15 oktober 2018

Open brief aan ChristenUnie Katwijk


KiesKatwijk heeft via een open brief aan de ChristenUnie een beroep gedaan op deze fractie om de rug recht te houden in het biebdossier. Hier is de tekst:

Keihard besluit

Nog maar een jaar geleden hebben de Christelijke partijen in de gemeenteraad hun handtekening gezet onder een amendement van de ChristenUnie waarin besloten werd dat de nieuwe bibliotheekvestiging niet meer dan 11 miljoen euro mag kosten. We weten dat alle partijen hun commitment aan dit besluit voor de verkiezingen vele malen hebben herhaald. Het werd zelfs plechtig beloofd aan de kiezers. Los van het plafond van 11 miljoen waren alleen het CDA en de SGP voor de verkiezingen nog voorstander[1] van de locatie Noordzeepassage. Een meerderheid wilde de bibliotheek dus toen op een andere plek.

d.d. 2 november 2017

Coalitieakkoord is glashelder

Na de verkiezingen werden er vele maanden besteed aan geheim overleg. Er is achteraf nooit verantwoording afgelegd aan de kiezer over wie welke standpunten om welke redenen heeft ingebracht en verdedigd. Op 5 juli 2018 kwam het coalitieakkoord ter kennis van de buitengesloten fracties en de bevolking. In dat coalitieakkoord staat klip en klaar dat de hoofdvestiging van de bibliotheek niet meer dat 11 miljoen euro mag kosten. Dat standpunt is niet voor een andere uitleg vatbaar.

De letterlijke tekst van het coalitieakkoord, d.d. 5 juli 2018.


Het doel heiligt de middelen

Nadat er nog gedurende de onderhandelingen in de maand mei even snel door de toekomstige coalitiegenoten een locatiestudie door de raad gejast werd om de locaties Baljuwplein en Noordzeepassage op haalbaarheid te onderzoeken presenteert men op 20 september het resultaat. Het Baljuwplein valt af want daar is een onbetaalbare parkeergarage noodzakelijk. Omdat de Noordzeepassage binnen een grens van 200 meter van de ingang van de boulevardgarage ligt hoef je hier blijkbaar niks te regelen zegt het college. Kat in het bakkie.

Uit onderzoek blijkt dat die grens van 200 meter uit de lucht gegrepen is en dat de gemeenteraad dus misleid is. Er is in het parkeernormenbeleid alleen een norm dat woningen niet meer dan 100 meter van een parkeergarage verwijderd mogen zijn. Voor grote publieksvoorzieningen moet per geval worden bekeken wat aanvaardbaar is. Enkele tientallen meters verschil tot de parkeergarage tussen de Noordzeepassage en het Baljuwplein is niet van doorslaggevend belang om bij de ene investering vele miljoenen extra kosten op te tellen en bij de andere niet. Deze handelswijze van het college is kwalijk te noemen.

Collegevoorstel strijdig met raadsbesluit

Ondertussen is duidelijk geworden dat de investering in de Noordzeepassage nooit binnen de 11 miljoen euro te realiseren is. Het is merkwaardig dat het college zich niet aan de meermalen bevestigde opdrachten van de gemeenteraad denkt te kunnen houden.
Het collegevoorstel waarover op 18 september besloten zal worden heeft slechts één doel. Dat doel is het kostenplafond van 11 miljoen van tafel te halen en nieuwe voorwaarden te scheppen. Als dat voorstel wordt aangenomen is het hek van de dam. Daar zullen geen 150 onderzoekjes en contra-expertises wat aan kunnen veranderen.

Fatsoen moet je doen

Ik doe een beroep op de fractie van de ChristenUnie om principes m.b.t. het fatsoen en de betrouwbaarheid van de politiek en van ons lokaal bestuur hoog te houden. Het laten vallen van het nog kort geleden besloten kostenplafond, het breken van beloftes aan de kiezer en het behandelen van het coalitieakkoord als een vodje nietszeggend papier kan nooit verantwoord worden.

Dat de SGP fractie deze stap wel gezet heeft is ongelooflijk maar toch waar. Hoe Gemeentebelangen en CDA dit uitleggen is ook niet goed voorstelbaar. Dat het college van B&W een misleidende voorstelling van zaken geeft is natuurlijk nooit te verdedigen. Uw geloofwaardigheid staat op het spel. Maar dat niet alleen, de geloofwaardigheid en het prestige van de gehele politiek staat op het spel. 

Dat was voor de verkiezingen !

Lakmoesproef voor het duale bestel

Ik denk dat het dan niet zo moeilijk kan zijn wat hier het zwaarste moet wegen. Als anderen de vastgelegde coalitieafspraken na enkele weken al breken dan kunt u niet gebonden worden aan een college-deal die verdedigd wordt m.b.v. een misleidende voorstelling van zaken, en die dwars ingaat tegen recente besluiten en afspraken.
Ik wens u wijsheid en sterkte toe.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

11 oktober 2018

B&W misleidt de gemeenteraad


Het is overduidelijk dat de kosten van een Kennis- en Cultuurcentrum in de Noordzeepassage uiteindelijk meer dan 14 miljoen euro zullen bedragen. Dat is tegen de afspraak dat er niet meer mag worden uitgegeven dan 11 miljoen. En wat krijg je dan aan het eind van de rit ? Nou, in ieder geval een belastingverhoging. Maar er is meer aan de hand.

Voor het opleuken van het winkelcentrum hebben we geen bibliotheek nodig

Geld over de balk smijten

Het staat verder vast dat je met nieuwbouw op een andere plek voor minder geld meer kwaliteit en meer functionaliteit kunt realiseren. Een ongeschikt oud gebouw renoveren, waarin bovendien woningen zitten levert teveel beperkingen, risico’s en problemen op. Kosten en baten zijn uit balans. Waarom denkt u dat de eigenaar zo graag van dat gebouw af wil ? Als gemeente in een VVE deelnemen is ook geen goed plan. Daarom is KiesKatwijk met een alternatieve locatie op het Marktplein gekomen die veel goedkoper is, waar nieuwbouw kan worden gepleegd en die daarnaast nog vele andere voordelen biedt.

Draaien en keren

Om net te kunnen doen alsof de gepresenteerde oplossing de enig mogelijke is moest de SGP-wethouder zich in allerlei bochten wringen. Hij heeft zichzelf blijkbaar toegestaan om “een verkeerde voorstelling van zaken te geven”. Daar is ook een eenvoudiger woord voor dat een synoniem van jokken is. Dat aspect vind ik eigenlijk het meest verbijsterende aan deze zaak. Het is merkwaardig dat de coalitiepartijen inclusief GB en ook D66 hierin meegaan. Wat zeiden die partijen voor de verkiezingen ook al weer ? Ik moet trouwens een uitzondering maken voor de ChristenUnie die een poging heeft gedaan om alsnog de echte cijfers op tafel te krijgen.

De tekst in het rapport van het externe adviesbureau
Misleiding

Heel ernstig is het feit dat het college van B&W door een “onafhankelijk” bureau een rapport heeft laten maken waarmee de gemeenteraad bewust misleid wordt. Er wordt in dit rapport[1] gesteld dat het in het kader van verplichte parkeernormen vigerend beleid zou zijn om een maximale afstand van 200 meter tot een parkeervoorziening aan te houden. Binnen die afstand hoef je geen eigen parkeervoorziening aan te leggen, daarbuiten wel.

Die norm van 200 meter kwam goed uit want de Noordzeepassage ligt hemelsbreed op 180 meter van de ingang van de boulevardgarage. De locaties op het Baljuwplein liggen enkele tientallen meters verder van die garage. Op grond van dit kleine verschil in afstand werden op het Baljuwplein 4,6 en 5,6 miljoen euro bij de kostencalculaties opgeteld. 

Afstandsverschil tot deze garage van enkele tientallen meters doorslaggevend voor miljoeneninvestering

Bij de Noordzeepassage maakt die 20 meter dus volgens het rapport het verschil en geeft het een alibi om niets te hoeven doen aan het parkeren. Dat scheelt dus miljoenen en dat is ook de reden waarom de gemeenteraad de opties op het Baljuwplein direct kan afschrijven. Daardoor is er nog maar één mogelijkheid overgebleven als je je oogkleppen ophoudt. Overigens is het allemaal theorie en juristerij want de boulevardgarage is meer dan 500 meter lang en het zou wel heel bijzonder zijn als je direct achter de voordeur zou kunnen parkeren.

Fake

Er is echter één probleem. Die norm van 200 meter is nooit door de gemeenteraad (of door B&W) in het parkeernormenbeleid[2] opgenomen. Er wordt in het beleid niets over gezegd, het is fake ! KiesKatwijk heeft zijn huiswerk gedaan en dat beleid is er niet. Er is alleen bepaald dat de maximale afstand van een parkeergarage tot woningen 100 meter is. Is die afstand groter dan moet je extra parkeervoorzieningen bieden.

Een gewone inwoner zou hier spreken van leugen en bedrog, maar dat is geloof ik geen parlementaire taal. In ieder geval is het zo dat in de echte politiek ministers om dit soort feiten naar huis worden gestuurd. Niemand in de gemeenteraad heeft het meer over het Baljuwplein gehad. Het werd immers veel te duur door de verplichte parkeergarage ? 


Het onjuiste feit dat de Noordzeepassage reglementair geen eigen parkeervoorziening nodig zou hebben is voor zoete koek geslikt. Een parkeervoorziening achterwege laten is een (onverstandige) keuze van het college en geen kwestie die uit wet- en regelgeving voortvloeit. Er is op dit gebied niets geregeld. Het college behandelt de opties Baljuwplein en Noordzeepassage verschillend om de gemeenteraad zand in de ogen te strooien. Dat geldt ook voor fietsparkeren.

Fietsparkeren is op het Baljuwplein een probleem maar in het winkelcentrum niet.

Moreel verwerpelijk

Met deze eenvoudige maar gemene truc wil het college van B&W de gemeenteraad dus blijkbaar om de tuin leiden. Dat lukte trouwens best goed want Gemeentebelangen en D66 gingen op grond van deze informatie direct om en verklaarden zich voorstander van de Noordzeepassage. KiesKatwijk vindt de handelswijze van het college op zijn minst moreel verwerpelijk en de voorstelling van zaken is natuurlijk feitelijk onjuist. Wij begrijpen niet goed waarom een wethouder van de SGP met dit soort zaken zijn reputatie te grabbel gooit. Of wordt hij voor het lapje gehouden door zijn ambtenaren ?

Uit het rapport van de onafhankelijke adviseur

Bezwaar aangetekend

KiesKatwijk heeft als gebruiker van het in opdracht van B&W vervaardigde rapport per brief bezwaar aangetekend bij het adviesbureau. Men afficheert zich als onafhankelijk, maar hier kunnen vraagtekens bij worden gezet. Als het een vergissing is dan is het buitengewoon onprofessioneel en heeft het ambtelijk apparaat mogelijk onjuiste informatie aan het bureau verstrekt die men zelf niet gecheckt heeft.

Verder heeft KiesKatwijk via een brief aan B&W gevraagd een weerwoord te bieden op onze constateringen. Tot nog toe geen reactie. Het is de vraag of men gaat duiken en niet reageert of dat men met de gebruikelijke doorzichtige smoezen komt. Op ons initiatiefvoorstel om de locatie Marktplein te onderzoeken heeft het college een formeel antwoord gegeven.De locatie ligt buiten het zoekgebied, dus kijken we er niet naar.

Het bezwaar van de wethouder tegen ons initiatiefvoorstel om de locatie Marktplein door te rekenen was nogal pathetisch. Hij verweet ons het voorstel niet te hebben doorgerekend. Tsja…

Overig gedraai

Om de zaak compleet te maken nog maar eens samenvattend de overige meest opvallende misleidende zaken die het totale plaatje er niet fraaier op maken:
  • De afspraak was dat er niet meer mag worden uitgegeven dan 11 miljoen. Een kostencalculatie van een externe deskundige op onze website laat zien dat we nu al op 13,9 miljoen zitten. We weten met 99,9 % zekerheid dat er daarnaast nog aanzienlijke “tegenvallers” zullen komen.
  • Er wordt net gedaan alsof je bedragen die uit andere potjes dan de BSI-spaarpot komen niet hoeft mee te tellen in de totale uitgave.
  • Er worden naast de kosten voor parkeren van auto’s nog meer kosten bij de Noordzeepassage buiten beschouwing gehouden. De kosten voor fietsparkeren worden niet meegenomen bij de Noordzeepassage. Bij de locatie Baljuwplein overigens wel. KiesKatwijk heeft in 2015 laten uitrekenen wat een parkeerkelder onder het Andreasplein zou kosten. Die kwam destijds op 2 miljoen euro.
  • De eigen regels worden bijgebogen. De afschrijvingstermijn wordt bijvoorbeeld (tegen het vigerend beleid in) verlengd om daarmee tot lagere kosten te komen.
  • Zowel de CU als andere partijen zoals KiesKatwijk hebben twijfels of de financiële ramingen realistisch zijn.
Normvervaging

Ik beschouw het gedrag van het college in dit dossier als verwerpelijk en norm vervagend. Dit is de overheid onwaardig. Wat is het toch dat mensen beweegt tot dit soort grensoverschrijdend gedrag ?  Ik kan er niets anders van maken dan dat men de gemeenteraad bewust van misleidende informatie voorziet. Het onfatsoen is nogal confronterend. Als de gemeenteraad ook maar een knip voor de neus waard is dan voorkomt deze dat we met z’n allen dit hellende vlak betreden. Zo niet, dan is de schade enorm. Wie wind zaait, zal storm oogsten.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Social Icons


Featured Posts