10 april 2021

KiesKatwijk wil 1235 onbetaalbare woningen op Vliegkamp Valkenburg omzetten naar de categorie "Betaalbaar".

Bouwen voor de vraag i.p.v. bouwen voor de financiële opbrengst !

Asociaal bouwprogramma op Valkenburg moet beter

KiesKatwijk brengt op 22 april een motie in de gemeenteraad  van Katwijk in stemming met als doel om op het voormalig Vliegkamp Valkenburg 1235 peperdure woningen om te zetten naar de categorie ‘betaalbaar’. Dat kan niet eenzijdig door de gemeente worden besloten omdat B&W eerder een contract gesloten heeft met het Rijk. In dat contract staat dat 65% van de 5600 woningen op Valkenburg in de categorie “zo duur mogelijk” zullen worden gebouwd. De gemeenteraad kon achteraf dit contract niet wegstemmen omdat er enorme boeteclausules in het contract zijn opgenomen. 

Het via een wurgcontract door het Rijk afgedwongen bouwprogramma


Het Rijk kan laten zien dat ze het nu echt anders wil doen

De volksvertegenwoordiging is daarmee haar invloed ontnomen. Het is merkwaardig dat hier in Katwijk zo weinig ophef over is geweest. Over hetzelfde onderwerp, het uitschakelen van de tegenmacht van de volksvertegenwoordiging in het bestuur, is recent in de Tweede Kamer een motie van afkeuring aangenomen. Dat was veelzeggend, want dat laat zien dat er een omslag heeft plaatsgevonden. We gaan naar een nieuw tijdperk in het bestuur waarin stap voor stap afscheid zal worden genomen van het neoliberalisme. Die stroming, waarin beknopt samengevat gehandeld wordt alsof de overheid een bedrijf is, heeft enorm veel kapot gemaakt in onze samenleving. Rutte is het uithangbord van die bestuursstijl. Vanuit die bestuursstijl heeft het Rijk er naar gestreefd zoveel mogelijk geld uit de grond van het Vliegkamp te slaan. Het ging dus niet om maatschappelijk rendement of om het oplossen van de woningnood maar om geld verdienen. Het Rijk moet laten zien dat ze wil bouwen voor de vraag en niet voor het geld. De grond is volledig in eigendom van het Rijk dus de voorbeeldfunctie van onze overheid is hier heel belangrijk.

Het in de motie voorgesteld woningbouwprogramma

 

Valkenburg moet bij kabinetsformatie op tafel komen

B&W van Katwijk bleken een maatje te klein en zijn destijds door de pomp gegaan in de onderhandelingen. Dat had niet gehoeven want de gemeente heeft het primaat op het gebied van de ruimtelijke ordening. Om alsnog te kunnen redden wat er te redden valt moet het contract tussen Katwijk en het Rijk van tafel. Dat kan om voornoemde reden alleen als het Rijk zelf besluit dat het anders moet. KiesKatwijk wil gebruik maken van de nieuwe wind die is gaan waaien in Den Haag. We moeten er voor zorgen dat de kwestie Valkenburg op tafel komt bij de kabinetsonderhandelingen. Dat is het doel van de motie, en dat moet in samenwerking met de gemeente Wassenaar en belangrijke maatschappelijke organisaties op professionele wijze worden georganiseerd.

Niet geschoten is altijd mis

We moeten de zaak omdraaien. Ten eerste moeten we terug naar het eerder afgesproken plafond van 5000 woningen, en ten tweede moet de verhouding tussen “te duur” en “betaalbaar” worden omgedraaid. Dat resulteert dan in het streven om 1235 onbetaalbare woningen in het programma om te zetten naar de categorie “betaalbaar”.

De gemeenteraadsleden in Katwijk moeten beseffen dat hun eerste loyaliteit bij de inwoners van onze regio moet liggen. Wij hebben als volksvertegenwoordigers dat wurgcontract met het Rijk niet gesloten. Dat heeft B&W buiten ons om gedaan. Laat nu eens blijken waar uw prioriteiten liggen collega’s ! Wilt u willoos alles afstempelen wat het college van B&W u voorschotelt of gaan u deze keer het dualisme nu eens handen en voeten geven ? U heeft een eed afgelegd om de belangen van Katwijk en haar inwoners te behartigen. Door deze motie kunt u laten zien waar u staat. Het is uw aller individuele verantwoordelijkheid. Ik wens u wijsheid toe, alhoewel het niet zo heel moeilijk is lijkt mij.

Hier is de tekst van de motie:

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 22 april 2021,

Constaterende dat:

1.     Het woningbouwprogramma van de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg onderdeel is van privaatrechtelijke contracten tussen Rijk en de gemeenten Katwijk en Wassenaar;

2.     Deze gemeentelijke invloed wat het woningbouwprogramma betreft heeft geresulteerd in het ophogen van een in eerdere afspraken vastgelegd plafond van 5000 woningen tot 5600 woningen, zodat ondanks instandhouding van de oorspronkelijke eisen van het Rijk (in de rol van grondeigenaar) uiteindelijk toch meer woningen voor de middeninkomens in het programma konden worden opgenomen;

3.     Het resulterende woningbouwprogramma desondanks niet voldoet aan de Regionale Woonvisie van Holland-Rijnland, waaraan gemeenten in deze regio gebonden zijn;

Overwegende dat:

Er geen discussie kan zijn over het feit dat het huidige woningbouwprogramma, waarin 64% van de 5600 woningen zo duur worden als de markt kan dragen, op geen enkele wijze overeenkomt met de daadwerkelijk vraag naar woningen (in de regio) qua betaalbaarheid[1];

Verzoekt aan het college van B&W:

In samenwerking met partners zoals de gemeente Wassenaar, de provincie Zuid Holland, de regio Holland-Rijnland, Aedes en de regionale woningbouwcorporaties, de in de regio actieve huurdersorganisaties, en eventuele andere invloedrijke partners een professionele beïnvloedings- en communicatiecampagne op te zetten om op het niveau van de Rijksoverheid te bewerkstelligen dat de bestuurlijke afspraken en contracten rond de Projectlocatie Valkenburg worden herzien met als hoofddoel:

Te komen tot een woningbouwprogramma met een plafond van 5000 woningen, en een onderverdeling daarin conform de “Actieagenda Wonen”, zodat er daadwerkelijk voor de vraag  in de regio gebouwd wordt, en het programma ook past binnen de Regionale Woonvisie.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk[1] Dit is door portefeuillehouder Jaensch van Holland-Rijnland op 12 februari 2020 bevestigd in een vergadering van de cie. RWE van Provinciale Staten van Zuid Holland.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts