16 maart 2019

50PLUS wil deltaplan naoorlogse wijkenIn het kader van de verkiezingen is deze ruimte een maand verhuurd aan 50PLUS. Zoals misschien bekend ben ik verkiesbaar voor deze club in de Provinciale Staten van Zuid Holland. Daarmee komt ook de landelijke politiek in beeld want een stem voor de provincie is ook een stem voor de Eerste Kamer. Er staat dus veel op het spel. Daarom zal ik op deze plaats een aantal malen commentaar geven op bovengemeentelijke zaken. Deze keer een stuk over een Deltaplan dat huisvesting van ouderen, verduurzaming van woningen en herinrichting van verouderde flatwijken aan elkaar koppelt. Het plan levert ook een bijdrage aan het ruimteprobleem dat met name in Zuid Holland speelt.

Jaap Haasnoot

Provincie Zuid Holland, het kan zoveel beter

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt ook voor de provincie Zuid Holland. Voor een deel heeft dat te maken met het technocratische karakter van de provincie. Het ingenieursdenken domineert en de economische bedrijvigheid staat centraal. Maar een samenleving is veel meer dan asfalt en beton. De lijsttrekker van 50PLUS in Zuid Holland, Willem Bakx betoogt regelmatig dat de provincie socialer moet worden. In feite is dat een van de hoofddoelen van 50PLUS in Zuid Holland. Economie is belangrijk, maar wat is welvaart zonder welzijn? En wordt er wel genoeg gedaan om zowel welvaart als welzijn wat eerlijker te verdelen?

Er is geen adequaat beleid op de vergrijzing in Zuid Holland

In 2040 zijn er bijna 4,8 miljoen 65-plussers in Nederland. Eerlijk gezegd zijn we totaal niet voorbereid om die mensen op passende wijze te kunnen huisvesten. We hebben bijvoorbeeld veel te veel gezinswoningen en veel te weinig woningen voor een- en tweepersoons huishoudingen in verhouding tot de (toekomstige) woonbehoefte. We moeten ook goed beseffen dat er andere typen woningen nodig zijn voor ouderen. We zijn teveel gericht op het uitsluitend bouwen van standaard woningen voor gezinnen. Als we er voor kunnen zorgen dat we ouderen in passende en betaalbare woningen kunnen onderbrengen ontstaat er ook echt een keer doorstroming. Op die manier kunnen we veel startende gezinnen onder dak brengen. 

Naast fysieke infrastructuur hebben ouderen ook behoefte aan een sociale infrastructuur. Zie hiervoor als voorbeeld hieronder een filmpje over een vrijwilligersproject dat hierin een rol vervult:


Voor deze mensen doen wij het dus. Op dit moment zijn er gewoon teveel belemmeringen om de doorstroming in de huisvesting van ouderen te regelen en ontbreken vaak de voorzieningen. Iemand met een kleine beurs kan vaak niet meer huur gaan betalen om vervolgens ook nog eens kleiner te gaan wonen, als de woningen al beschikbaar zouden zijn. 50PLUS heeft een plan om hier iets aan te gaan doen. We maken in dat plan een koppeling met de klimaatopgave die om grootscheepse verduurzaming van woningen en om een energietransitie vraagt. De opgave is om die maatschappelijke opgave voor elkaar te krijgen zonder de portemonnee van de gewone Nederlander op oneerlijke wijze te plunderen.

Provincie kijkt de andere kant op

Iedereen weet dat er een complex van problemen op ons afkomt. Woningnood, een verkeerd samengestelde woningvoorraad, oprukkende armoede, energietransitie, verduurzaming, vergrijzing en eenzaamheidsbestrijding, niemand doet er ook echt wat aan op een samenhangende gestructureerde manier. Daar moet dus sturing op komen en daar hebben we de overheid voor. De provincie is de ideale bestuurslaag om als coördinator en aanjager op te treden richting de gemeenten en corporaties die het echte werk moeten doen.

De landsarchitect slaat alarm

Landsarchitect Floris Alkemade zei onlangs op televisie het volgende: “Wij hebben veel prima woningen voor mensen die goed ter been zijn en nog van alles kunnen. Het is verrassend om te zien hoe anders het leven wordt als je ouder wordt. Soms kijk je rond en denk je: ‘dit is echt een prima woonwijk’, maar dan blijkt dat ouderen er toch vereenzamen. Te hoge stoepranden en onoverzichtelijk kruispunten kunnen al een aanleiding zijn om thuis te blijven. We moeten daar kennis op ontwikkelen. Er is aanpassing voor nodig, niet alleen achter de voordeuren maar ook in de woonwijken. In sommige woonwijken is een op de vijf volwassenen eenzaam. Dat is iets wat je niet oplost met alleen een goede woning. Je moet nadenken hoe de stad zelf er uitziet en hoe je woningvormen creëert waarin mensen veel meer zaken delen. Door een gemeenschappelijke TV-kamer of eetkamer, of een andere vorm van samenwonen bijvoorbeeld. Dat is voor sommige kwetsbare ouderen precies wat zij nodig hebben."

Integrale aanpak vergrijzing en toekomstbestendige wijken

Ouderen hebben dus andere (levensloopbestendige) woningen nodig, die soms beter passen in een andere omgeving dan waar ze nu wonen. Ze hebben behoefte aan specifieke voorzieningen, van zorg tot vervoer, en van functies die voeding, sociale contacten, recreatie en sport en beweging kunnen bieden. Veiligheid wordt helaas ook steeds meer een issue. Binnen de doelgroep ouderen zijn tal van sub-doelgroepen die specifieke voorzieningen en specifieke woonvormen nodig hebben. Zo wordt dementie langzaamaan volksziekte no. 1. Mensen met dementerende partners hebben ondersteuning nodig en op een gegeven moment kunnen ze de mantelzorg niet meer aan. 

De samenleving moet op die behoeften een antwoord kunnen bieden. Dat ontbreekt nu veelal. Vergrijzing vergt in beleidstaal een transitie die dwars door grenzen van systemen gaat. We moeten sleutelen aan onze infrastructuren, zowel de fysieke als de sociale. Ook op die terreinen is innovatie nodig. Innovatie die moet leiden tot een groter welzijn voor meer mensen. Niet alles hoeft op een presenteerblaadje te worden aangeboden. Soms is het wegnemen van drempels voldoende en in andere gevallen moet het particulier initiatief worden gestimuleerd en ondersteund. Er is niet één universele oplossing maar er moet wel veel veranderen.

Koppel diverse transities aan elkaar

Tegelijkertijd zijn er naast de veranderende bevolkingssamenstelling andere transities zoals de energietransitie of de gevolgen van klimaatverandering die grote impact hebben op de gebouwde omgeving en op woningen en technische systemen. In veel flatwijken uit de zestiger of zeventiger jaren zijn de woningen aan het einde van hun levenscyclus. Wijken hebben soms een verjongingskuur nodig. Renoveren houdt een keer op. En wat doe je daarna ?

Verdichting en hoogbouw waar dat verantwoord is

Zuid Holland is de dichtstbevolkte provincie in Nederland, de verstening ligt op de loer en ook dat is een grote bedreiging voor ons welbevinden. 50PLUS vindt dus dat we geen nieuwe uitleggebieden voor woningbouw meer moeten toestaan. Het groene landschap is te schaars en te kostbaar geworden om dat areaal nog verder aan te tasten. Dat impliceert verdere verdichting en meer hoogbouw op plaatsen die daarvoor geschikt zijn. We zullen ook onder ogen moeten zien dat er ooit een bordje “vol” moet worden opgehangen aan de ingang van de provincie. Maar dat moment zouden we kunnen uitstellen met goed beleid.

50PLUS wil een deltaplan

Als we al deze elementen bij elkaar optellen dan komt 50PLUS tot de conclusie dat er een deltaplan moet komen voor de verouderde wijken in Zuid Holland. Dat impliceert in sommige gevallen slopen en waar dat nuttig is renovatie toepassen. Dit om doelstellingen van energiezuinigheid en meer variatie in woningtypen te realiseren, passend op de nieuwe bevolkingssamenstelling. Dat geeft tevens mogelijkheden om wijkindelingen en voorzieningen aan te pakken. Waar mogelijk kan er hoger gebouwd worden zodat de schaarse grond beter benut wordt. Er kunnen dan meer woningen komen dan nu aanwezig zijn in bepaalde gebieden. Gemeenten moeten het werk doen maar er is globale sturing en coördinatie en ondersteuning nodig. Dat is bij uitstek een taak van de provincie.

Financiering

Als er in Nederland geld gevonden kan worden om serieus te praten over het afschaffen van de dividendbelasting dan kan er ook geld gevonden worden om te investeren in onze toekomstige samenleving. Dat is Algemeen Belang met hoofdletters, en dit betreft dus strategische investeringen die op allerlei manieren tot maatschappelijk rendement leiden. De verhuurdersheffing die door huurders wordt opgebracht moet worden teruggeploegd in de volkshuisvesting. De CO2 heffing is bij uitstek geschikt om op dit terrein in te zetten. Dan hebben we het al over miljarden. Dat is een zaak van simpele rechtvaardigheid. Kortom, waar het om gaat is het organiseren van de politieke wil om hier mee aan de slag te gaan. Ook op landelijk gebied moeten er instrumenten komen, zoals vroeger ook bij de stadsvernieuwing gebeurde. 50PLUS Zuid Holland gaat dat om te beginnen doen in de provincie Zuid Holland. Geeft u ons de gelegenheid om dat met enige overredingskracht te kunnen doen. Daar hebben we zetels voor nodig. Stem dus op 50PLUS op 20 maart.

Jaap Haasnoot
kandidaat statenlid 50PLUS Zuid Holland
15 maart 2019

Gemeenteraad Katwijk blijkt speeltuin te zijn


De behandeling van onze motie over het Rijnpark heeft duidelijk een aantal betreurenswaardige zaken aan het licht gebracht. U kent de kwestie, iedereen zegt een groene toegankelijke parkachtige voorziening in het gebied Kwakelwei te willen. Laten we dat even een stadspark noemen. Op 7 maart hebben een aantal bewonersgroepen voor dit park en voor andere groene initiatieven gepleit in een van de meest versteende gemeenten van Nederland. Voorzitter Koos Nijgh van het Rijnpark initiatief deed een dringend beroep op de gemeenteraad om duidelijkheid te verschaffen over haar positie op dit onderwerp. KiesKatwijk is warm voorstander van dit Rijnpark en dus maakten wij een motie waarin staat dat dit park er moet komen. Kat in het bakje zou je denken.


Inhoud versus ego’s

Niet dus. Waarom verzetten al deze op het oog verstandige mensen zich nu met hand en tand tegen mijn verzoek om duidelijkheid te verschaffen? Dat werd eigenlijk al duidelijk uit de haatmail die ik direct al van Gemeentebelangen kreeg. In de eerste zin werd mij al verweten dat ik hier zelf politiek beter van zou willen worden. Het CDA liet weten dat ik dit onderwerp wilde “kapen”. En alle andere fracties, behalve de fractie van Hart voor Katwijk die zakelijk bleef, kwamen met de meest gezochte argumenten om niet voor de motie te hoeven stemmen. Hoe kan dat nou? Je zegt iets te willen, dan komt er een papiertje langs dat je de kans biedt om dat samen met anderen tot een echt besluit om te vormen, en dan ga je je in de wonderlijkste bochten wringen om dat papiertje in de prullenmand te krijgen. Wat maakt het nou uit wie dat papiertje als eerste heeft neergelegd? Het gaat toch om de inhoud of de zaak ?

Elkaar het licht in de ogen niet gunnen

Dat was de naïeve fout die ik heb gemaakt. Het gaat er in de gemeenteraad dus blijkbaar helemaal niet om goede zaken voor Katwijk en de Katwijkers voor elkaar te krijgen. Uit de psychologie weten we dat het vaak voorkomt dat mensen hun eigen gedachtegoed op anderen projecteren. Als Gemeentebelangen dus denkt in termen van er “politiek beter van worden” of als het CDA denkt in termen van “een kwestie kapen” dan geven ze daarmee een visitekaartje van zichzelf af. Dat is dus de heikele kwestie. We zien elkaar als concurrenten en gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Daardoor laten we zelfs de kans lopen om op dit moment vast te leggen dat het streefdoel voor het gebied Kwakelwei een “stadspark” zou moeten worden. Die kwestie blijft nu dus boven de markt zweven. En dat is gevaarlijk.

Onvolwassen gedrag

Dit onvolwassen gedrag ging zelf zo ver dat het CDA, GB en de partij van baantjesverzamelaar Spek bij elkaar zijn gaan zitten om een concurrerende motie in elkaar te draaien die de motie van KiesKatwijk zou moeten neutraliseren. Ze kwamen niet verder dan het statement dat het park straks in het groenbeleidsplan zou moeten worden opgenomen. Of ik even bij het kruisje wilde tekenen. Die motie hebben ze uiteindelijk toch maar niet ingediend want de strekking van die motie is dat de Paus katholiek moet zijn, en dat zegt dus niks. Hilarisch was dat Geesje Haasnoot van de ChristenUnie haar huiswerk wel had gedaan en de querulanten in de vergadering meedeelde dat het park zelfs al in het oude en inmiddels verlopen groenplan was opgenomen.
Wat is hiervan nu de conclusie? Ik denk dat u die zelf wel kunt trekken.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

13 maart 2019

Commotie over het Rijnpark


Nu er een stukje in het Leidsch Dagblad heeft gestaan over de controverse die binnenskamers bij andere partijen is ontstaan over een voorgenomen motie van KiesKatwijk over het Rijnpark wil ik er ook wel wat over zeggen. Ik zal de motie onderaan de tekst weergeven zodat iedereen kennis kan nemen van de inhoud.

 
Koos Nijgh wil antwoord op zijn vragen

Op 7 maart heeft Koos Nijgh voorzitter van de bewonersgroep Rijnpark aan de gemeenteraad gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over hun plannen met dit gebied. Met dat doel heb ik onderstaande motie gemaakt die donderdag 14 maart in de raad besproken wordt. Ik ga er van uit dat een meerderheid hier voor gaat stemmen, en daarmee is de zaak vervolgens geregeld. Het college kan dit uitgangspunt daarna gaan verwerken in beleidsplannen en begrotingen. De raad stelt de kaders en hoofddoelen en dat is in dit geval dus een Rijnpark. Dat staat in politieke programma’s en het is luidkeels verkondigd in de verkiezingstijd. Men ging om de beurt op de foto met de bewonersgroep. Dus vooruit, boter bij de vis. Hier is uw kans Katwijkse politiek.

Haatmail

De eerste reactie die ik kreeg was een haatmail van Gemeentebelangen. Dat is vreemd, die waren toch ook voor een Rijnpark? Vervolgens is er blijkbaar van alles gebeurd en werd ik van diverse kanten onder druk gezet om mijn motie in de prullenbak te gooien. Daarna bleek er een initiatief te zijn van het CDA (heeft Rijnpark in programma), GB (doet net of zij het Rijnpark hebben uitgevonden en alsof de bewonersgroep een onderafdeling van GB is) en (ja, u leest het goed) de partij Durf. Zij hebben samen een motie gemaakt waarin niks staat en die de bedoeling heeft om mijn motie onderuit te halen. Ja de partij Durf, die alles anders zou gaan doen! Snapt u het nog?

Waarom?

De vraag die boven de markt hangt is de volgende. Waarom willen al die partijen zich niet uitspreken over het Rijnpark? Wat is er aan de hand? Waarom is men er zo emotioneel over en doet men net of KiesKatwijk iets onfatsoenlijks doet? Waarom al die smoezen? Ik hoor het graag van u.

Hier is de tekst van de motie:

Motie

Betreft: wijziging bestemming gebied Kwakelwei

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 14 maart 2019,

Constaterende dat:

·         Het gebied Kwakelwei onlangs is aangekocht door een projectontwikkelaar;
·        Er op afzienbare termijn een beslissing moet worden genomen over de toekomstige bestemming van het gebied;

·         Er een maatschappelijke discussie bestaat waarbij het duidelijk is dat er bij de inwoners van Katwijk grote steun bestaat voor een toekomstige bestemming als stadspark;

Overwegende dat:

·        De argumentatie die daarbij wordt gehanteerd recent door diverse vertegenwoordigers van bewonersorganisaties nog eens uitgebreid naar voren is gebracht in een informatieve commissievergadering;

·        Een groot aantal partijen in de gemeenteraad zich buiten de raad al heeft uitgesproken als voorstander van een stadspark in het gebied Kwakelwei of dit in haar politieke programma heeft opgenomen;

·         Het gezien “De Nieuwe Bestuursstijl”, en ook gezien het vertrouwen dat burgers in de politiek zouden moeten houden of krijgen, niet gewenst is dat er lang onzekerheid over de toekomstige bestemming van het gebied blijft bestaan;
·         Het in ieders belang is dat burgers en ook de projectontwikkelaar duidelijkheid wordt geboden over de intenties van de gemeenteraad;

·         Er geen argumenten zijn waarom we dat oordeel zouden moeten uitstellen;

Spreekt als zijn mening uit:

·         Dat de toekomstige bestemming van het gebied Kwakelwei een stadspark mogelijk moet maken, en verzoekt het college de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om dit voornemen in het bestemmingsplan vast te leggen en als uitgangspunt in het groenbeleidsplan op te nemen.

Jaap Haasnoot
fractie KiesKatwijk

Social Icons


Featured Posts