1 augustus 2019

B&W maakt helaas niet het verschil


Evaluatie van 22 maanden Nieuwe Bestuursstijl

Enige tijd geleden had een inwoner uit de “Noord” een conflict met de gemeente over een geveltuintje. Helaas paste zijn geveltuintje niet in de tabellen en reglementen die de ambtenarij hanteert. Vervolgens was het woord aan de wethouder van groene zaken. In de afweging tussen “doe eens gek” en “volg de regeltjes” was deze ambtsdrager van Gemeentebelangen niet dapper of inventief genoeg om buiten de regeltjes te kleuren. Met andere woorden, hij maakte niet het verschil. Dat is jammer voor groene kiezers op Gemeentebelangen die dachten dat deze partij wel het verschil zou kunnen maken.

Bron: Katwijksche Post

Kwakkelbeleid

Ook bij het Rijnpark in de Kwakelwei merkten we weinig van groen elan. De gemeente heeft deze grond niet gekocht van Rijnland maar heeft dit gebiedje blijkbaar bewust gegund aan een projectontwikkelaar. Een motie van KiesKatwijk om het gebied tot groen recreatiegebied te bestempelen heeft het in de gemeenteraad niet gehaald. Een toekomstige Beleidsnota die over groen gaat moet de heilige graal zijn die alles in onze gemeente gaat veranderen. Tot die tijd is het denken in de politiek stil gezet. Een kans die KiesKatwijk bood om hier het verschil te maken is niet gegrepen. De kiezers zijn weer eens in de steek gelaten door gebrek aan lef en visie.

Operatie Steenbreek

Achter mijn woning met best wat groen hier en daar naast de stenen was het deze week 37,9 graden Celsius. Dat is een particulier record dat gevierd is met een bescheiden flesje Rosé. Qua beleid is er weinig te vieren want KiesKatwijk is al sinds 2015 bezig om actie te krijgen op dit dossier. Lees hier meer: LINK

Allemaal opnieuw hetzelfde patroon. Het college toont geen bestuurlijke doorzettingsmacht en laat zich ringeloren. De inwoners die met tal van initiatieven komen op het gebied van vergroening worden onkundig of aan het lijntje gehouden en soms zelfs belazerd.

Jammer, maar helaas

Helaas is dat gedrag dus kenmerkend voor (een deel) van het huidige college, in ieder geval op een te groot aantal dossiers. Men volgt gewoon wat de ambtenaren bedenken en men heeft niet de statuur of het lef om af en toe eens iemand een verdiende schop onder het achterste te geven. Dan krijg je fantasieloos en duur beleid en gemiste kansen. De gemeenteraad slaapt ondertussen lekker door.

Dit kost miljoenen

Het gevolg van dit gedrag is dat de gemeente heel veel miljoenen gaat pompen in opnieuw een verbouwing van het gemeentehuis die zeer risicovol is. Er hoort ook een andere manier van werken bij die inmiddels achterhaald is: Het Nieuwe Werken. Dat is net zoiets als De Nieuwe Bestuursstijl. Kort samengevat: het werkt niet en is slechts een vorm van verbaal lucht verplaatsen.

Alternatieven zoals bijvoorbeeld een dependance op het marktplein, in combinatie met het verplaatsen van de weekmarkt naar de Zwaaikom weigerde men te onderzoeken. Er is niets geleerd van eerdere rampen.

Bestuur slecht, en zie niet om

Als je als college niet het verschil maakt krijg je vanzelf rampen als het Cultuurhuis in de Noordzeepassage. Hiermee is de samenleving enorm veel schade berokkend en daar is vervolgens geen politieke verantwoordelijkheid voor genomen. Ik voorspel precies hetzelfde met de verbouwing van het gemeentehuis. En ook met het voorgenomen dwangneurotische werkgelegenheidsproject om de Hoornes op stel en sprong aardgasvrij te maken.

Bezuinigen doe je bij de buren

Het recente bezuinigingsplan liet wederom hetzelfde patroon zien. De ambtenaren mochten het zeggen en dus vielen alle bezuinigingen bij organisaties buiten het kringetje op het gemeentehuis. Weer gebrek aan lef van het politieke bestuur, want het is niet te verwachten dat iemand vrijwillig in eigen vlees gaat snijden. En andersom valt het goed te begrijpen dat de ambtenarij slechts een paar maanden tevoren nog jaarlijks een miljoen euro extra vroeg voor wegenonderhoud. Dat was net als het Hoornesproject een werkgelegenheidsplan voor ambtenaren dat braaf werd verdedigd door het college. Wie trekt hier aan de bestuurlijke touwtjes ?

Het kan zoveel beter

De conclusie is dat dit soort kwesties vooral wijst in de richting van zwak politiek bestuur. Dan kan het dus gebeuren dat de opdracht van de gemeenteraad voor een nieuwe Julianabrug met twee fiets- en voetpaden gewoon niet wordt uitgevoerd. En dus is het een brug met één tweezijdig fietspad en slechts één voetpad geworden. Hoezo toekomstbestendig ?

Mooi groen is niet lelijk

Rommelen in de marge

De Julianabrug krijgt wel een excuusrandje groen. Niemand vond het een probleem dat de opdracht van de gemeenteraad niet was uitgevoerd en dat blijkbaar nog hogere machten de dienst uitmaken. KiesKatwijk stond alleen in onze opvatting dat het oorspronkelijke ontwerp met twee fiets- en voetpaden moest worden uitgevoerd. Wel inclusief de verrijking die is ingebracht door Katwijk Smart Village en die oorspronkelijk niet bedacht was. Dat leidt dus tot een brede brug met veel groen, een concept zoals we dat ook over de Rijnlandroute willen realiseren. Daar was geen interesse voor en dat impliceert dat uitgangspunten die de gemeenteraad stelt voortaan niet meer serieus genomen hoeven te worden op het gemeentehuis.

Ook gemeenteraad maakt geen verschil

Die gang van zaken rond de Julianabrug geeft precies aan dat ook de gemeenteraad meestal niet echt het verschil wil maken. Men is vaak tevreden met de rol van passief afstempelaar van de voorstellen die op het gemeentehuis worden geproduceerd. Het is hooguit een beetje rommelen in de marge, letterlijk in dit geval met het groene excuusrandje op de brug. De weg van de minste weerstand leidt meestal niet via het station van zelf nadenken en zelf een visie vormen. Tekenen bij het kruisje is een stuk gemakkelijker.

In onderstaande video die we gaan gebruiken in onze toekomstige cursus "Gemeentepolitiek voor Dummies" wordt dit geïllustreerd:


De cursisten van de nieuwe cursus krijgen o.a. de volgende vragen te beantwoorden:

  • Waarom doen vooral de oppositiepartijen pogingen om hun oppositie-collega's af te branden ?
  • Welke motieven spelen daarbij een rol ?
  • Waarom is het voor geen enkele partij in de raad, behalve voor KiesKatwijk, een punt van bespreking dat eerdere besluiten van de raad over deze brug door het college naast zich neer zijn gelegd ?

Kortzichtigheid regeert

Het motief van de oppositie in de raad om sommige zaken niet te willen opmerken, en om vooral de collega-opposanten als een bedreiging te zien is opmerkelijk. De zogenaamde “gunfactor” heb ik eerder al eens behandeld. Maar er is natuurlijk ook nog iets dat je gewoon kortzichtigheid kunt noemen. 

Als je kortzichtig bent dan zie je het “grote plaatje” niet. Dat is gevaarlijk want als je niet verder dan je voorwiel kijkt dan kun je zomaar tegen een paaltje aan fietsen. Dat is net zoiets als in de politiek beslissingen nemen op eenvoudige vooroordelen, zonder goed na te denken, of zonder onderzoek te doen naar feiten of aspecten die je door kortzichtigheid of gebrek aan kennis nog niet waren opgevallen. Denken in vaste sjablonen of op basis van dogma's is gevaarlijk. Dat leidt net als emotiepolitiek meestal niet tot de beste oplossing, maar eerder tot een oplossing die de minste keuzestress voor de beslisser geeft.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

18 juli 2019

Julianabrug: een plank over het water of een verbinding met de allure van een Erasmusbrug


Vanavond spreekt de gemeenteraad over een Julianabrug als een soort goedkope plank over het water, terwijl er tevens een keuze is voor een Erasmusbrug op Katwijkse schaal. Dat ging als volgt.

Spuuglelijk

De fietser staat centraal,
althans in het papieren coalitieakkoord.

Op 14 februari heeft de gemeenteraad beslist dat er een nieuwe Julianabrug moet komen met 4 rijbanen en in beide rijrichtingen een apart fietspad en voetpad. In de vorige aflevering hebben we daar plaatjes van getoond. Ergens op het gemeentehuis is er daarna blijkbaar een ander idee populair geworden. Een twee-richtings fietspad aan de oostzijde van zowel de Biltlaan als op de brug.

In de teksten van dit dossier wordt beweerd dat B&W op 9 april besloten zou hebben dat er langs de Biltlaan een 2-richtingsfietspad zou moeten komen. Vreemd genoeg is dit besluit niet terug te vinden in de notulen van die B&W vergadering. Hier klopt iets niet. Zo’n besluit zou trouwens niet legaal zijn omdat de gemeenteraad daarover gaat en bovendien zou zo’n besluit tevens in strijd zijn met de door de Raad vastgestelde uitgangspunten voor de brugindeling.

Het dedain voor de gemeenteraad is groot

Als de raad namelijk met de uitgangspunten voor de brug vastlegt dat er enkelzijdige fietspaden komen op de brug kun je niet tegelijkertijd contrair besluiten dat er op de Biltlaan een mogelijkheid zou openstaan om daar voor iets anders te kiezen. Merkwaardig dat men die contradictie op het Gemeentehuis niet heeft ontdekt. Of is het dedain voor de gemeenteraad zo groot dat men gewoon zijn eigen zin doet ?

Vervolgens gaat B&W zowel naar de pers als naar de inwoners met een ontwerp dat volledig in strijd is met de uitgangspunten van de raad. De inhoudelijke argumenten voor die keuze worden nergens gegeven. Vasthouden aan de beeldkwaliteit van de oude brug is een gelegenheidsargument dat niet voorkomt in het eisenpakket dat door de raad is vastgesteld. Het is ook bijzonder gezocht want de bestaande brug is gewoon spuuglelijk.

Zo kan het ook
Kortom B&W is haar boekje (ver) te buiten gegaan en er is naar onze mening fors geblunderd in dit dossier. Als je als college denkt dat de raad het niet goed heeft gedaan moet je eerst naar de raad om te vragen of het anders kan. Pas daarna ga je de zaak, na wijziging van het raadsbesluit, op een andere wijze uitwerken en bespreken met derden. Deze gang van zaken kan de gemeenteraad nooit over haar kant laten gaan.

Het kan ook anders en beter

Als ik nu even versneld doorspoel naar het standpunt van KiesKatwijk dan komt dat overeen met datgene wat we ook als gemeente bij de overkluizingen (=viaducten) over de Rijnlandroute nastreven. Die situaties zijn volkomen vergelijkbaar. Hier moeten dorpsdelen die geïsoleerd van elkaar zijn een verbinding krijgen. Geen “plank over de weg of over het water” maar een brede strook met een hoge verblijfskwaliteit o.a. door ruime toepassing van groen is hier het recept. 

Kwaliteit is onze reclame
Die kwaliteit heeft de Hoornes verdiend en is de eerste stap naar een veel bredere upgrading van die wijk. We investeren daar nu al ruim in, b.v. door de aanpak van het winkelcentrum vlak achter de Julianabrug. En onze fractie zou dat beleid willen doorzetten met een tijdige sloop van de drie torenflats, en uiteraard ook met een kwalitatief uitstekende brug die je daar nu voor meerder generaties neerlegt. Goedkoop zou hier duurkoop zijn. U wilt de Hoornes afschepen met een plank.

Samenvatting

Wij hanteren samenvattend de volgende inhoudelijke argumenten voor onze keuze voor meer kwaliteit:

Wees consequent en consistent

Er is geen reden om af te wijken van de oorspronkelijke Nota van Uitgangspunten die een brede brug impliceert met 4 rijbanen en in beide rijrichtingen een separaat voet- en fietspad. Dat is geheel conform het coalitieakkoord waar is vastgesteld dat de zwakke verkeersdeelnemers centraal gesteld zouden worden. De oorspronkelijke opzet heeft de beste functionaliteit.

Doe De Nieuwe Bestuursstijl

Er is alle reden om conform De Nieuwe Bestuursstijl uit het coalitieakkoord gehoor te geven aan de wensen van inwoners, zoals o.a. naar voren gebracht door Katwijk Smart Village en anderen. Dat is ook conform de wens van deze gemeenteraad die bij de uitgangspunten heeft voorgeschreven dat er aandacht moet zijn voor groen en duurzaamheid.

Beknibbel niet op de verkeerde dingen

Er dient hier niet beknibbeld te worden op de kosten omdat het vitale infrastructuur betreft die bovendien een belangrijke rol kan spelen op het belangrijke gebied van vergroening, bio-diversiteit en de kwaliteit van het aanzicht van ons dorp. Het betreft hier dus geen kunstmatige plakmiddelen, zoals Hanging Baskets, die als een vlag op een spreekwoordelijke strontschuit zouden moeten functioneren. Maar dit betreft het fundamenteel zorgen voor een schuit die van zichzelf een dusdanige geweldige schoonheid uitstraalt dat dat soort vlaggen overbodig zijn.

Wees ambitieus op de juiste onderwerpen

Wij zijn er overigens van overtuigd dat er elders sponsors kunnen worden gevonden voor een brug die op Katwijkse schaal de rol van de Rotterdamse Erasmusbrug zou kunnen vervullen. Denk aan Rijnland en het groenfonds van Holland Rijnland. Een brug als symbool van verbinding, vitaliteit en schoonheid. En bovendien een stukje infrastructuur, die alle verkeersdeelnemers, ook de zwakkeren zoals fietsers, voetgangers en de overige schepselen der aarde de beste functionaliteit biedt.

Een domme plank of een Erasmusbrug ?

Beste raadsleden, we hebben nu de kans om hier iets te laten produceren dat de kwaliteit van een Vermeer heeft. Laten we geen genoegen nemen met minder. Daar krijgen we later eeuwig spijt van. Kies niet voor een plank over de sloot, maar voor iets met meerwaarde dat onze versteende gemeente een beter aanzien kan geven. Onze inwoners verdienen dat. Onze gemeente kan wel een boost gebruiken om van ons suffige imago af te komen. Daarom hebben we een amendement ingediend die een brug met allure en echte verbindingskracht mogelijk maakt.

Jaap Haasnoot


16 juli 2019

Bridge over troubled water


Gang van zaken rond Julianabrug opnieuw tekenend voor zwak bestuur

Op 14 februari heeft de gemeenteraad besloten om een nieuwe brede Julianabrug te gaan bouwen. Er wordt een Nota van Uitgangspunten vastgesteld met de eisen die aan de nieuwe brug worden gesteld. Er wordt op dat moment niks gezegd over het behouden van de oude beeldkwaliteit. Dat is logisch want de bestaande Julianabrug is gewoon spuuglelijk. Wel bepaalt de gemeenteraad dat groen en duurzaamheid belangrijk is voor het nieuwe ontwerp. Op 3 juni stuurt het college van B&W een briefje naar de raad: we gaan voor een 2-richtingsfietspad en we houden de brug smal op de huidige breedte van 21 meter. Dit is niet conform het uitgangspunt van de raad en dus strikt genomen illegaal ! De raad heeft bepaald dat er een flinke brug moet komen met 4 rijstroken voor auto’s en aan beide kanten een fietspad en voetpad.

Dit is het oorspronkelijk plan: breedte van de brug wordt 25,6 meter

Tekenen bij het kruisje s.v.p.

Omdat je een besluit van de raad natuurlijk niet zo maar in de prullenmand kunt gooien komt B&W dus op 18 juli noodgedwongen naar de raad met de vraag om de oorspronkelijke uitgangspunten in te leveren voor een nieuwe opzet die de ambtenaren in elkaar hebben gesleuteld. Tekenen bij het kruisje svp. 

Nogmaals een plaatje van de nieuwe situatie zoals besloten in februari


De Nieuwe Bestuursstijl slaat opnieuw toe

B&W wil de brug smal houden op de huidige breedte en met 4 rijstroken blijft er natuurlijk nauwelijks ruimte over voor fiets- en voetpaden. Dat wordt dus één voetpad en één fietspad aan de oostzijde, en wat karig excuusgroen. De raad wilde trouwens ook dat er goed naar groen en duurzaamheid werd gekeken. Een zielig schaamstrookje voldoet volgens ons niet aan die doelstelling. Die gedachte van een groene brug hebben inwoners van onze gemeente inmiddels op eigen initiatief uitgewerkt. Op 4 juni was er een inspraakavond en kregen ze de gemeentelijke plannen te zien. Vervolgens kregen ze één dag om alternatieven uit te werken. Hoezo Nieuwe Bestuursstijl ?

B&W komt nu met dit plaatje, overigens zonder deugdelijke argumentatie


Asfaltwethouder i.p.v. groene wethouder

In de vorige aflevering hebben we u al laten zien hoe men tegenwoordig burgers schoffeert in het kader van De Nieuwe Bestuursstijl om daarmee de eigen plannetjes door te drukken. Onze inwoners krijgen overigens wel het bestuur dat ze zelf in meerderheid hebben gekozen. Ze dachten met Gemeentebelangen een groener beleid te krijgen. Nou de wethouder van deze partij is dus de eerstverantwoordelijke voor dit brugdossier. Dezelfde gezagsdrager die u een paar maanden geleden nog jaar op jaar voor 1 miljoen euro extra asfalt wilde aansmeren. Kassa !

Goedkoop is hier duurkoop

Volgens KiesKatwijk is de voorgestelde opzet geen goed plan. Die brug ligt er minstens voor pakweg een eeuw, en toekomstbestendigheid vraagt dan in ieder geval een brede brug conform de oude uitgangspunten. Goedkoop is hier duurkoop. Dat is precies het beleid dat deze gemeente wel met de viaducten over de Rijnlandroute voorstaat. Waarom hier dan niet ? Met een voldoende breedte kun je ook naast vier rijbanen gewoon per rijbaan aparte en gescheiden voet- en fietspaden aanleggen, zoals de raad dat op 14 februari heeft besloten.

Collegeprogramma dode letter

Katwijk Smart Village vertelde de gemeenteraad vorige week dat ze nauwelijks informatie kregen. Jan de Lange van het Ringpark vertelde ook een verhaal dat er op neerkomt dat inwoners door de ambtenaren namens B&W gewoon worden geschoffeerd. KiesKatwijk gaat tegen de verdrukking in zijn best doen om de oorspronkelijke uitgangspunten in de lucht te houden. Wij willen dus een voldoende brede brug met groen. Omdat de zwakke verkeersdeelnemers bij ons echt centraal staan gaan we per rijbaan voor gescheiden fiets- en voetpaden. Is trouwens helemaal conform het collegeprogramma dat opnieuw een dode letter blijkt te zijn. De fietser zou "centraal staan" in het beleid. De fietswethouders blinken uit in fotomomentjes, maar zijn wat minder goed in het in praktijk brengen van de mooie woorden.

Het oude liedje

De gekkigheid dat er een brugontwerp op tafel wordt gelegd dat niet voldoet aan wat de gemeenteraad heeft bepaald en dat inwoners bovendien hoogst onfatsoenlijk worden behandeld kan alleen in een ambiance waarbij er geen krachtig bestuur is en waarbij B&W min of meer passief achter de ambtenaren aan hobbelen. Het ambtenarenuitje naar Portugal was kenmerkend. Dan mankeert er iets aan je maatschappelijke antenne. 

Deze situatie gaat niet veranderen zolang er op het gemeentehuis geen schoon schip gemaakt wordt. En dat gebeurt niet omdat we geen krachtig bestuur hebben. Ziehier de kip of ei paradox. Bezuinigingen worden op de inwoners afgewenteld en de allereerste prioriteit, het afbouwen van de eigen personeelsformatie, blijft achterwege. En wat doet de gemeenteraad ? Een meerderheid is van de heersende coalitie en die vinden het meestal wel prima allemaal. De gebruikelijke houding van de coalitiepartijen is actief zoeken naar argumenten en excuses zodat ze niets hoeven te doen. Ik ben benieuwd of het met de Julianabrug ook zo gaat. Laat maar zien dat ik het bij het verkeerde eind heb.

KiesKatwijk dient alternatieve planopzet in

Met onderstaand amendement willen we dat de oorspronkelijke plannen gehandhaafd blijven. En we willen bereiken dat die verrijkt worden met de inbreng van Katwijk Smart Village waardoor er een echt groene brug ontstaat. Exact conform het beleid zoals deze gemeente dat ook bij de Rijnlandroute wil. We zeggen niet hoe breed die brug precies moet worden want dat is een afgeleide van de doelstellingen. Ik neem aan dat de brug tussen de 26 en 30 meter breed gaat worden.


Jaap Haasnoot

Social Icons


Featured Posts