30 april 2021

Alleen eigen volk !

 

Op 29 april spraken we in de gemeenteraad over een initiatief om in de Hoornes een woonzorgcomplex met 52 huurwoningen te realiseren dat uitsluitend toegankelijk zal zijn voor orthodox protestantse mensen. Initiatiefnemer is stichting “De Morgenster” die het volgende in de statuten heeft staan:


 

Er is een enorme schaarste aan geschikte locaties. Beschikbare en geschikte grond is er eigenlijk niet voor nieuwbouw binnen de dorpen. Er komt een demografische Tsunami aan qua vergrijzing. We hebben nog steeds geen woonzorganalyse waarbij het duidelijk wordt hoe de enorme behoefte er in detail voor Katwijk in de toekomst uitziet. Ga je die ruimte dan op dit moment zonder goede analyse via voorsorteren aan een zeer select gezelschap toekennen, alleen omdat zij misschien als eerste een verzoek hebben ingediend ? Je pleegt dan in feite uitsluiting van de grote meerderheid voor die voorziening. Er zijn immers geen andere geschikte locaties. Daarover ging de discussie in de gemeenteraad.

Halve waarheden

Er werd helaas op onchristelijke wijze met halve waarheden gegoocheld. Het is gewoon uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er katholieken, heidenen of mohammedanen aldaar onderdak komen. Dit is dus niet “eigen volk eerst” maar “uitsluitend eigen volk”. En dat is dan ook meteen het sleutelwoord, het draait hier om “uitsluiting” i.p.v. om “inclusiviteit”, en het is vooral “segregatie” i.p.v. “integratie”. De Christelijke partijen in de gemeenteraad gaan hier blijkbaar vol voor en geven daarmee een visitekaartje af. En dat terwijl we als overheid juist proberen om op elk gebied naar integratie te streven ! Het zou iets anders zijn als er voldoende aanbod zou zijn van voor seniorenhuisvesting geschikte locaties dichtbij voorzieningen. Dan kun je mensen gunnen dat ze een commune stichten met alleen gelijkgezinden. Maar in Katwijk zijn er helemaal geen andere geschikte locaties.
 

Onoprechte argumentatie

De SGP had de volgende argumenten. Je mag deze mensen niet discrimineren door ze deze locatie niet te gunnen, de Knarrenhof doet hetzelfde (selecteren aan de poort), en andere instellingen hebben blijkbaar geen interesse. Dit zijn gezochte argumenten die niet kloppen en daarom heb ik de SGP onoprecht genoemd. De Knarrenhof is gewoon Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), een groep mensen die samen een geclusterde woonvoorziening gaan runnen. Zij hebben geen drempels qua geloofsovertuiging maar gaan het avontuur aan met mensen die een sociale instelling hebben. Anders werkt het concept van de zelfzorg en burenhulp niet. Dat voorkomt trouwens een hoop zorgconsumptie op kosten van de belastingbetaler. Dit is dus het tegenovergestelde van segregatie (alleen eigen volk). Andere instellingen hadden natuurlijk nooit de indruk dat ze kans zouden kunnen maken voor deze locatie. Of neutrale instellingen geen interesse hebben in het project weet niemand want het is ze niet gevraagd. En uiteraard ga je geen activiteiten richting de gemeente aan als je in de krant leest dat de race al gelopen is. DSV wil ook niet in een positie komen waarbij het beeld zou ontstaan dat ze een concurrent op de zorgmarkt willen bestrijden.

Iedereen gelijke kansen ?

Orthodoxe protestanten kunnen uiteraard ook wonen en zorg consumeren in een algemene neutrale instelling. Geloven kun je prima in de kerk en in je privé omgeving doen. Ze worden niet uitgesloten bij instellingen zonder een deurbeleid, zoals bijvoorbeeld DSV en Dunavie. Andersom is die uitsluiting er wel. Er zit hier een streven naar segregatie achter dat wij als openbaar bestuur nooit mogen honoreren. Het wooncomplex is in principe gewoon een flatgebouw met 60 afzonderlijke woningen, net als de Parledam. Er wordt zorg verleend indien noodzakelijk en er komt een gemeenschapsruimte bij voor gezamenlijke activiteiten. Een vertegenwoordiger van de Morgenster zou gezegd hebben dat er aldaar niet met andersdenkenden wordt koffie gedronken. Het zal allemaal wel. Er komen huisregels die mensen dienen te onderschrijven voordat ze in aanmerking komen voor een woning. Die huisregels hebben tot doel om buitenstaanders te weren, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Er komen trouwens ook sociale huurwoningen in het complex en met dat aanbod kun je natuurlijk nooit discrimineren op geloofsovertuiging of kleur of wat dan ook. Toch gaat dat blijkbaar op al dan niet subtiele wijze gebeuren.

Het hemd is nader dan de rok

Stel nu eens dat hier sprake zou zijn geweest van een aanvraag van een islamitische organisatie voor de bouw van een moskee of woonzorgcomplex vraag ik mij af ? Zou het debat dan ook zo’n verloop hebben gehad ? Zouden dan dezelfde argumenten zijn gebruikt ? Nee natuurlijk, want hier is gewoon sprake van Cliëntelisme, de eigen club bevoordelen c.q. niet het lef hebben om echt principieel te zijn. En ja, de verkiezingen komen er weer aan natuurlijk en dat speelt ook altijd een belangrijke rol op de achtergrond.

Het gaat er bij de politiek om wie je de toegang tot die voorziening geeft als gemeente door de grond te gunnen aan een openbare neutrale instelling of aan een instelling voor een select gezelschap. En nogmaals, zowel Dunavie als DSV zijn nooit benaderd door de gemeente. DSV kan de zorgcomponent leveren als hen dat gevraagd wordt. Dunavie zou het gebouw kunnen exploiteren. Als dat gebeurt kunnen ook katholieken, islamieten en heidenen profiteren.

Samengevat

Het gaat over toegankelijkheid en uitsluiting, en dan niet voor een sportvoorziening maar voor een essentiële basisvoorziening voor een kwetsbare doelgroep. Als je het schaarse goed aan een partij geeft die alleen eigen volk toelaat dan wordt het andere volk uitgesloten. Dat kun je als gemeente die er voor iedereen moet zijn nooit faciliteren. Onderhands of openbaar aanbesteden is volgens mij nauwelijks interessant en slechts een technische kwestie. Toch werd er vooral daarover gediscussieerd. Voor sommigen is het belang voor ouderen blijkbaar ondergeschikt aan een theoretische discussie over de voor- en nadelen van onderhands aanbesteden. Boeiend !

Jaap Haasnoot 

De locatie aan de van Lierestraat


21 april 2021

Betaalbaar bouwen op Valkenburg: Het uur van de waarheid nadert !

 

1625 onbetaalbare woningen op Valkenburg omzetten naar de categorie ‘betaalbaar’

In de vorige blog heb ik onze motie, die een ultieme poging is om meer betaalbare woningen op het voormalig Vliegkamp Valkenburg te krijgen, toegelicht. Deze motie is op 15 april in een commissie van de gemeenteraad besproken. Er ontstond gek genoeg enige commotie over. Op Valkenburg wordt 64% van de 5600 woningen onbereikbaar duur. De norm in Nederland is dat bij grote bouwprojecten minimaal 65% betaalbaar moet zijn. Alleen dan bouw je voor de werkelijke vraag. Alleen dan kun je starters en mensen met een middeninkomen uitzicht geven op een woning.


Het huidige woningbouwprogramma, dat grondeigenaar het Rijk via een wurgcontract bij de gemeente Katwijk heeft afgedwongen, zal resulteren in een toeloop van koopkrachtige expats uit de grote steden. Veel woningzoekenden uit de regio zullen aan de kant blijven staan. Zij kunnen de 65% onbegrensd dure woningen (3585 stuks) van het woningbouwprogramma op Valkenburg nooit betalen.

Het smoezenboek van de lokale politiek

Tijdens de commissievergadering bleek dat sommige partijen uit de gemeenteraad van Katwijk naarstig op zoek waren gegaan naar smoezen om onze motie niet te hoeven steunen. De makkelijkste smoes was dat ze niet terug wilden naar een plafond van 5000 woningen dat in de motie was opgenomen. Dat plafond van 5000 woningen is door de complete gemeenteraad in de achter ons liggende jaren te vuur en te zwaard verdedigd. En daar waren hele goede redenen voor. Maar goed, ik heb direct toegezegd dat ik de motie zou aanpassen aan de breed gedeelde wens om het maximum te bouwen woningen op 5600 te houden. Daardoor wordt het streefgetal van 1235 extra betaalbare woningen ook opgehoogd naar 1625. De aangepaste tekst van de motie is hieronder opgenomen.

Vervolgens werden de smoezen uit de kast gehaald dat deze motie zou leiden tot vertraging en ook dat men de onderhandelingen niet wilde heropenen. Allemaal zelf geproduceerde fantasieën, net als de opmerking van iemand dat er dan misschien wel 7000 woningen zouden worden afgedwongen door het Rijk op deze locatie. Dat is allemaal volkomen illusoir als ik ook eens een moeilijk woord mag gebruiken.

Ga iets voor inwoners doen i.p.v. hen het leven zuur te maken

De strekking van de motie is dat we deze kwestie via een lobby op de onderhandelingstafel van het in aanbouw zijnde nieuwe kabinet moeten zien te krijgen. En dat dan in samenwerking met partners als Holland-Rijnland en Aedes, de koepel van woningbouwcorporaties. Wij gaan als gemeente niet proberen om die onderhandelingen weer open te breken maar doen een beroep op de landelijke politiek om te handelen conform alle mooie verhalen die sinds de verkiezingen zijn geventileerd. De motie zegt eigenlijk: “Pas de allernieuwste bestuursstijl toe, ga iets voor de inwoners doen in plaats van hen het leven zuur te maken, en los de woningnood voor de gewone man en vrouw op”. Wie kan hier nu iets tegen hebben ? Dat kan door gewoon 65% van de woningen in de categorie betaalbaar te bouwen volgens de onderstaande verdeling.


Als bovenstaand bouwprogramma zou worden gerealiseerd dan impliceert dit dat 1625 woningen van de categorie ‘onbetaalbaar’ naar de categorie ‘betaalbaar’ gaan.

Katwijkse politiek: “Kom eens uit de kast”

Dat gaan we aanstaande donderdag zien in de gemeenteraadsvergadering. Conform het Corona-regime zal daar niet meer gedebatteerd mogen worden over de motie maar mag er alleen gestemd worden. De motie is in de commissie besproken en dat is alles qua debat. Inmiddels is duidelijk dat de partijen Hart voor Katwijk en Durf de motie gaan steunen. Andere partijen houden zich nu nog gedeisd. Donderdag komen ze uit de kast.

In de commissievergadering heb ik gezegd dat ik geen enkele valide reden kan bedenken om tegen deze motie te stemmen. Toch zullen sommige partijen dat waarschijnlijk doen en omdat er alleen gestemd wordt kunnen ze zich verschuilen. Ik hoop dat de pers hen om hun motieven zal vragen zodat de kiezers in de regio weten waar ze aan toe zijn. De vraag aan tegenstanders is in letterlijke zin: ”Wat bezielt jullie ? Ben je er voor de inwoners van deze regio of heb je andere belangen ?

Hoe kunnen ze dit verantwoorden aan de inwoners ? Niet geschoten is altijd mis. Waarom niet een ultieme poging doen om “de belangen van Katwijk en haar inwoners te verdedigen” zoals de eed van een raadslid zegt ?

Jaap Haasnoot

 

De definitieve tekst van de motie luidt als volgt:

Motie

Betreft: Bouwen voor de vraag op “Valkenhorst”

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 22 april 2021,

Constaterende dat:

1.   Het woningbouwprogramma van de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg onderdeel is van privaatrechtelijke contracten tussen Rijk en de gemeenten Katwijk en Wassenaar;

2.   Deze gemeentelijke invloed wat het woningbouwprogramma betreft heeft geresulteerd in het ophogen van een in eerdere afspraken vastgelegd plafond van 5000 woningen tot 5600 woningen, zodat ondanks instandhouding van de oorspronkelijke eisen van het Rijk (in de rol van grondeigenaar) uiteindelijk toch meer woningen voor de middeninkomens in het programma konden worden opgenomen;

3.   Het resulterende woningbouwprogramma desondanks niet voldoet aan de Regionale Woonvisie van Holland-Rijnland, waaraan gemeenten in deze regio gebonden zijn;

Overwegende dat:

Er geen discussie kan zijn over het feit dat het huidige woningbouwprogramma, waarin 64% van de 5600 woningen zo duur worden als de markt kan dragen, op geen enkele wijze overeenkomt met de daadwerkelijk vraag naar woningen (in de regio) qua betaalbaarheid[1];

Verzoekt aan het college van B&W:

In samenwerking met partners zoals de gemeente Wassenaar, de provincie Zuid Holland, de regio Holland-Rijnland, Aedes en de regionale woningbouwcorporaties, de in de regio actieve huurdersorganisaties, en eventuele andere invloedrijke partners een professionele beïnvloedings- en communicatiecampagne op te zetten om op het niveau van de Rijksoverheid te bewerkstelligen dat de bestuurlijke afspraken en contracten rond de Projectlocatie Valkenburg worden herzien met als hoofddoel:

Te komen tot een woningbouwprogramma met een onderverdeling conform de “Actieagenda Wonen” (65% betaalbaar), zodat er daadwerkelijk voor de vraag  in de regio gebouwd wordt, en het programma ook past binnen de Regionale Woonvisie.

 

J.H. Haasnoot

KiesKatwijk[1] Dit is door portefeuillehouder Jaensch van Holland-Rijnland op 12 februari 2020 bevestigd in een vergadering van de cie. RWE van Provinciale Staten van Zuid Holland.

10 april 2021

KiesKatwijk wil 1235 onbetaalbare woningen op Vliegkamp Valkenburg omzetten naar de categorie "Betaalbaar".

Bouwen voor de vraag i.p.v. bouwen voor de financiële opbrengst !

Asociaal bouwprogramma op Valkenburg moet beter

KiesKatwijk brengt op 22 april een motie in de gemeenteraad  van Katwijk in stemming met als doel om op het voormalig Vliegkamp Valkenburg 1235 peperdure woningen om te zetten naar de categorie ‘betaalbaar’. Dat kan niet eenzijdig door de gemeente worden besloten omdat B&W eerder een contract gesloten heeft met het Rijk. In dat contract staat dat 65% van de 5600 woningen op Valkenburg in de categorie “zo duur mogelijk” zullen worden gebouwd. De gemeenteraad kon achteraf dit contract niet wegstemmen omdat er enorme boeteclausules in het contract zijn opgenomen. 

Het via een wurgcontract door het Rijk afgedwongen bouwprogramma


Het Rijk kan laten zien dat ze het nu echt anders wil doen

De volksvertegenwoordiging is daarmee haar invloed ontnomen. Het is merkwaardig dat hier in Katwijk zo weinig ophef over is geweest. Over hetzelfde onderwerp, het uitschakelen van de tegenmacht van de volksvertegenwoordiging in het bestuur, is recent in de Tweede Kamer een motie van afkeuring aangenomen. Dat was veelzeggend, want dat laat zien dat er een omslag heeft plaatsgevonden. We gaan naar een nieuw tijdperk in het bestuur waarin stap voor stap afscheid zal worden genomen van het neoliberalisme. Die stroming, waarin beknopt samengevat gehandeld wordt alsof de overheid een bedrijf is, heeft enorm veel kapot gemaakt in onze samenleving. Rutte is het uithangbord van die bestuursstijl. Vanuit die bestuursstijl heeft het Rijk er naar gestreefd zoveel mogelijk geld uit de grond van het Vliegkamp te slaan. Het ging dus niet om maatschappelijk rendement of om het oplossen van de woningnood maar om geld verdienen. Het Rijk moet laten zien dat ze wil bouwen voor de vraag en niet voor het geld. De grond is volledig in eigendom van het Rijk dus de voorbeeldfunctie van onze overheid is hier heel belangrijk.

Het in de motie voorgesteld woningbouwprogramma

 

Valkenburg moet bij kabinetsformatie op tafel komen

B&W van Katwijk bleken een maatje te klein en zijn destijds door de pomp gegaan in de onderhandelingen. Dat had niet gehoeven want de gemeente heeft het primaat op het gebied van de ruimtelijke ordening. Om alsnog te kunnen redden wat er te redden valt moet het contract tussen Katwijk en het Rijk van tafel. Dat kan om voornoemde reden alleen als het Rijk zelf besluit dat het anders moet. KiesKatwijk wil gebruik maken van de nieuwe wind die is gaan waaien in Den Haag. We moeten er voor zorgen dat de kwestie Valkenburg op tafel komt bij de kabinetsonderhandelingen. Dat is het doel van de motie, en dat moet in samenwerking met de gemeente Wassenaar en belangrijke maatschappelijke organisaties op professionele wijze worden georganiseerd.

Niet geschoten is altijd mis

We moeten de zaak omdraaien. Ten eerste moeten we terug naar het eerder afgesproken plafond van 5000 woningen, en ten tweede moet de verhouding tussen “te duur” en “betaalbaar” worden omgedraaid. Dat resulteert dan in het streven om 1235 onbetaalbare woningen in het programma om te zetten naar de categorie “betaalbaar”.

De gemeenteraadsleden in Katwijk moeten beseffen dat hun eerste loyaliteit bij de inwoners van onze regio moet liggen. Wij hebben als volksvertegenwoordigers dat wurgcontract met het Rijk niet gesloten. Dat heeft B&W buiten ons om gedaan. Laat nu eens blijken waar uw prioriteiten liggen collega’s ! Wilt u willoos alles afstempelen wat het college van B&W u voorschotelt of gaan u deze keer het dualisme nu eens handen en voeten geven ? U heeft een eed afgelegd om de belangen van Katwijk en haar inwoners te behartigen. Door deze motie kunt u laten zien waar u staat. Het is uw aller individuele verantwoordelijkheid. Ik wens u wijsheid toe, alhoewel het niet zo heel moeilijk is lijkt mij.

Hier is de tekst van de motie:

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 22 april 2021,

Constaterende dat:

1.     Het woningbouwprogramma van de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg onderdeel is van privaatrechtelijke contracten tussen Rijk en de gemeenten Katwijk en Wassenaar;

2.     Deze gemeentelijke invloed wat het woningbouwprogramma betreft heeft geresulteerd in het ophogen van een in eerdere afspraken vastgelegd plafond van 5000 woningen tot 5600 woningen, zodat ondanks instandhouding van de oorspronkelijke eisen van het Rijk (in de rol van grondeigenaar) uiteindelijk toch meer woningen voor de middeninkomens in het programma konden worden opgenomen;

3.     Het resulterende woningbouwprogramma desondanks niet voldoet aan de Regionale Woonvisie van Holland-Rijnland, waaraan gemeenten in deze regio gebonden zijn;

Overwegende dat:

Er geen discussie kan zijn over het feit dat het huidige woningbouwprogramma, waarin 64% van de 5600 woningen zo duur worden als de markt kan dragen, op geen enkele wijze overeenkomt met de daadwerkelijk vraag naar woningen (in de regio) qua betaalbaarheid[1];

Verzoekt aan het college van B&W:

In samenwerking met partners zoals de gemeente Wassenaar, de provincie Zuid Holland, de regio Holland-Rijnland, Aedes en de regionale woningbouwcorporaties, de in de regio actieve huurdersorganisaties, en eventuele andere invloedrijke partners een professionele beïnvloedings- en communicatiecampagne op te zetten om op het niveau van de Rijksoverheid te bewerkstelligen dat de bestuurlijke afspraken en contracten rond de Projectlocatie Valkenburg worden herzien met als hoofddoel:

Te komen tot een woningbouwprogramma met een plafond van 5000 woningen, en een onderverdeling daarin conform de “Actieagenda Wonen”, zodat er daadwerkelijk voor de vraag  in de regio gebouwd wordt, en het programma ook past binnen de Regionale Woonvisie.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk[1] Dit is door portefeuillehouder Jaensch van Holland-Rijnland op 12 februari 2020 bevestigd in een vergadering van de cie. RWE van Provinciale Staten van Zuid Holland.

 

Social Icons


Featured Posts