhouding geschonden had.

De PvdA maakt zich geen zorgen over de betaalbaarheid van woningen op Valkenburg,
64% van de 5600 woningen is een segment dat begint met prijzen van 4 à 5 ton, 20,1% is huur.
 

Integriteit

Tijdens het fractievoorzittersoverleg werd door de burgemeester ook het woord integriteit in de mond genomen. En dat dan terwijl ik donderdag daarvoor in de openbare raadsvergadering door twee vertegenwoordigers van het college van B&W, waaronder de burgemeester ben uitgemaakt voor leugenaar. Dat is in ieder geval de definitie van het niet vertellen van de waarheid dat mij werd aangewreven. Daar werden overigens geen feiten bij genoemd die deze kwalificatie kunnen onderbouwen. Allemaal onfatsoen en op zijn minst sfeer bedervend. Ik heb inmiddels vragen uitgezet om boven tafel te krijgen wie er hier nu een loopje neemt met de waarheid.

Gezelli ! Wethouder Mostert bestempelt Jaap Haasnoot (KiesKatwijk) tot leugenaar. Er zijn echter geen realistische mogelijkheden om iets aan de plannen te veranderen.

Grote belangen

Dit hele gedoe betekent onder andere dat er bij de betrokkenen grote belangen zijn om de details rond de geheime contracten over Valkenburg ook echt geheim te houden. En u weet wat er in Nederland met klokkenluiders gebeurt, die worden kapot gemaakt. Ik heb eerder gezegd dat de gemeente Katwijk in deze casus geknecht en vernederd is. Ik heb ook gezegd dat de gemeenteraad in de praktijk niet in staat is om iets wezenlijks aan de contractvoorwaarden, die uitmonden in een bestemmingsplan en een stedenbouwkundige uitwerking van het gebied, te veranderen. De wethouder verklaarde dat ik hier onwaarheid sprak. Ik kan mijn stelling niet in het openbaar onderbouwen omdat ik de feiten uit de contracten niet op tafel mag leggen op straffe van gevangenisstraf. In het fractievoorzittersoverleg heb ik de kwestie wel toegelicht (overigens heb ik dat eerder ook gedaan in een besloten vergadering) en niemand was in staat om mijn argumenten te weerleggen.

Gezelli ! Ook de burgemeester doet een duit in het zakje. Feit is dat het RVB alle plannen maakt en dat de gemeente daarna mag kijken of het past in wettelijke- en beleidskaders.

Gemeente loopt aan de leiband van de grondeigenaar

Wat er gebeurt is dat de RVB een stedenbouwkundig plan heeft laten maken. Daarbij zijn een aantal abstracte uitgangspunten van de gemeente gebruikt maar de grondeigenaar had de regie. Vervolgens mag de gemeente op die specificaties van de grondeigenaar een bestemmingsplan in elkaar schroeven dat het plan van de RVB een legale status geeft. Dat is de omgekeerde wereld. Zeker als de gemeenteraad als hoogste gezag in de praktijk geen enkele mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen op de inhoud van dat bestemmingsplan. Insiders zullen direct begrijpen dat dit een heel uitzonderlijke situatie is die totaal niet aansluit op de gewenste regierol die de wetgever de lokale overheid heeft toegekend op het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening. Ik ben er dan ook vrij zeker van dat als ik naar de rechter zou stappen de plannetjes snel in de prullenmand zouden belanden. Temeer ook omdat er nog heel veel te zeggen is over de context waarin de onderhandelingen zijn gevoerd en de drukmiddelen die daarbij zijn gebruikt. Misschien moet ik die gang naar de rechter maar eens doen. Voor de echte kenners: hier speelt “detournement de pouvoir”.

CDA Katwijk doet dappere poging om bouwhoogte op Valkenburg te maximeren, maar is helaas teruggefloten, en komt daarna met een smoesje om dat te verbloemen.

Bouwhoogte

Het lokale CDA heeft recent geprobeerd om de bouwhoogten in het plan te maximeren. Er mag tot 10-hoog worden gebouwd en dat wordt dan vervolgens verkocht als een “dorps karakter”. De week daarna trok het CDA het verhaal met een doorzichtige smoes weer in. Ik weet waarom een wijziging op de plannen van het Rijksvastgoedbedrijf in de praktijk niet mogelijk is, maar ik mag het u niet vertellen. U kunt echter uit de gebeurtenis afleiden dat er blijkbaar iets gebeurd is dat deze draai van het CDA noodzakelijk maakte. Dit voorval geeft dus in ieder geval een duidelijke aanwijzing dat de gemeenteraad klaarblijkelijk geen wezenlijke invloed kan uitoefen op het bestemmingsplan. En zo is de democratie en de rol van het lokale bestuur toch niet bedoeld.


Lego of duplo ?

Het feit dat men de hoogte in moet wordt volledig veroorzaakt doordat B&W 600 huizen heeft toegevoegd aan de oorspronkelijke plannen van het RVB. Het oude plan kende slechts 290 woningen (5,2% van het totaal) voor de middengroepen. U weet wel de politieagent en de onderwijzer. Omdat niets ten koste mag gaan van de opbrengsten voor het RVB moeten die extra woningen worden geconcentreerd op het goedkope deel van de wijk dat dicht tegen de snelweg aan ligt. Normaal gesproken zou je die extra woningen over het hele vliegveldterrein hebben uitgespreid. Maar dat levert minder grondopbrengst op, dus dat mag niet. Dan is er nog maar één mogelijkheid, en dat is extra de lucht in gaan met de flatgebouwen. De meeste gemeenteraadsleden snappen dit niet en daarom zal ik het verhaal binnenkort nog met wat legostenen verduidelijken.

Overheid keert zich tegen eigen inwoners

Let wel, dit alles gaat over overeenkomsten tussen twee overheden. Het kamerlid Omtzigt heeft aangetoond dat de overheid zich soms tegen de eigen inwoners keert. Ik denk dat we hier opnieuw daarvan een voorbeeld zien. In een poging om mij te disciplineren heb ik te horen gekregen dat ik op geen enkele wijze mag berichten over het geheime overeenkomsten met het Rijk, niet indirect, niet met weglating van het onderwerp, niet in algemene termen. Ik denk dat ik nu eerst maar eens rectificatie ga eisen met betrekking tot het bestempelen van ondergetekende tot leugenaar.

Aanslag op de democratie

Alles bij elkaar is dit een heel gedoe dat weer eens laat zien op welke amateuristische wijze er in Katwijk bestuurd wordt. De poging om een volksvertegenwoordiger met groot wapengekletter de mond te snoeren levert geen goed beeld op. Ik denk dat we hier getuige zijn van een aanslag op de democratie. De grondoorzaak is natuurlijk zwak bestuur. En dat heeft bijna altijd te maken met onvoldoende competenties en gebrek aan leiderschap.

Asociaal

Tenslotte, 64% van de 5600 huizen op Valkenburg worden onbegrensd duur (4 ton tot ver over het miljoen) en slechts 20,1 % komt in de sociale huursector. Dat is een asociaal programma dat niet aansluit op de vraag en ook in strijd is met de Regionale Woonvisie van Holland Rijnland waaraan wij gebonden zijn. Als vergelijking: De landelijke bouwdeal (een subsidieregeling van het rijk) levert 51.000 nieuwe woningen op. Daarvan wordt 65% in de betaalbare klasse gebouwd. Die 65% betaalbaar kunnen we dus blijkbaar als de norm beschouwen voor dit tijdsgewricht. Valkenburg laat dus precies het omgekeerde beeld zien. Het gemeentebestuur van Katwijk moet zich echt schamen dat ze dit asociale woningbouwprogramma aanvaard hebben en dat ze het dan vervolgens ook nog eens proberen te verkopen als een grote overwinning voor het betaalbaar bouwen. Het tegendeel is de waarheid. En ja, het is natuurlijk vervelend als mensen zoals ondergetekende het sprookje doorprikken.

Sjoemelen en onder curatelestelling

B&W heeft zich trouwens ook laten aansluiten (waarschijnlijk gedwongen) op die Woondeal van het Rijk. Daardoor moet de gemeente periodiek naar Den Haag om zich te verantwoorden over de snelheid van bouwen. Leiden kreeg op die manier 2,1 miljoen euro voor het Werninkterrein. Maar je gelooft het niet, Katwijk is de enige gemeente in die regeling die geen geld krijgt maar wel onder de curatele-regeling komt. De smoes is dat we dan misschien wel voor de tweede tranche van de geld uitdelerij van het Rijk in aanmerking komen. Dat kan echter niet want een harde voorwaarde is dat je dan voldoende betaalbare woningen moet bouwen. En daaraan kan de Locatie Valkenburg niet voldoen zoals hiervoor al aangegeven.

Daar is iets op gevonden. We gaan (legaal?) frauderen door slechts in te schrijven met de eerste fase van het Valkenburg project op de Woondeal. En omdat alle betaalbare woningen dicht op de snelweg worden gebouwd voldoet dat onderdeel van de gebiedsontwikkeling wel aan de eis. Tot zover de voorbeeldfunctie van de overheid in Nederland. Moet je eens kijken wat er gebeurt als een bijstandsmoeder haar krantenwijk niet opgeeft bij de Sociale Dienst.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts