12 oktober 2021

Woonzorgvoorziening voor niet-protestanten

Aan: College van Burgemeester & Wethouder der gemeente Katwijk

Van: Fractie KiesKatwijk

Betreft: vragen over Woonzorgcomplex voor niet-protestanten

Geacht College,

In de (sociale) media circuleren berichten over plannen tot herstructurering van het gebied tussen Jan Evertsenlaan, Kon. Julianalaan, Piet Heinlaan en Industrieweg. De gemeenteraad is over deze ontwikkelingen niet geïnformeerd, maar er zou sprake zijn van toevoeging van (gestapelde) woningbouw. Gezien de plannen om voor protestantse ouderen een woongebouw met zorgfunctie te realiseren in deze omgeving biedt dit een kans om evenwicht te brengen in het aanbod van zo’n type voorziening, zodat ook inwoners die niet tot de protestantse doelgroep behoren hier gebruik van kunnen maken.

Hierbij hebben wij de volgende vragen:

1.   Bent u bereid om inspanningen te verrichten om in dit gebied een woonvoorziening met zorgfunctie te realiseren voor ouderen die niet tot de doelgroep van de Lelie Zorggroep c.q. de initiatiefgroep de Morgenster behoren ? Zo nee, waarom niet ?

2.   Bent u het met ons eens dat ouderenhuisvesting in de nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer dient plaats te vinden, zodat de locatie Valkenburg op termijn geen optie is ?

3.   Bent u het met ons eens dat realisering van ouderenhuisvesting elders woningen vrijmaakt en dat bouwen voor ouderen in feite bouwen voor iedereen betekent ?

4.   Bent u het met ons eens dat gezien de toekomstige sterke vergrijzing van de bevolking er sprake is van een enorm tekort aan dergelijke woonvoorzieningen met zorgfunctie ?

Met vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

5 oktober 2021

Pre-fab woningen op voormalig veilingterrein Katwijk a/d Rijn

 

Hart voor Katwijk en KiesKatwijk hebben samen een motie opgesteld om zo snel mogelijk tijdelijke woningen op het terrein van de voormalige Groenteveiling in Katwijk aan den Rijn te realiseren. 

Hoop op brede steun in gemeenteraad

We moeten alle kansen pakken om iets aan de woningnood te kunnen doen.

Meer tijdelijke woningen is overigens een streven van de hele gemeenteraad en dus verwachten de twee partijen ook brede steun voor dit initiatief. Vorige week woensdag werd door de provincie Zuid Holland een verstedelijkingsconferentie gehouden op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Daar was een voorbeeldwoning opgesteld en werden de voordelen van deze manier van woningbouw uitgelegd. 


Voorzet Provincie Inkoppen

Hart Voor Katwijk en KiesKatwijk willen nu in Katwijk deze voorzet van de provincie inkoppen. Het grote probleem daarbij is echter een geschikte locatie. Er zijn in Katwijk eerder initiatieven geweest maar in de praktijk kwamen deze niet van de grond of werden halverwege gestaakt. Inmiddels zijn de innovaties binnen de bouwwereld enorm versneld en zijn er geweldig mooie energiezuinige wooneenheden op de markt die industrieel vervaardigd worden. Dat betekent overigens niet dat het allemaal eenheidsworst wordt. Integendeel. Snelheid en betaalbaarheid zijn de grote troeven bij dit initiatief. Vooral de spoedzoekers als mensen in scheiding, zwangere vrouwen en daklozen zouden hiervan kunnen profiteren. Maar ook studenten en starters in Katwijk die al lang op zoek zijn kunnen hier hun woon-carrière starten. 

Zoeken naar Subsidies en samenwerking

Voor de gemeente Katwijk ligt er hier bij uitstek een regierol voor het grijpen, om op zoek te gaan naar beschikbare subsidies en om overeenstemming te bereiken met de grondeigenaar. Er wordt dus zowel een beroep gedaan op de gemeente als op particuliere partijen en Dunavie om hier hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken. De bruikbare grond op het terrein 't Ambacht heeft nu wel lang genoeg braak gelegen.

Terrein 't Ambacht ligt klaar


De gemeente Noordwijk heeft eerdere plannen om in het gebied Bronsgeest 100 tijdelijke woningen neer te zetten gecancelled. Voor dat plan was al 2 miljoen euro aan Rijkssubsidie binnen gehaald. Nu die subsidie dus vrijvalt denken wij dat de gemeente Katwijk i.s.m. de provincie Zuid Holland dat potje geld maar moet gaan ophalen in Den Haag. Als alle partijen meewerken dan kunnen die honderd woningen over een paar maanden al op het voormalige veilingterrein gerealiseerd zijn. Donderdag 6 oktober kan de eerste stap worden gezet door de gemeenteraad van Katwijk.

Social Icons


Featured Posts