13 mei 2018

Een open bestuursstijl achter gesloten deuren


Ik adviseer iedereen om naar het feitelijke gedrag van politici te kijken en niet naar politiek correcte praatjes te luisteren die men verkoopt. Zo wordt er nu blijkbaar onder volledige radiostilte gewerkt aan een nieuw college dat als kenmerk een “open bestuursstijl” moet krijgen. Het is merkwaardig dat dit precies hetzelfde leidende principe is dat vier jaar geleden door informateur van Kesteren is ingebracht als fundament voor het huidige college. Is daar dan niets van terecht gekomen vraag ik mij af ? 


Het antwoord wordt in de eerste zin gegeven. Het is geheel afhankelijk van de persoon van de gezagsdrager. Als je kijkt naar de afgelopen vier jaar dan heeft er geen hecht team gezeten maar was er sprake van vier individuen met elk hun eigen bestuursstijl. De mislukkingen en de successen op het gebied van inhoudelijk beleid waren ook niet evenredig verdeeld over de wethouders. Voor mij is daarom belangrijker welke personen er straks worden uitverkoren dan aan welke partijen deze personen contributie betalen. 

Foto: © Ruis International Enterprises
Ik geef geen vijf cent voor de politiek correcte “open bestuursstijl” van het nieuwe college als ik zie dat slechts drie partijen (Durf, KiesKatwijk, PvdA) hun advies aan de informateur hebben gepubliceerd. En de kiezers hebben al weken niets gehoord van de partijen die in de achterkamertjes aan het bakkeleien zijn over een coalitieakkoord. Men voelt blijkbaar geen enkele verantwoordingsplicht aan de kiezer over wat men in de praktijk met hun stemmen gaat doen. Die houding voorspelt weinig goeds voor de toekomst.

En er moet wel wat veranderen als ik een recent voorbeeld van de huidige bestuursstijl mag noemen. De heer W. van der Plas heeft een boek geschreven over Katwijkers die op zee gebleven zijn. Een stukje geschiedenis dat poogt om een paar sporen vast te leggen van het verleden dat ons gevormd heeft. Een beetje vergelijkbaar met de Stolpersteine, verwijzingen naar iets dat niet vergeten mag worden.

De auteur heeft het verzoek gedaan om het nieuwe boek op het gemeentehuis te mogen presenteren aan den volke. Een regelfetisjist op het gemeentehuis wijst dat verzoek vervolgens af. Die persoon is in mijn ogen ongeschikt voor de publieke dienst en de organisatie heeft blijkbaar geen correctiemechanismen. Het bestuur van onze gemeente maakte daarna ook de verkeerde afweging en ging achter die ambtelijke afwijzing staan. Dit is symptomatisch en is een teken aan de wand.

Coalitieakkoorden kunnen van mij dus zo de prullenmand in. Mensen maken al dan niet het verschil.

Jaap Haasnoot

17 april 2018

Even iets rechtzetten


1. KiesKatwijk herkent zich niet in de uitspraak dat we deelname aan het college niet hoog in het vaandel zouden hebben staan. (zie ook ons openbaar gemaakt advies aan de informateur)

2. Er is geen terugkoppelmoment in de procedure geweest zodat we nu pas aan het einde van de rit kunnen lezen wat de opvattingen van de informateur zijn en welke koers hij heeft ingeslagen en we dus geen bijsturing gedurende de rit hebben kunnen geven.

3. KiesKatwijk heeft in het gesprek met de informateur gesteld dat deelname aan het college op basis van 1 zetel niet voor de hand ligt. Dat is natuurlijk logisch. Dat zou echter wel kunnen als we samen zouden gaan optrekken met een partner.

4. Een prima partner zou Durf kunnen zijn omdat KiesKatwijk vertrouwen heeft in de mensen van deze club. Die optie die 4 zetels vertegenwoordigt, inclusief de grote winnaar Durf, is dus wel op tafel gelegd. Dat is niet heel nadrukkelijk gebeurd maar terloops.

5. De reden hiervoor is dat we open het gesprek met de informateur zijn ingegaan zonder tevoren concrete afspraken met Durf te maken. KiesKatwijk en Durf hebben hier tevoren wel kort met elkaar over gesproken en hebben toen afgesproken een gezamenlijke overeenkomst uit te werken zodra er een signaal zou zijn dat deze optie realiteitswaarde had.

6. We gingen daarbij uit van een transparant en open proces met een interactief karakter. Het tegenovergestelde was het geval. Er is helemaal geen interactie meer geweest na het eerste contact. Direct na de openingsgesprekken is er in de back-office direct een afslag genomen richting de zes voor de coalitie genomineerde partijen en zijn de overige partijen niet meer in beeld gekomen en zijn ze buiten gesloten in de informatievoorziening.

7. Als we op dit proces een etiket zouden moeten plakken dan opteren we voor de optie "amateuristisch". Ik denk niet dat er bewust sprake is geweest van een overvaltactiek. Het zou natuurlijk veel professioneler zijn geweest als er na de eerste ronde en de meningsvorming van de informateur een terugkoppeling zou zijn geweest van zijn eerste bevindingen naar de fractievoorzitters. Ik ben daar als vanzelfsprekend van uit gegaan. Daar had dan een rondje fijnslijpen, bijsturen en verhelderen op gevolgd kunnen zijn. Er is nu helemaal geen echte communicatie in de zin van tweerichtingsverkeer geweest. Dat is een gemiste kans voor Katwijk.

Jaap Haasnoot

26 maart 2018

Emotiepolitiek heeft gewonnen


De kiezer wordt bedankt.

De KiesKatwijk ploeg bedankt iedereen die op ons gestemd heeft. In totaal hebben we honderd stemmen minder gekregen dan de vorige keer. We zijn daarmee licht achteruit gegaan en dat resulteerde deze keer in een zetel minder. Omdat RTVKatwijk ons vroeg om commentaar te leveren op de uitslagen hebben we de cijfers eens tegen het licht gehouden. Hieronder ziet u in een tabel de uitslagen afgezet tegen die van 2014. De volgorde is die van grootste winnaar naar de grootste verliezer (kolom “relatieve stijging”).

 
Voor de liefhebber van het vak rekenen

De donkere kolom (absolute stijging) laat zien wat de verandering is van het percentuele aandeel in het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen.  Je kunt niet direct de aantallen stemmen met elkaar vergelijken omdat er dit jaar wel 14% meer stemmen zijn uitgebracht dan in 2014. Die percentuele aandelen in het totaal uit 2014 en 2018 kun je wel met elkaar vergelijken. De uitkomsten daarvan ziet u in de kolom “relatieve stijging”. Dus de VVD heeft wel 55,4% meer stemmen dan de vorige keer maar de stijging van het stemmenaandeel is 36,22%. Dat lijkt indrukwekkend, maar het absolute aandeel van deze partij in het totaal stijgt met 2,3%.

De beoordeling van de cijfers

OPA deed niet meer mee, dus de grootste verliezer is De Lokalen die haar twee zetels moet inleveren. Dat verlies is niet in een percentage t.o.v. 2014 uit te drukken omdat De Lokalen pas halverwege de rit zijn ontstaan. Ik beschouw voor het gemak alle winst- en verliespercentage die rond de 1% bedragen hier als een “gelijkspel”. Als we naar GB kijken zonder Lokalen dan zie je dat ze in 2014 3044 stemmers hebben getrokken en in 2018 3031. Ze leveren hiermee 1,44% stemmenaandeel in. Maar we hebben net afgesproken dat we dat als een gelijkspel zien.


De grote winnaar

De grote winnaar is natuurlijk Durf. De opkomst van Durf beschouw ik trouwens als een verrijking. Ik verwacht dat deze partij net als KiesKatwijk aan gezond verstand politiek gaat doen.  De tweede winnaar is de VVD. Maar er is naast de opkomst van Durf nog een opmerkelijk feit. De echte verrassing is dat het CDA, GB en PvdA overeind zijn gebleven. In zekere zin kunnen ze dat als een overwinning beschouwen.

De verliezers

De verliezers in stemmenaantallen zijn naast De Lokalen vooral D66, SGP en CU. Alle overige partijen waaronder KiesKatwijk schommelen rond de 1% winst en verlies en zijn dus redelijk stabiel gebleven. Maar zo werkt het niet. Door de 14% hogere opkomst kun je de aantallen stemmen van 2014 niet vergelijken met die van 2018. De zetelverdeling laat zien hoe het werkelijk zit. CU, SGP en KK zijn naast De Lokalen de verliezers. Met 45 stemmen meer hadden De Lokalen de laatste restzetel nog kunnen veroveren, die ging nu naar het CDA. Het kan verkeren.

Een interpretatie van de uitslagen

De belangrijkste oorzaak voor het stabiel blijven van CDA en PvdA is het “dorpsgevoel”. Stemmen is voor de meeste mensen geen rationeel proces. Men is vaak onvoldoende geïnformeerd over alle ins en outs van kwesties. Partijen die de onderbuik of de emotie bespelen weten dat als geen ander. Het CDA heeft met een hoog marketingbudget, waarvan de herkomst tot op heden onduidelijk is, het dorpsgevoel het beste bespeeld. Mensen zijn blijkbaar gemakkelijk op dat stamsentiment aanspreekbaar. Dat is hier gebeurd. Een eerste aanwijzing is het aandeel van de stemmen dat per partij naar de lijsttrekker is gegaan t.o.v. het aandeel dat door de rest van de lijst is geleverd. In onderstaand plaatje zijn de partijen gegroepeerd naar dat effect. Bij het CDA heeft de lijsttrekker relatief de minste stemmen getrokken. Ik denk dat dit niet met populariteit te maken heeft.


Het Dorpsgevoel

Analyse van de cijfers laat zien dat dorpsgenoten bij sommige partijen, zoals bij het CDA en de PvdA,  voornamelijk op dorpsgenoten stemmen. Die herkenbaarheid of vertrouwdheid is niet alleen maar goed. Er zit ook een element van “eigen volk eerst” in. Zeker als de politiek dit aspect gaat versterken en benutten. De keerzijde van deze sentimenten zijn namelijk stammenstrijd, men gaat zich afzetten tegen “de anderen”. Deze strategie zaait verdeeldheid en is niet goed te rijmen met zalvende verhalen over “verbinden” waar verdeeldheid heerst. Er is al een keer in de raad geroepen “Valkenburg moet Valkenburg blijven”. Wie wind zaait zal storm oogsten. KiesKatwijk kon deze strategie om praktische redenen niet toepassen maar vooral ook niet omdat we dan onszelf hadden moeten verloochenen. Een raadslid moet er natuurlijk voor de gehele gemeente zijn en niet alleen maar voor zijn dorpsgenoten. Het “dorpsbelang” is meestal ook niet voor iedereen precies hetzelfde.

Hullie versus Zullie

Polariseren op identiteitspolitiek kun je de trend van het “dorpseffect” ook noemen die we deze verkiezingen zagen. In feite is dat hetzelfde wat Denk in de grote steden doet. Ik geloof dat dit polariseren in het algemeen eerder tot desintegratie dan tot integratie gaat leiden. Dat zie je ook in de volgende tabel goed terug. Ik heb hier de scores op de nummers 1, 2 versus de rest apart gezet. Vaak hebben partijen een vrouw op nummer 2 staan en veel vrouwen stemmen traditioneel op andere vrouwen. Dat betekent dat een voorkeursstem op mevrouw Brul zowel om die reden als om de reden dat zij Rijnsburgse is kan zijn uitgebracht. Die effecten kun je niet zonder onderzoek scheiden. Maar bij de nummers 3 t/m laatste speelt dat veel minder. Daaruit blijkt dat mensen hun voorkeursstem vooral gekregen hebben van dorpsgenoten. Althans, het blijkt niet direct uit de tabel maar ik ben de diepte in gedoken en heb steekproefsgewijs gekeken van welke stembureaus die stemmen afkomstig waren en dat bevestigt mijn waarneming. Het speelt overigens niet bij elke partij in dezelfde mate.


In bovenstaand plaatje is de volgorde bepaald op de mate waarin de stemmen door de nummers 3 t/m laatste zijn geleverd. Het beeld komt overeen met dat van het eerdere plaatje waarin de proportie stemmen die door de lijsttrekker zijn geleverd de volgorde bepaalde. PvdA en D66 komen nu wat lager in het lijstje omdat daar de nummers 2 relatief veel stemmen trokken. Ik gok dat bij D66 het dameseffect groot was en bij de “Nelly-Vote” meer het Valkenburg-sentiment. Bij VVD en CU gelden dezelfde overwegingen. Was het nu de geografie of de sekse ? Bij de SGP speelt dat vraagstuk natuurlijk een stuk minder. Ik heb uiteraard nog veel meer interessante exercities gedaan met de cijfertjes maar ik ga u niet hoorndol maken met de resultaten.

Het Groengevoel

GB heeft op ongeveer dezelfde wijze als het CDA kunnen inspelen op een emotie van de achterban. Ditmaal staat niet de geografie maar de groene emotie van vogelaars en natuurliefhebbers centraal. Het is bizar dat als we naar de feiten kijken de echte groene doorbraken door Klaas Jan van der Bent (CU) zijn gerealiseerd. Door het afblazen van Manhattan op Duinvallei is zo'n doorbraak bereikt. Het Stadspark Duinvallei met evenemententerrein kan alleen daardoor in de toekomst realiteit worden. Door de maximale grootte van de ecologische groene buffer na te streven op Valkenburg is er een enorme slag geslagen voor de natuurliefhebbers. Ook een tweede Panbos wordt mogelijk gemaakt. En als de door VVD en CDA gedomineerde provincie ons niet opnieuw belazert kunnen we het Valkenburgse Meer recreatief en qua natuurbeleving op een prima manier ontwikkelen. Maar dat is de ratio. Die is onvoldoende herkend door de stemmers.

Dorpsbelangen

Mensen die landelijk op GroenLinks of de partij voor de Dieren stemmen denken misschien dat GB hen het beste kan vertegenwoordigen. De feiten, bijvoorbeeld op het dossier Rijnlandroute, zijn anders dan ze kunnen vermoeden. Misschien geloven ze in het sprookje dat met een bijdrage van 11 miljoen van de provincie GB hen een tunnel in de N206 kan bezorgen. Ze hebben er meestal geen weet van dat GB de partij was die tegen de motie van KiesKatwijk stemde om een laatste poging te wagen Provinciale Staten te bewegen om het  vierbaans fijnstofkanon dat Rijnlandroute heet af te blazen. Het Katwijkse alternatief was deze snelweg tegen ongeveer dezelfde kosten te vervangen door een combinatie van Pioniersbaan en een minder drukke Tjalmaweg. Voor mensen die op landelijke partijen hebben gestemd geldt hetzelfde misverstand. Ze stemmen rationeel gezien op dit dossier tegen hun eigen belang. Alle landelijke partijen in de provincie, behalve de Partij van de Dieren, 50PLUS en de combinatie CU/SGP, wilden niet eens naar het Katwijkse alternatief voor de snelweg voor onze deur luisteren. Hoezo Valkenburgs of Rijnsburgs belang ? Of gaat dat niet over een snelweg voor de deur maar alleen over “klein bier” ?

Voor een boom stemmen, maar een bos verliezen

Mensen die op de grote landelijke partijen hebben gestemd door hun Valkenburgse, Rijnsburgse of hun KattukBinse- of KattukZee-gevoel te volgen hebben er helaas meestal geen idee van dat de meeste dorpse problemen waar ze tegen ageren door diezelfde partijen zijn veroorzaakt. Dat aspect bleef in de propaganda achterwege. Mensen met groengevoel stemmen voor een boom maar verliezen een bos. Mensen die voor politiek anti-voetbal stemmen zullen hun club nooit iets zien bereiken. Dit leidt dus op termijn tot teleurstellingen. We mogen blij zijn als de gevolgen daarvan straks beperkt blijven tot cynisme over de politiek.

Ondergetekende is ook teleurgesteld. Mijn kater heeft helemaal niets te maken met het feit dat KiesKatwijk een zetel is kwijtgeraakt. Per saldo is de oppositie versterkt. Mijn huidige gemoedstoestand heeft alles te maken met het feit dat het spelen van de emotiekaart met de nodige (financiële) inspanningen blijkt te werken. En dan heb ik het niet over Durf.

Jaap Haasnoot

20 maart 2018

Daarom KiesKatwijk !


Niet lullen, maar poetsen

Wij zijn geen praatjesmakers maar proberen resultaat te behalen. Als we daarvoor tegen de stroom in moeten roeien dan doen we dat gewoon. Wij zijn niet bezig met onze carrière, en we zijn niet uit op een baantje. Wij hebben er gewoon lol in om Katwijk beter en gezelliger te maken. Alle dorpsdelen zijn voor ons even belangrijk.

Onafhankelijk en tegen vriendjespolitiek

We zijn als lokale partij niet gebonden aan kaders, loyaliteiten en dwingende adviezen van landelijke partijen. KiesKatwijk heeft alleen met onze eigen kiezers te maken en kan dus vrij, onafhankelijk en met een open mind voor de Katwijkse inwoners opkomen. We worden niet gesponsord door belanghebbenden.

Sociaal en rechtvaardig, maar niet pamperen

We willen geen samenleving waar het ieder voor zich is. KiesKatwijk vindt de overheid een onmisbare factor om zaken van algemeen belang te realiseren en om een schild te zijn voor de zwakken. KiesKatwijk is gedreven door een basaal rechtvaardigheidsgevoel en streeft naar beleid waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar wij zijn niet van het pamperen, mensen blijven wel zelf verantwoordelijk om er iets van te maken.

De gemeente is er voor de mensen, en niet andersom

KiesKatwijk is destijds opgericht als reactie op dominante beroepspolitici, die op kosten van de burger en bij gebrek aan voldoende tegenspraak in de gemeenteraad, hun eigen hobby’s konden uitleven. Dat heeft miljoenen gekost en het heeft tot hele slechte oplossingen geleid. Daar hebben we nu nog steeds last van. Wij zijn er voor de mensen en bieden nog steeds het broodnodige tegenwicht waar dat nodig is.

Gezond verstand politiek

Wij hebben een hekel aan het denken in vaste patronen. We zijn dus niet links en we zijn ook niet rechts. We gebruiken gewoon ons boerenverstand. We zijn geen dromers die nooit wat doen. En we zijn geen doeners die niet vooruitdenken. We proberen verder te kijken dan onze neus lang is en we zijn tegelijkertijd praktische realisten die echt iets voor elkaar willen krijgen.

Praatjes vullen geen gaatjes ?

Politieke partijen verkopen de mooiste praatjes in de verkiezingstijd. Sommigen vertellen halve waarheden. Anderen proberen u knollen voor citroenen te verkopen. Sommigen hebben echt wat gedaan de afgelopen vier jaar, en anderen hebben er de kantjes van afgelopen. Veel geschreeuw en weinig wol dus, om in de spreekwoorden te blijven.

Wij hebben zetels nodig om op dezelfde wijze als voorheen te kunnen blijven vechten voor de belangen van onze inwoners. Daarom zijn we helaas ook gedwongen om reclame te maken. Ons advies is te kijken naar wat partijen echt gedaan hebben en niet naar wat ze u beloven.

Katwijk is geen eiland

KiesKatwijk is zich goed bewust van het feit dat Katwijk geen eiland is. Er zijn tal van grote maatschappelijke ontwikkelingen of opgaven die ons leven beïnvloeden. Uiteindelijk gaat de politiek over de vraag in wat voor omgeving je wilt leven. KiesKatwijk wil een rechtvaardige samenleving. We zijn niet te beroerd om daarom soms stevige standpunten in te nemen die nodig zijn om dat te bereiken.

De Nieuwe Soberheid

We willen zuinig omgaan met de centjes van de burgers en hebben een hekel aan vriendjespolitiek en bekrompenheid. We denken vooruitstrevend, maar we houden daarnaast graag de beentjes op de vloer. Daarom zijn we tegen de domme plannen om de bibliotheek in de Noordzeepassage te vestigen. Een zwembad van pakweg 20 miljoen vinden wij ook overdreven. Dat had elders in de gemeente veel goedkoper gekund

Niet lullen, maar poetsen

Met die instelling hebben we aardig wat bereikt de afgelopen vier jaar. We hebben seniorenhuisvesting op de kaart gezet. De komende periode gaat u dat merken. We hebben tegen de stroom in geroeid om meer werk te gaan maken van een minder vrijblijvende inburgering en integratie. We hebben hard gewerkt om de schade op Valkenburg te beperken en er voor Katwijk het beste uit te slepen. We hebben de plannen voor Duinvallei gesteund zodat daar in de toekomst een prachtig park met evenemententerrein kan komen. Maar we hebben ook gevochten voor meer conciërges op de scholen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

We hebben weer prima plannen voor de komende vier jaren. We hopen dat de kiezer ons de kans geeft om dat werk voort te zetten.Social Icons


Featured Posts