16 juli 2019

Bridge over troubled water


Gang van zaken rond Julianabrug opnieuw tekenend voor zwak bestuur

Op 14 februari heeft de gemeenteraad besloten om een nieuwe brede Julianabrug te gaan bouwen. Er wordt een Nota van Uitgangspunten vastgesteld met de eisen die aan de nieuwe brug worden gesteld. Er wordt op dat moment niks gezegd over het behouden van de oude beeldkwaliteit. Dat is logisch want de bestaande Julianabrug is gewoon spuuglelijk. Wel bepaalt de gemeenteraad dat groen en duurzaamheid belangrijk is voor het nieuwe ontwerp. Op 3 juni stuurt het college van B&W een briefje naar de raad: we gaan voor een 2-richtingsfietspad en we houden de brug smal op de huidige breedte van 21 meter. Dit is niet conform het uitgangspunt van de raad en dus strikt genomen illegaal ! De raad heeft bepaald dat er een flinke brug moet komen met 4 rijstroken voor auto’s en aan beide kanten een fietspad en voetpad.

Dit is het oorspronkelijk plan: breedte van de brug wordt 25,6 meter

Tekenen bij het kruisje s.v.p.

Omdat je een besluit van de raad natuurlijk niet zo maar in de prullenmand kunt gooien komt B&W dus op 18 juli noodgedwongen naar de raad met de vraag om de oorspronkelijke uitgangspunten in te leveren voor een nieuwe opzet die de ambtenaren in elkaar hebben gesleuteld. Tekenen bij het kruisje svp. 

Nogmaals een plaatje van de nieuwe situatie zoals besloten in februari


De Nieuwe Bestuursstijl slaat opnieuw toe

B&W wil de brug smal houden op de huidige breedte en met 4 rijstroken blijft er natuurlijk nauwelijks ruimte over voor fiets- en voetpaden. Dat wordt dus één voetpad en één fietspad aan de oostzijde, en wat karig excuusgroen. De raad wilde trouwens ook dat er goed naar groen en duurzaamheid werd gekeken. Een zielig schaamstrookje voldoet volgens ons niet aan die doelstelling. Die gedachte van een groene brug hebben inwoners van onze gemeente inmiddels op eigen initiatief uitgewerkt. Op 4 juni was er een inspraakavond en kregen ze de gemeentelijke plannen te zien. Vervolgens kregen ze één dag om alternatieven uit te werken. Hoezo Nieuwe Bestuursstijl ?

B&W komt nu met dit plaatje, overigens zonder deugdelijke argumentatie


Asfaltwethouder i.p.v. groene wethouder

In de vorige aflevering hebben we u al laten zien hoe men tegenwoordig burgers schoffeert in het kader van De Nieuwe Bestuursstijl om daarmee de eigen plannetjes door te drukken. Onze inwoners krijgen overigens wel het bestuur dat ze zelf in meerderheid hebben gekozen. Ze dachten met Gemeentebelangen een groener beleid te krijgen. Nou de wethouder van deze partij is dus de eerstverantwoordelijke voor dit brugdossier. Dezelfde gezagsdrager die u een paar maanden geleden nog jaar op jaar voor 1 miljoen euro extra asfalt wilde aansmeren. Kassa !

Goedkoop is hier duurkoop

Volgens KiesKatwijk is de voorgestelde opzet geen goed plan. Die brug ligt er minstens voor pakweg een eeuw, en toekomstbestendigheid vraagt dan in ieder geval een brede brug conform de oude uitgangspunten. Goedkoop is hier duurkoop. Dat is precies het beleid dat deze gemeente wel met de viaducten over de Rijnlandroute voorstaat. Waarom hier dan niet ? Met een voldoende breedte kun je ook naast vier rijbanen gewoon per rijbaan aparte en gescheiden voet- en fietspaden aanleggen, zoals de raad dat op 14 februari heeft besloten.

Collegeprogramma dode letter

Katwijk Smart Village vertelde de gemeenteraad vorige week dat ze nauwelijks informatie kregen. Jan de Lange van het Ringpark vertelde ook een verhaal dat er op neerkomt dat inwoners door de ambtenaren namens B&W gewoon worden geschoffeerd. KiesKatwijk gaat tegen de verdrukking in zijn best doen om de oorspronkelijke uitgangspunten in de lucht te houden. Wij willen dus een voldoende brede brug met groen. Omdat de zwakke verkeersdeelnemers bij ons echt centraal staan gaan we per rijbaan voor gescheiden fiets- en voetpaden. Is trouwens helemaal conform het collegeprogramma dat opnieuw een dode letter blijkt te zijn. De fietser zou "centraal staan" in het beleid. De fietswethouders blinken uit in fotomomentjes, maar zijn wat minder goed in het in praktijk brengen van de mooie woorden.

Het oude liedje

De gekkigheid dat er een brugontwerp op tafel wordt gelegd dat niet voldoet aan wat de gemeenteraad heeft bepaald en dat inwoners bovendien hoogst onfatsoenlijk worden behandeld kan alleen in een ambiance waarbij er geen krachtig bestuur is en waarbij B&W min of meer passief achter de ambtenaren aan hobbelen. Het ambtenarenuitje naar Portugal was kenmerkend. Dan mankeert er iets aan je maatschappelijke antenne. 

Deze situatie gaat niet veranderen zolang er op het gemeentehuis geen schoon schip gemaakt wordt. En dat gebeurt niet omdat we geen krachtig bestuur hebben. Ziehier de kip of ei paradox. Bezuinigingen worden op de inwoners afgewenteld en de allereerste prioriteit, het afbouwen van de eigen personeelsformatie, blijft achterwege. En wat doet de gemeenteraad ? Een meerderheid is van de heersende coalitie en die vinden het meestal wel prima allemaal. De gebruikelijke houding van de coalitiepartijen is actief zoeken naar argumenten en excuses zodat ze niets hoeven te doen. Ik ben benieuwd of het met de Julianabrug ook zo gaat. Laat maar zien dat ik het bij het verkeerde eind heb.

KiesKatwijk dient alternatieve planopzet in

Met onderstaand amendement willen we dat de oorspronkelijke plannen gehandhaafd blijven. En we willen bereiken dat die verrijkt worden met de inbreng van Katwijk Smart Village waardoor er een echt groene brug ontstaat. Exact conform het beleid zoals deze gemeente dat ook bij de Rijnlandroute wil. We zeggen niet hoe breed die brug precies moet worden want dat is een afgeleide van de doelstellingen. Ik neem aan dat de brug tussen de 26 en 30 meter breed gaat worden.


Jaap Haasnoot

12 juli 2019

De Nieuwe Bestuursstijl in de praktijk


Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben moet de Julianabrug vernieuwd worden. Niks mis mee, dat gaat zo met spulletjes die pakweg 60 jaar oud zijn.

Beeldkwaliteit: nul komma nul, alles is beter dan dit.

De nieuwe brug kan een stuk goedkoper gemaakt worden want hij hoeft niet meer beweegbaar te zijn. Die nieuwe vaste brug gaat misschien wel een eeuw mee dus het is  erg belangrijk hoe je het ontwerp vorm geeft. Als je het nu niet goed doet dan zitten we er de komende generaties mee. Het gaat dan om technische zaken als breedte en hoogte, maar ook om de vormgeving en om eventuele andere functies als alleen maar een wegdek op pootjes. Ik ga u de volgende keer uitleggen waarom goedkoop hier duurkoop is. Maar nu even over de gang van zaken. Kijk eerst maar even naar het filmpje.


 Wat je hier ziet is opnieuw en voor de zoveelste keer een symptoom van slecht bestuur. B&W laten de ambtenaren maar wat aan rotzooien en ze laten zich keer op keer in een positie manoeuvreren waarbij ze het falen van het apparaat moeten gaan goedpraten of ontkennen. Dat falen heeft te maken met hoe er wordt omgegaan met onze burgers en met de keuzen die worden gemaakt. Ik zou me doodschamen als ik als college verantwoordelijk zou zijn voor het gedrag waarvan door de inspreker hier het topje van een ijsberg wordt getoond.

Gemeentebelangen, waarvan sommigen denken dat dit een groene partij is, heeft een wethouder die tot op heden vooral voor meer asfalt heeft gepleit. Hoezo groen ? Hier ligt een uitgelezen kans om een groene brug te realiseren waar geen duizend “hanging baskets” tegenop kunnen. 

En wat staat er in de stukken ? Men is vooral bezig om de beeldkwaliteit van de spuuglelijke oude brug in stand te houden. Je zou toch denken dat die ambtelijke afdeling die wel zo creatief was om een snoepreisje naar Portugal te regelen wel met iets beters voor de dag zou kunnen komen. Je zou ook denken dat de voormalige voorzitter Nagtegaal als wethouder hier wel een groen statement had willen maken. Maar nee, dit college stuurt niet en gaat niet voorop in de strijd maar laat zich teveel meedrijven met wat de ambtenaren aanreiken. 

Dit zijn de ervaringen van mevrouw Remmelzwaal van Katwijk Smart Village aan de ontvangstkant van De Nieuwe Bestuursstijl:


10 juli 2019

Extra belastingverhoging OZB: proficiat medeburgers !


In de kaderbrief 2020, een stuk met de uitgangspunten voor de gemeentebegroting van 2020, stond ergens in de kleine lettertjes dat de Onroerend Zaakbelasting (OZB) opnieuw extra verhoogd zou worden. Dit tegen eerdere beloftes in. Er stond tevens bij dat de gemeente voortaan niet alleen het percentage van de inflatie zou hanteren als richtsnoer maar tevens de stijging van ambtenarensalarissen voortaan zou meewegen. Op die manier komt er meer geld binnen en hoef je minder te bezuinigen.

Je ziet aan alles dat de ambtenaren hun eigen werkgelegenheid aan het veilig stellen zijn. Dat zag je laatst ook bij de poging om voortaan elk jaar 1 miljoen extra te gaan uitgeven aan wegenonderhoud. Je ziet het opnieuw bij de keuze van de bezuinigingsvoorstellen. 

Het grote probleem van de gemeente Katwijk is dat B&W eigenlijk een verlengstuk is van de ambtelijke top. Zolang burgemeesters en wethouders min of meer kritiekloos de ambtelijke voorstellen overnemen wordt er niet gesaneerd in het ambtelijk apparaat. Iets dat om meerdere redenen heel erg nodig is. De gemeenteraad heeft dezelfde angst en onwil om daden te stellen. Dat leidt tot pappen en nathouden. Daardoor worden problemen niet opgelost en wordt het uitgavenpatroon niet in overeenstemming met de inkomsten gebracht. Het resultaat is dat u elk jaar meer gaat betalen voor minder gemeentelijke voorzieningen.

In bovenstaand videofragment zie je hoe ondergetekende een wijzigingsvoorstel (amendement) indient om de extra belastingverhoging van tafel te krijgen. Geen enkel raadslid had tevoren ontdekt dat deze extra verhoging in de kleine lettertjes van de kaderbrief was ingevoegd. 

De motie werd overigens door de coalitiepartijen van tafel geveegd.  Daarvoor werd als alibi gebruikt dat we nog wel een keertje naar de systematiek zouden kunnen kijken in een of andere technische commissie. Ondertussen is de extra belastingverhoging dus gewoon goedgekeurd door een meerderheid van de coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en SGP. Zij werden voluit gesteund door de PvdA, D66 en Nelly Smits

U weet nu waar uw vrienden zitten.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Social Icons


Featured Posts