6 augustus 2020

Gemeenteraad laat zich links en rechts passeren

Heeft het college zich weer in de luren laten leggen ?

Naar nu blijkt heeft het college van B&W op 3 juni een overeenkomst met het Rijk en de Provincie getekend die bekend staat als de Woondeal Zuidelijke Randstad. Het huidige kabinet is op allerlei manieren bezig om de grote steden extra geld toe te schuiven. Geld dat ze overigens eerst bij de kleinere gemeenten hebben weggehaald. De grote partijen rekruteren hun ministers altijd traditiegetrouw uit het club van wethouders in de grote steden. Deze mensen hebben door hun achtergrond altijd bijzonder veel gevoel voor de problemen van de grote steden. U snapt het mechanisme. In deze Woondeal zit 1 miljard euro. Nu is Katwijk de kans geboden of opgelegd om hieraan mee te doen vanwege de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Er is echter geen cent subsidie verstrekt aan de gemeente Katwijk ! Merkwaardige deal is dat.


Wordt Katwijk onder curatele gesteld ?

Maar we worden als gemeente wel min of meer onder curatele gesteld door het Rijk die deze regeling hiervoor oneigenlijk gebruikt. Het college van B&W heeft de overeenkomst ondertekend zonder overleg met en zelfs zonder informatieverstrekking vooraf naar de gemeenteraad. Als alibi gebruikt het college het argument dat de kans dat er ooit een bijdrage van het Rijk komt op deze manier groter is. Een beetje zwak verhaal. Vindt u ook niet ? Je hebt als gemeente Katwijk in deze kwestie een stevige onderhandelings- of machtspositie. Wettelijk gezien moeten wij eerst een bestemmingsplan goedkeuren voordat er gebouwd kan worden. Gebruik die positie dan ook en laat je niet keer op keer intimideren door de grote jongens uit Den Haag. We hadden gewoon moeten zeggen “eerst geld en daarna praten over deelname aan die zogeheten Woondeal”.

Is het college van B&W een maatje te klein ?

Keer op keer blijkt echter dat ons college net een maatje te klein is. Dat is heel erg want de gemeente gaat zonder een rijksbijdrage grote tekorten oplopen met alles wat we binnen en naast het plangebied moeten gaan investeren. Dat gaat u straks direct merken in uw belastingaanslag van de gemeente. Alleen al de ontwikkeling van de Mient-Kooltuin dat als recreatiegebied moet worden ingericht gaat heel veel miljoenen kosten. Dit college heeft zich hierbij laten afschepen met 1 miljoen euro uit de grondexploitatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Daar komen we dik tekort aan.

Katwijkers betalen de prijs !

En zo zijn er nog een heel aantal andere voor Katwijk slechte clausules in de contracten, die het college buiten de gemeenteraad om in het verleden heeft afgesloten. Het resultaat hiervan is dat we er geld bij moeten leggen of dat er een armoedige openbare ruimte in de nieuwe wijk gaat komen. Het doel van het Rijk is immers geld verdienen. Men is helemaal niet geïnteresseerd in betaalbare huisvesting. En een mooie wijk is alleen maar handig als daardoor meer geld voor de grond kan worden gevraagd. Dik 60% van de 5600 woningen aldaar wordt duur tot extreem duur omdat het Rijk en de provincie vooral expats in de watten willen leggen waaraan ook het meeste verdiend kan worden. Wie betaalt daarvoor de prijs denkt u ?

Gemeenteraad wordt niet meer serieus genomen.

In deze kwestie staat bovendien de positie van de gemeenteraad op het spel. We worden in toenemende mate links en rechts door het college gepasseerd via oneigenlijk gebruik van privaatrechtelijke contracten. Nu worden we zelfs niet eens meer vooraf geïnformeerd over een majeure ontwikkeling in het Valkenburg-dossier. We kunnen het achteraf lezen via een lijst van ingekomen stukken als we goed opletten. En dat terwijl we als raad zelfs een speciale commissie hebben opgericht om alle ontwikkelingen op Valkenburg met elkaar te kunnen bespreken.

Er zijn teveel bange mensen.

Als de meerderheid in de raad dit soort ontwikkelingen blijft toedekken met de mantel der liefde brengen we schade toe aan de positie van het hoogste gezag in de gemeente. Ik begrijp dat het met name voor fractievoorzitters van coalitiepartijen soms een moeilijk dilemma betreft om qua loyaliteit te moeten kiezen tussen wat het algemeen belang in een kwestie van je vraagt en anderzijds het belang van de politieke vrienden in het college. Maar politiek is niet voor bange mensen. Bij de kwestie DSV zagen we zelfs drie zg. oppositiepartijen die niet het lef hadden om de consequenties te trekken uit het disfunctioneren van het college. Dan krijg je dit dus, waarbij de raad gemakshalve maar helemaal gepasseerd wordt.

Opnieuw een wake-up call.

Ik zie hier aldus een sluipend proces waarbij de positie van de gemeenteraad stapje voor stapje wordt uitgehold. Dat is heel erg slecht. Niet zozeer of niet uitsluitend voor het prestige van de gemeenteraad of in verband met het beeld dat dit naar inwoners oproept, maar vooral ook omdat er hierdoor geen stimulans uitgaat om de kwaliteit van ons bestuur te verbeteren. Al die slechte besluiten ontstaan omdat er te weinig “checks & balances” zitten in ons bestuurlijk systeem. En ook omdat er nooit consequenties zitten aan ernstig disfunctioneren. In mijn visie is er nogal wat ruimte om te verbeteren en is er daarvoor zelfs een hele grote noodzaak. DSV zou ook voor de gemeenteraad een wake-up call moeten zijn !

Gemiste kans

Deze kwestie van de Woondeal schaar ik onder de lange lijst van bestuurlijk niet goed afgehandelde zaken en debacles. Zo ga je bovendien niet met een gemeenteraad om en in mijn visie moet je je als gemeente op deze manier ook niet de kaas van het brood laten eten door externe partijen. Als we onze onderhandelingspositie beter hadden gebruikt hadden we nu een forse bijdrage van het Rijk uit deze Woondeal-regeling in de pocket gehad. Dit is dus weer opnieuw een gemiste kans.

Leiderschap, zelfrespect en doorzettingsvermogen

Met name de fractievoorzitters van de coalitiepartijen kunnen en moeten in mijn visie laten zien dat ze beschikken over leiderschap, zelfrespect en doorzettingsvermogen. Als we hier als gemeenteraad opnieuw in een belangrijke kwestie “door de pomp gaan” dan zetten we onze raad definitief te kijk als een soort speeltuinvereniging die je van alles kunt laten besluiten of zelfs geheel buiten de besluitvorming kunt laten. Om die reden heeft KiesKatwijk een serie vragen ingediend bij het college en gaan we het onderwerp ook agenderen in het fractievoorzittersoverleg.

Jaap Haasnoot


 

16 juli 2020

Schooljongens zijn het, maar wel aardige schooljongens.

Betoog in eerste termijn over het DSV debacle

Voorzitter,

Ik heb maar 180 seconden dus ik moet afzien van nuances. In het Leidsch Dagblad lezen we dat de Katwijksche Cultuur leidde tot het DSV debacle. Ik denk dat dit grotendeels juist is, maar dat dit ook voor het gemeentebestuur geldt. De "hechte cultuur" blijkt vooral een kliekjescultuur van "ons soort mensen" te zijn die elkaar voortdurend de hand boven het hoofd houden. Zeg maar een soort "coalitiegedrag", groepsdenken i.p.v. onafhankelijk denken en handelen. Dit soort onmaatschappelijk gedrag leidt keer op keer weer tot rampen. Daar komt dan een soort zelfbevestigende saus van “wat zijn we toch goed bezig” overheen, en klinkt er keer op keer een “wat hebben we toch weer pech met zogenaamde ‘tegenvallers’”.

Het huisje van B&W is helaas niet op zand maar op ijs gebouwd.

Daarmee wijzen we naar de boze buitenwereld, en daarmee voorkomen we dat we naar onszelf hoeven te kijken. Want dat is het echte verhaal meneer de voorzitter, gebrek aan bestuurskracht en amateurisme bij de verantwoordelijken. Dat is niet alleen bij DSV, maar zeker ook op het gemeentehuis het geval.

Als ik me tot het gemeentehuis beperk dan kom ik tot de volgende conclusies. Met voorgaande wethouders van financiën (die dat ook zeggen) ben ik van mening dat het initiële besluit goed genoeg en verantwoord was. Waar het mis ging is de follow up.

Een hamvraag is waarom het college van B&W niets of te weinig heeft gedaan met de beschikbare informatie of met het gebrek aan informatie over een zeer belangrijk onderwerp.

Meneer de voorzitter, de conclusie is naar mijn mening ontluisterend: Er is gewoon niet bestuurd !

Laat dat eens op u inwerken collega raadsleden en inwoners van Katwijk. En ja, collega’s van de coalitiepartijen in de gemeenteraad, u draagt daarin de volle verantwoordelijkheid. Ten eerste omdat u mensen heeft aangesteld die onvoldoende ervaring hebben in het leiden van een organisatie die wat voorstelt. Ten tweede omdat u consequent en langjarig al het falen met de mantel der liefde heeft bedekt. Op die manier was er geen enkele noodzaak tot zelfonderzoek of tot leren in het dagelijks bestuur. Een handige babbel volstond.

Kijk eens naar de initiële reactie op de grote bezuinigingen waarvoor we staan. Een probleem dat natuurlijk veel minder ingrijpend zou zijn als we eerder de tering naar de nering hadden gezet. Maar nee, uw coalitie koos voor een belastingverhoging bij de start van deze raadsperiode. Lekker makkelijk, en een teken aan de wand. Nu de financiële ramp zich openbaart was uw reactie er een in de trant van “we zetten de ambtenaren aan het werk op basis van wat vage abstracte en dus nietszeggende richtlijnen, en dan mag de gemeenteraad (lees de coalitiemeerderheid) daar later een goedkeuringsstempel op zetten”.

Precies zoals dat vorig jaar gebeurde. Niets geleerd dus. Het is een onethische vraag aan ambtenaren om te vragen in eigen vlees te snijden, en die neiging zal er ook niet zijn. En dus werd cultuur en welzijn geofferd, en de muziekschool omdat dit een buitendienst is. Dat is geen besturen voorzitter dan is roeptoeteren wat de ambtenaren bedacht hebben en fotomomentjes aflopen.

Precies dezelfde passieve houding zien we ook in het DSV dossier. Op die manier krijg je dus alleen te horen wat de ambtenaren je willen of durven te vertellen. En dan loop je vervolgens volledig aan de leiband van het apparaat i.p.v. dat apparaat te gebruiken voor de eigen doeleinden. Het is een twee-werelden-filosofie: ambtelijk apparaat aan de ene kant en aan de andere kant het politieke bestuur. En daar tussen een grote waterscheiding en kloof. Zo’n bestuursstijl gaat niet werken in een hectische omgeving.

Kijk eens hoe er geknoeid is met de Julianabrug, en hoe er zelfs ruzie kwam met de architect. Dan moet je als bestuurder ingrijpen, maar dan moet je wel leiderschap in je bagage hebben. Zelfde verhaal bij PLV. De gemeente is volledig door de pomp gegaan terwijl we voldoende troeven in handen hadden. Ook hier gebrek aan leiderschap en kiezen voor de gemakkelijke weg en later met rationalisaties komen. Moet ik het nog over de Noordzeepassage hebben ? Geen enkel besef van verantwoordelijkheid of zelfinzicht over de eigen rol in dit drama waarin onnoemelijk veel geld verbrand is. En nog steeds is de huisvesting van de bibliotheek niet geregeld. En altijd weer die smoezen en drogredeneringen en het wijzen naar de buitenwacht.

DSV staat dus niet op zichzelf, het is onderdeel van een patroon. Een patroon van niet of verkeerd besturen. Nog deze week kwam er een bericht door dat de gemeente voor eigen rekening en risico een warmtenet wil exploiteren. De horror ! Dat kan zo niet doorgaan voorzitter, en daarom heb ik er op aangedrongen dat dit college zijn eigen conclusies trekt en collectief aftreedt. Daarna kunnen we als raad wel zien wie er geschikt geacht wordt om terug te keren in welke coalitie. En vooral welke speer- en pijnpunten we daarmee de resterende periode gaan oplossen. De tijd van pappen, nathouden, goedpraten en toedekken is voorbij.

Met een variatie op de beroemdste zin uit de Nederlandse literatuur, en met excuus naar mevrouw van Starkenburg: “Schooljongens zijn het, maar aardige schooljongens”.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

6 juli 2020

College van B&W moet de eer aan zichzelf houden

“Er is gewoon niet bestuurd en dat is onvergefelijk”

Met lezing van elk volgend rapport dat over DSV is uitgebracht wordt de ernst van de situatie alarmerender volgens KiesKatwijk. Wij kunnen helaas niet aan de conclusie ontkomen dat dit college een maatje te klein is om onze gemeente te besturen.


Het was al merkwaardig dat het Noordzeepassage debacle zich moest voordoen, en we zijn jammerlijk en onnodig bij het Rijksvastgoedbedrijf door de pomp gegaan. Toch zien we hier nu weer opnieuw dat zich een drama met ernstige consequenties ontrolt. Er is al meer dan 2 miljoen euro overgemaakt naar de schuldeisers van DSV voor de leningen waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld.

Je kunt er van uitgaan dat dit niet de laatste ramp is want het gaat nog best lang duren voordat het College dit vak door vallen en opstaan een beetje onder de knie gaat krijgen. Dat gaat dus nog een heleboel geld kosten en veel ellende geven. KiesKatwijk voorspelt in dat verband een grote belastingverhoging, want dit college kiest voortdurend voor de gemakkelijke weg. Een motie om belastingverhoging uit te sluiten van VVD en KiesKatwijk is door de rest van de gemeenteraad afgewezen. Veelzeggend. Het zijn straks met name de mensen met een kleine portemonnee die hiermee de grootste problemen gaan krijgen.

En zeg eens eerlijk, gaat dat echt wat worden met de huisvesting van de bibliotheek ? En hoe ging dat proces met de Julianabrug ? Kijk eens naar onderstaand filmpje. En dat ging dus over het aanleggen van een voetpad......


En hoe is aanpassing van het uitgavenpatroon verlopen de laatste jaren ? Is het echt alleen de buitenwacht die de problemen veroorzaakt ? Of zouden de problemen kleiner zijn geweest als we eerder de tering naar de nering hadden gezet ? En dat dan niet op de manier waarop dit vorig jaar is aangepakt.

Kortom op grond van de feiten is KiesKatwijk van mening dat als de gemeenteraad dit college laat zitten hij zichzelf medeverantwoordelijk maakt voor iets dat niet meer te verdedigen is. Wij constateren dat op nuchtere wijze en niet op grond van een of andere emotie of rancune. Het blunderen lijkt wel de standaard werkwijze te worden bij veel grote onderwerpen. Met name de grote partijen zoals CDA, ChristenUnie en SGP dragen hier een zware en langjarige verantwoordelijkheid. Ze hebben jarenlang gepamperd, goedgepraat en de andere kant op gekeken. GemeenteBelangen is een bijwagen die niets gebracht heeft. De reacties van Dirk Remmelzwaal (SGP) die de kwakzalverij van de “Lean-filosofie” jarenlang met vuur verdedigde zijn legendarisch en exemplarisch.

Vandaag lezen we een rapport dat de processen rond toezicht en monitoring rond DSV niet bestaan en dat de verantwoordelijkheden niet belegd waren in de organisatie. Het gaat hier over een risico van 55 miljoen euro. Dit college houdt zich vooral in de ivoren toren op. Dat is in feite een metafoor voor “niet besturen”. Zo beschouwd is dit college dus onderdeel en in feite onderliggende oorzaak van de problemen. Dingen gaan nu eenmaal niet vanzelf goed of de goede kant op, dat is de enige reden waarom we een bestuur instellen.

Vier jaar na het cultuurrapport, dat werd aangeprezen door de coalitie als Haarlemmer Olie, maken externe adviseurs gehakt van de interne cultuur. B&W bleef echter lekker in de ivoren toren zitten en dacht blijkbaar dat alles als vanzelf wel goed zou komen. Er is gewoon niet bestuurd is gebleken en dat is onvergefelijk. Onze conclusie is dat dit college daarom de eer aan zichzelf moet houden.

Jaap Haasnoot
fractievoorzitter KiesKatwijk


Social Icons


Featured Posts