25 juni 2021

KiesKatwijk doet niet mee aan de RES poppenkast

KiesKatwijk stemt als enige partij in de gemeenteraad tegen de RES 1.0

Recent mocht de gemeenteraad de RES 1.0 afstempelen. Dat is een document dat het resultaat is van de Regionale Energie Strategie die landelijk aan samenwerkingsregio’s van gemeenten is opgedragen. Bij ons is dat Holland-Rijnland en de trekker van het project is de burgemeester van Alphen. KiesKatwijk heeft grote bezwaren tegen het resultaat en de manier waarop dat tot stand gekomen is.

Die bezwaren richten zich in de eerste plaats op de inhoud. Ten tweede heb ik namens KiesKatwijk opmerkingen gemaakt over de wat ruimere context rondom deze hele operatie, die vooral bedoeld lijkt om het kabinet uit problemen te helpen die ze voor een groot deel zelf geschapen heeft. Ten derde heb ik nog iets gemeld over de proceskant en als laatste kwam ik met  een alternatief dat volgens ons een betere middel is om het doel te bereiken.

 

Inhoud

Ik kan heel veel energie verspillen om alles wat er bedacht is in de paperassen van mevrouw Spies van commentaar te voorzien. Maar waarom zou ik dat doen ? Dat zou water naar de zee dragen zijn, want er wordt toch niets mee gedaan. Ja natuurlijk, we moeten van fossiele brandstoffen af. Dat is het punt niet maar ik heb grote twijfel of het tempo en de middelen die gekozen worden de juiste zijn. Over Wind op land, Biomassa en Warmte van de fossiele industrie is van alles te zeggen. Samengevat: ik denk dat de voordelen vaak niet opwegen tegen de nadelen in onze situatie. Dat is er een van een uiterst verstedelijkte omgeving i.c.m. heel weinig groen en nauwelijks open landschap of natuur. Daarmee ben ik bij de context aangeland waarbinnen we als gemeente door de rijksoverheid gemanoeuvreerd zijn.

Context

De RES cultus is een voorbeeld van 'pseudobeleid' zoals dat in de oude bestuurscultuur past. Het beeld of de uitstraling is bepalend en niet het daadwerkelijke resultaat, gemeten in maatschappelijk rendement (in dit geval CO2 vermindering). Er zijn aanwijzingen dat het met die CO2 winst nogal tegenvalt. Je ziet dat bijvoorbeeld heel erg duidelijk bij de heilloze pogingen om oude wijken van het aardgas af te halen. Het laatste smoesje is nu dat het een leertraject is. Zijn onze inwoners dan proefkonijnen ? Ondertussen produceren de Shell’s en Chemours/Dupont’s van deze wereld rustig door en wordt de gewone man gepromoveerd tot de probleemhebber.

We zien een enorme bestuurlijke drukte, allerlei slogans en veel nieuw jargon. Daarmee wordt heel veel werk gegenereerd voor communicatieadviseurs en externe rapportenschrijvers. De politiek is voornamelijk bezig in een papieren werkelijkheid. Bestuurders duwen dit door als onderdeel van hun eigen carrièremanagement en/of ze zijn besmet met het klimaatvirus waardoor het geloof de belangrijkste drijfveer vormt en de ratio ondersneeuwt. Nogmaals er moet zeker iets gebeuren, maar ik zou zo graag de beentjes op de grond houden.

Onderdeel van die oude bestuurlijke cultuur is dat Den Haag de problemen weg organiseert van de eigen bestuurstafel om vervolgens de problemen bij derden te beleggen of ze gewoon te negeren. Voorbeelden: Jeugdzorg, stikstof, immigratie en integratie, volkshuisvesting, en ga zo maar door. De markt regelt het wel en anders de gemeenten.

Tegelijkertijd wordt de overheid stelselmatig van binnenuit afgebroken, bijvoorbeeld door gemeenten onvoldoende geld te geven.

Uiteraard worden de vrienden van het grote bedrijfsleven wel gefaciliteerd op alle mogelijke manieren.

Niet voor niets gaan er geluiden op in gemeenteland om zolang deze situatie voortduurt gewoon te staken, en alleen nog maar het hoogstnoodzakelijke te doen als verlengstuk van de Rijksoverheid. Voor een gemeente als Katwijk die al zo dramatisch benadeeld is door de wurgcontracten van het Rijk rond de gebiedsontwikkeling Valkenburg, waardoor wij zelfs dreigen failliet te gaan, is dat staken de meest voor de hand liggende koers. Genoeg is genoeg, de maat is vol.

De RES is daarvoor een prima onderwerp. We zien hier een bureaucratisch monstrum waarin veel bestuurlijke energie weglekt en dat een papieren product gaat opleveren dat weinig, of in ieder geval te weinig met CO2 vermindering van doen heeft. Daarmee kom ik bij de procesaspecten rond de besluitvorming.

Proces

Het is natuurlijk een gotspe dat een democratisch onvoldoende gelegitimeerd samenwerkingsverband als Holland-Rijnland, waar een handjevol beroepsbestuurders de dienst uitmaken, hier de zaken gaat regelen en zich als een officiële bestuurslaag gaat gedragen. Ik ben absoluut tegen een regierol voor deze club, een wens die de gemeente Katwijk te onrechte ook namens mij heeft geventileerd. De Provincie moet het laatste woord hebben.

Het is een schande dat de gemeentelijke volksvertegenwoordigers in een rol worden gedwongen waarbij ze slechts wensen en bedenkingen kunnen indienen.

Ik pas er voor om als “Excuus-Truus” te dienen om later van gewetenloze bestuurders te horen te krijgen dat we het allemaal zelf zo gewild hebben.

De informatie voorziening is onvoldoende, en we worden weer eens de fuik ingeluisd via de aloude en overbekende “stap voor stap methode”.

Participatie van inwoners is natuurlijk de gebruikelijke fopspeen, maar daar staat natuurlijk niemand van te kijken die enigszins bekend is in gemeenteland.

 Conclusie

KiesKatwijk kiest er dus voor om niet mee te doen met deze poppenkast. Het is echt zonde van onze tijd, en er zijn nog zoveel andere onderwerpen die de aandacht vragen waarop we wel invloed zouden kunnen uitoefenen.

Ik denk dat een tegenstem het duidelijkste signaal is dat ik zou kunnen afgeven. En ik hoop dat meerderen in deze gemeenteraad het lef zullen hebben om hun wensen en bedenkingen op deze wijze tot uiting te brengen.

Alternatief voor de gebouwde omgeving

Natuurlijk moet de echte winst van de industrie komen, zoals het oplossen van het stikstofprobleem vooral door vermindering van de veestapel moet gebeuren. Maar op die fronten is het akelig stil. Als het gaat om wat er in de steden en dorpen het beste kan gebeuren dan lijkt mij het volgende recept nogal voor de hand te liggen:

  1. Vol inzetten op isolatie;

  2. Vol inzetten op benutten van daken, parkeerterreinen, e.d.;

  3. Vol inzetten op energieneutrale en circulaire nieuwbouw,

    - Op nieuwe locaties, zoals Valkenburg,

    - Via stadsvernieuwing nieuwe stijl, i.c.m. meekoppelen meerdere beleidsdoelen, zoals dat goed in de wijk Hoornes zou kunnen;

  4. Vol inzetten op wetenschap en innovatie;

  5. Voorlichting en gedragsverandering van consumenten faciliteren.

Voorwaarde: Gemeente moet geen oneigenlijke taken oppakken (energieproductie en - distributie) en moet alleen taken uitvoeren die volledig van rijkswege gefinancierd worden.

Ik ben er heilig van overtuigd dat je via deze route voor onze belastingeuro’s veel meer klimaatrendement kunt genereren dan met de RES-route. De moties die wij gesteund hebben passen in dit plaatje.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

1 juni 2021

Christelijke partijen in Katwijk gaan in de fout

Zoals bekend komt er aan de van Lierestraat nabij de Julianabrug een woonzorgcomplex voor ouderen dat gebouwd en geëxploiteerd gaat worden door een stichting met een orthodox protestantse achtergrond. Ik heb me hier tegen verzet omdat het hier niet gaat om “eigen volk eerst” maar om het “uitsluiten van ander volk”. De gemeentelijke overheid is er voor iedereen en mag dat nooit toestaan.

Alleen als u deze kerk bezoekt komt u in aanmerking
voor de woonzorgvoorziening aan de van Lierestraat.

De Christelijke partijen, CDA, SGP en CU hebben in Katwijk een meerderheid in de gemeenteraad en zij hebben onderling met elkaar geregeld dat deze uitsluiting van andersdenkenden mogelijk wordt. Het probleem is dat er in de dorpskernen dichtbij voorzieningen zoals een bushalte of winkels geen enkele andere bouwlocatie meer te vinden is. De katholieken vissen dus achter het net als je die grond aan de protestanten geeft.

Het gaat er bij de tegenstanders dus niet om dat deze voorziening niet gegund zou worden aan protestantse medeburgers. Het gaat er om dat je als burgerlijke overheid nooit de ene bevolkingsgroep mag voortrekken boven de andere. En dat gebeurt in deze kwestie wel degelijk onder aanroeping van allerlei drogredenen. Er komt een vorm van selectie op de toewijzing van de woonruimte op grond van geloofsovertuiging. Handhaving vindt plaats via huisregels die men mij niet kon laten zien. Doordat er geen andere locaties zijn en een enorm tekort sluit je andersdenkenden hier gewoon uit. Die komen niet meer aan de bak. Een neutrale instelling laat andersom gewoon iedereen toe. Dit is een scheve en oneerlijke situatie.Ik vraag me af of dit niet in strijd is met onze grondwet.

Geen enkele andere huurder in Katwijk kan zijn eigen buurman kiezen. Hier wordt dat voorgesteld als een soort vanzelfsprekend recht. Men wil bovendien geen contact of bemoeienis met andersdenkenden. In wat voor maatschappij komen we dan terecht ? Hoe kunnen we ooit nog van een allochtoon vragen om te integreren ? De Christelijke partijen laten hier hun ware gezicht zien. Om hen moverende redenen bedienen ze hier alleen hun eigen achterban en laten ze anderen dus in de kou staan. Ik zie hier een eng soort van groepsdenken en plat Cliëntelisme in het openbaar bestuur waar ik echt van geschrokken ben.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Naschrift:
Voor alle duidelijkheid, de bovenstaande foto is van de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat. Die kerk is van de Hervormde Gemeente te Katwijk. De Stichting Morgenster, die het woonzorgcomplex nu mag gaan opzetten, overigens als uithangbord van een projectontwikkelaar die er achter zit, is een particulier initiatief. De kerken in Katwijk hebben daar dus geen bemoeienis mee. Je hebt protestanten in soorten en maten, van licht tot en met loodzwaar, als u mij deze woordspeling toestaat. De Morgenster is meer van de zware tak van sport, en dat zijn geen oppervlakkige lachebekjes maar mensen die de diepgang opzoeken. Uitsluitend deze orthodoxe mensen worden nu met deze woonvoorziening bediend. Het zijn in feite dezelfde mensen die het christelijk onderwijs in Katwijk te lichtzinnig en te frivool vinden voor hun kinderen, en die ze daarom mede op uw kosten met busjes naar Leiden en Gouda sturen als ik goed ben geïnformeerd.

 

Social Icons


Featured Posts