12 oktober 2021

Woonzorgvoorziening voor niet-protestanten

Aan: College van Burgemeester & Wethouder der gemeente Katwijk

Van: Fractie KiesKatwijk

Betreft: vragen over Woonzorgcomplex voor niet-protestanten

Geacht College,

In de (sociale) media circuleren berichten over plannen tot herstructurering van het gebied tussen Jan Evertsenlaan, Kon. Julianalaan, Piet Heinlaan en Industrieweg. De gemeenteraad is over deze ontwikkelingen niet geïnformeerd, maar er zou sprake zijn van toevoeging van (gestapelde) woningbouw. Gezien de plannen om voor protestantse ouderen een woongebouw met zorgfunctie te realiseren in deze omgeving biedt dit een kans om evenwicht te brengen in het aanbod van zo’n type voorziening, zodat ook inwoners die niet tot de protestantse doelgroep behoren hier gebruik van kunnen maken.

Hierbij hebben wij de volgende vragen:

1.   Bent u bereid om inspanningen te verrichten om in dit gebied een woonvoorziening met zorgfunctie te realiseren voor ouderen die niet tot de doelgroep van de Lelie Zorggroep c.q. de initiatiefgroep de Morgenster behoren ? Zo nee, waarom niet ?

2.   Bent u het met ons eens dat ouderenhuisvesting in de nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer dient plaats te vinden, zodat de locatie Valkenburg op termijn geen optie is ?

3.   Bent u het met ons eens dat realisering van ouderenhuisvesting elders woningen vrijmaakt en dat bouwen voor ouderen in feite bouwen voor iedereen betekent ?

4.   Bent u het met ons eens dat gezien de toekomstige sterke vergrijzing van de bevolking er sprake is van een enorm tekort aan dergelijke woonvoorzieningen met zorgfunctie ?

Met vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

5 oktober 2021

Pre-fab woningen op voormalig veilingterrein Katwijk a/d Rijn

 

Hart voor Katwijk en KiesKatwijk hebben samen een motie opgesteld om zo snel mogelijk tijdelijke woningen op het terrein van de voormalige Groenteveiling in Katwijk aan den Rijn te realiseren. 

Hoop op brede steun in gemeenteraad

We moeten alle kansen pakken om iets aan de woningnood te kunnen doen.

Meer tijdelijke woningen is overigens een streven van de hele gemeenteraad en dus verwachten de twee partijen ook brede steun voor dit initiatief. Vorige week woensdag werd door de provincie Zuid Holland een verstedelijkingsconferentie gehouden op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Daar was een voorbeeldwoning opgesteld en werden de voordelen van deze manier van woningbouw uitgelegd. 


Voorzet Provincie Inkoppen

Hart Voor Katwijk en KiesKatwijk willen nu in Katwijk deze voorzet van de provincie inkoppen. Het grote probleem daarbij is echter een geschikte locatie. Er zijn in Katwijk eerder initiatieven geweest maar in de praktijk kwamen deze niet van de grond of werden halverwege gestaakt. Inmiddels zijn de innovaties binnen de bouwwereld enorm versneld en zijn er geweldig mooie energiezuinige wooneenheden op de markt die industrieel vervaardigd worden. Dat betekent overigens niet dat het allemaal eenheidsworst wordt. Integendeel. Snelheid en betaalbaarheid zijn de grote troeven bij dit initiatief. Vooral de spoedzoekers als mensen in scheiding, zwangere vrouwen en daklozen zouden hiervan kunnen profiteren. Maar ook studenten en starters in Katwijk die al lang op zoek zijn kunnen hier hun woon-carrière starten. 

Zoeken naar Subsidies en samenwerking

Voor de gemeente Katwijk ligt er hier bij uitstek een regierol voor het grijpen, om op zoek te gaan naar beschikbare subsidies en om overeenstemming te bereiken met de grondeigenaar. Er wordt dus zowel een beroep gedaan op de gemeente als op particuliere partijen en Dunavie om hier hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken. De bruikbare grond op het terrein 't Ambacht heeft nu wel lang genoeg braak gelegen.

Terrein 't Ambacht ligt klaar


De gemeente Noordwijk heeft eerdere plannen om in het gebied Bronsgeest 100 tijdelijke woningen neer te zetten gecancelled. Voor dat plan was al 2 miljoen euro aan Rijkssubsidie binnen gehaald. Nu die subsidie dus vrijvalt denken wij dat de gemeente Katwijk i.s.m. de provincie Zuid Holland dat potje geld maar moet gaan ophalen in Den Haag. Als alle partijen meewerken dan kunnen die honderd woningen over een paar maanden al op het voormalige veilingterrein gerealiseerd zijn. Donderdag 6 oktober kan de eerste stap worden gezet door de gemeenteraad van Katwijk.

23 september 2021

Katwijks armoedebeleid is armoedig

 

Armoedebeleid: Pleisters plakken in de marge

De gemeente Katwijk heeft een armoedebeleid geformuleerd. Mooi, want dan is die armoede binnenkort de wereld of Katwijk uit zou je denken. Of in ieder geval wordt er een flinke deuk geslagen in die armoede of in de gevolgen daarvan voor Katwijkers. Maar eerlijk gezegd bekruipt mij bij het kennisnemen van de inhoud van de zogeheten “Uitvoeringsagenda Armoede” een ongemakkelijk gevoel.

Mooie papieren versus de harde werkelijkheid

Het verhaal loopt over van de goede bedoelingen en juist daarom wil ik er eigenlijk liever geen kritiek op uitoefenen. De mensen op de werkvloer en de vrijwilligers die zich er mee bezighouden verdienen niets dan lof. Toch moeten we ons de vraag stellen of datgene dat wij als gemeente hier op tafel leggen ook daadwerkelijk effectief kan zijn en concrete resultaten kan opleveren. Gaat dit de armoede terugdringen ? Hebben de mensen iets aan de geproduceerde papieren ? Helaas is dat twijfelachtig.

De belangrijkste taak die de gemeente hier heeft is het uitvoeren van enkele rijkswetten. Daar zitten weinig marges in. En dat dan tegen de achtergrond van een terugtredende overheid die de mensen die diezelfde overheid het hardste nodig hebben stelselmatig in de kou laat staan. Het motto lijkt te zijn ”ieder voor zich en God voor ons allen”. Daar helpen mooie woorden en fraaie gemeentelijke beleidsnota’s niet veel aan. Het is buitengewoon prima dat we de Katwijkse situatie in beeld hebben gebracht. En dat beeld geeft overigens zorgen. Maar met wat er nu op tafel ligt kunnen we helaas hooguit in de marge wat pleisters plakken.

Onderwijs, onderwijs, onderwijs.

KiesKatwijk is van mening dat er eigenlijk maar één probaat middel is om armoede te voorkomen en te bestrijden. En dat is onderwijs, onderwijs, onderwijs. U mag hiervoor ook educatie of vorming invullen want het gaat niet alleen om taal en rekenen, alhoewel het daar wel mee begint. Problemen voorkomen is beter dan ze achteraf te moeten repareren. En alhoewel de armoedenota het woord “integrale aanpak” gebruikt gaat het daar helemaal niet over. Het is een puur eenzijdige sectorale benadering. En dat is een gemiste kans.

Geen woorden, maar daden

Twee dagen geleden werd in de troonrede het beeld van de Rubik Kubus gebruikt om aan te geven hoe probleem- of beleidsgebieden nauw met elkaar verbonden zijn. Draaien aan de ene knop heeft direct gevolgen op andere terreinen. Als wij dus werkelijk iets aan armoede zouden willen doen dan moeten wij breder kijken en verder gaan dan fraaie beleidsnota’s vol met goede bedoelingen te produceren. Dan kunnen we bijvoorbeeld  veel beter investeren in talentontwikkeling bij de jeugd en daar zo vroeg mogelijk mee beginnen. En niet in de marge maar over de volle breedte. Dan moeten we bijvoorbeeld een volwassen kennis- en cultuurcentrum realiseren op het Marktplein, en van daaruit een offensief lanceren tegen ongeletterdheid en tegen het onbenut laten van talenten. We zitten in een meritocratie, een diplomamaatschappij, en we weten al jaren dat de Katwijkse bevolking hier onvoldoende scoort. We hebben in onze dorpen een relatief laag opleidingspeil. Ik blijf graag buiten de discussie over de tegenstelling tussen praktisch en theoretisch opgeleiden, maar op beide fronten zijn er in Katwijk nog werelden te winnen. Daar ligt een belangrijke taak voor de lokale overheid en daar liggen onze kansen om op wat langere termijn armoede (en wat daaruit voortvloeit) te kunnen voorkomen.

Mensen met armoedeproblemen hebben geen lobby

Maar wat doen we in Katwijk ? We vinden de omzet voor enkele winkeliers in het centrum blijkbaar belangrijker dan een goed kennis- en cultuurcentrum. Als er bezuinigd moet worden dan doen we dat het liefst op de sociaal-culturele en educatieve sector. En dat zijn nu juist de sectoren die in de nota worden opgevoerd om de armoedeproblemen te gaan oplossen. Hier wringt iets. Tegelijkertijd breiden we wel het ambtenarenapparaat uit en bouwen daarvoor een miljoenenpaleis. De lokale belastingen en heffingen worden keer op keer verhoogd, terwijl die verhogingen nu juist de arme inwoners het hardste treffen. Dit is allemaal niet bevorderlijk voor de geloofwaardigheid van het beleid of van dit college.

In dat kader voel ik me dus ongemakkelijk als uw college met papieren komt waarin het armoedebeleid centraal zou staan en waarin gesteld wordt dat we dit integraal moeten aanpakken. “Put your money where your mouth is”, denk ik dan (geen woorden maar daden).

Geen geld voor educatie, wel een ambtenarenpaleis

Laat ik het nog wat concreter maken. Ik had een dezer dagen contact met een basisschool in het voor het armoedebeleid speerpuntgebied de Hoornes. Deze school wilde meedoen aan het programma “de Bibliotheek op school” maar werd door de ambtenaren van B&W een paar duizend euro geweigerd die dat kost om het mogelijk te maken. Dat is de prijs van 1 ongebruikt elektrisch verstelbaar bureau op het gemeentehuis.

KiesKatwijk denkt dat we weinig zullen bereiken als we de situatie rond armoede goed in kaart brengen, vervolgens een paar hobbyisten of een extern bureau een rapportje laten maken om daarmee daarna de bekende rituele inspraak- en besluitvormingsdans uit te voeren. Als je echt iets wilt bereiken dan zul je zelf moeten veranderen, en ook iets aan je prioriteiten moeten doen. Daarvoor is een krachtig dagelijks bestuur met visie nodig voorzitter, een bestuur dat de toon wil zetten op het gemeentehuis. De casus van de weigering om de ‘bieb op school’ te promoten in de Hoornes maakt het helaas niet zo geloofwaardig dat dit college echt iets aan armoedebestrijding zou willen of kunnen doen. Misschien moeten we dan ook niet die schijn proberen op te houden.

Put your money where your mouth is

Een blik op de financiële paragraaf zegt genoeg. We besteden enkele tienduizenden euro’s extra op het gemeentehuis aan training en opleiding, en we financieren een deel van de afdeling communicatie. Dat is het dan. Zoals gezegd, ik voel me daar ongemakkelijk bij. Ik denk dat dit beleid nogal armoedig is.

Jaap Haasnoot

Marginale bedragen die vooral op het gemeentefort landen

 

Social Icons


Featured Posts