24 februari 2021

Asielzoekerscentrum wordt landelijk gebied Mient Kooltuin in gesjoemeld

Regels zijn regels

Onlangs kwam ik ergens een stukje tegen van een plaatsgenoot die in de bouwwereld zit. Hij schreef over alle belemmeringen die je tegenkomt als je iets wil bouwen. Dat is natuurlijk ook hemeltergend.

Ik weet dat de initiatiefnemers voor een Knarrenhof al jaren in Katwijk bezig zijn om de voormalige Julianaschool in Rijnsburg omgebouwd te krijgen voor woondoeleinden. Waarom lukt zoiets nou niet vraag je je af. Ik was zelf ook even betrokken bij het complex van de Kruithuisjes te Rijnsburg. Hier was er een initiatief om ze om te bouwen ten behoeve van seniorenhuisvesting. Het ging niet door want het bestemmingsplan laat het niet toe. Ook een leuk woonprojectje voor gehandicapten ging in de kern van Katwijk niet door omdat er niet aan de eisen van het bestemmingsplan kon worden voldaan.

Bouw je voor ouderen, dan bouw je voor iedereen

Iedereen weet dat als je er in slaagt om een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief voor ouderen neer te zetten er in de slipstream van die verhuizing een heel aantal andere verhuizingen op gang komen. Daardoor wordt de woningvoorraad beter benut. Want we hebben niet alleen een tekort aan woningen. Er is ook een aanzienlijke mismatch tussen wat er nodig is qua betaalbaarheid en qua type woningen, en anderzijds datgene dat er in de aanbieding is. Daardoor stokt de doorstroming.


 

Belemmeringen tussen droom en daad

Waarom zou je als oudere voor meer geld, in een kleinere woning, en misschien in een minder aantrekkelijke woonomgeving gaan wonen ? De sleutel is dus om een aantrekkelijk woonaanbod te creëren voor ouderen in een passende woonomgeving. En dat betekent niet ergens ver weg in een slaapwijk op een voormalig vliegveld voor veel te veel geld. Dat lukt veel beter in de eigen omgeving waar de bushalte voor de deur is en je te voet naar de winkel kunt. Het is allemaal niet zo ingewikkeld om te bedenken. Maar uit het stukje van de heer Onderwater blijkt wel dat de moeilijkheid zit in de stap van de droom naar de daadwerkelijke realisatie.

Regels hebben een nut en noodzaak

De oplossing is niet om alle regels rigoureus over boord te gooien. Dat gaat trouwens ook niet lukken. Auto’s nemen nu eenmaal (openbare) ruimte in beslag, en dus is er een parkeernorm. De voormalige disco Casa Cara is omgebouwd tot appartementen en meteen liep het wijkje daarachter vol met auto’s waardoor de bewoners er een probleem bij kregen. Daarvoor is men zelfs naar de rechter gegaan. Regels zijn er dus omdat er een nut en noodzaak voor is. Niemand wil op Pfas grond wonen en kanker oplopen. En lokaal kunnen we geen regels omzeilen waar we landelijk en Europees aan gehouden worden.

Katwijkers mogen de problemen van het Rijk oplossen

Nou dat laatste is toch niet helemaal waar. Gemeentelijk sjoemelen met een bestemmingsplan kan namelijk wel, en dat zien we ook daadwerkelijk in Katwijk gebeuren. Ik meldde hiervoor al dat er niet gewoond kon worden in de Kruithuisjes. Het bestemmingsplan geeft namelijk landelijk gebied aan. Zo’n landelijk gebied gaan we nu ook in het gebied de Mient Kooltuin realiseren. Recreatie en natuur is in dat gebied keihard nodig omdat die functies vanwege financiële redenen in de gebiedsontwikkeling met 5600 woningen die ernaast ligt niet door het Rijksvastgoedbedrijf worden gerealiseerd. Aan woningbouwgrond kun je vet verdienen, natuur en recreatie zijn alleen maar kostenposten, en die kosten laat men graag voor de inwoners van de gemeente Katwijk.

Sjoemelen met regels kan in Katwijk

In de gebiedsvisie die vooraf gaat aan het bestemmingsplan voor de Mient Kooltuin is nu expliciet opgenomen dat in dat landelijke groene gebied, waar stenen in principe verboden zijn, wel een uitzondering wordt gemaakt voor een nieuwe vestiging van het Asielzoekerscentrum dat nu op het voormalige vliegveld is gesitueerd. Dus wat voor gehandicapten verboden is in de kern van Katwijk, en wat voor ouderen verboden is in de Kruithuisjes te Rijnsburg, wordt wel toegestaan in de Mient Kooltuin voor asielzoekers. Om principiële redenen zakt mijn broek hier vanaf. En dit terwijl het Rijk, wiens probleem dit in feite is, vlak naast dit toekomstige landelijke gebied een enorm voormalig vliegveld heeft liggen dat een woonbestemming krijgt ! Dit is toch niet uit te leggen ?

Gemeenteraad van Katwijk is kampioen wegkijken

Nou de gemeenteraad van Katwijk gaat dit gewoon goed vinden de komende raadsvergadering van 11 maart. Ik adviseer u om de partij waarop u gestemd heeft om opheldering te vragen. KiesKatwijk gaat onderstaande motie indienen om dit niet te doen. Het is nu al duidelijk dat er nauwelijks steun voor komt. Zoals gezegd, hier zakt mijn broek keihard van af !

Het zou niet zo gek zijn als de heer Onderwater, of anderen die zich nu ongelijk behandeld voelen, een officieel bezwaar gaan indienen tegen de gebiedsvisie en uiteindelijk naar de rechter gaan. Als asielzoekers daar mogen wonen dan moet iedereen daar kunnen wonen en moeten daar ook een paar Knarrenhofjes mogelijk zijn. Gelijke behandeling is de basis van alle overheidshandelen. Dus geen uitzonderingen maken voor een specifieke doelgroep zou ik zeggen, want dat heet discriminatie. De gebiedsvisie Mient Kooltuin zegt groen, natuur en recreatie. Wonen is iets heel anders en dat moet je dus in de gebiedsontwikkeling van het Rijk naast dit groene gebied doen. Het Rijk is heel goed in staat om hier het eigen probleem rond de huisvesting van asielzoekers op te lossen maar weigert dit en dropt het probleem bij de gemeente Katwijk. Daar moeten wij niet intrappen.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Deze motie komt op 11 maart 2021 in stemming in de gemeenteraad

 
 

29 januari 2021

Wordt RTV Katwijk gedumpt ?

In de vorige blog over de fusie tussen de Bollenstreekomroep BO en RTV Katwijk hebben we vooral de bestuurlijke kant belicht. De gemeenteraad heeft immers in eerste instantie met B&W van Katwijk te maken, en dat is trouwens nogal arbeidsintensief. Er gaat teveel mis, en zo ook weer in dit dossier. KiesKatwijk probeert slechte besluiten te voorkomen of bij te sturen. In deze blog staat de vraag centraal wat er inhoudelijk mis is met het voorstel van B&W om RTV Katwijk van de hand te doen aan de omroep van de Bollenstreek.


Meer betalen en minder terug krijgen

Eigenlijk is dat niet helemaal goed geformuleerd want we leveren RTV Katwijk niet alleen bij de Streekomroep in maar we gaan er daarnaast voortaan ook nog flink meer voor betalen. De jaarlijkse bijdrage aan RTV Katwijk gaat van € 63.136 naar € 85.402. Waarom zou je zo’n transactie willen plegen ? Wat krijg je in Katwijk extra voor die jaarlijkse €  22.266 ? Die vraag wordt niet beantwoord door het college van B&W. Mijn stelling is dat we er heel veel minder voor terug krijgen.

Er is veel vaagpraterij in de stukken, maar praatjes vullen geen gaatjes. Gemeenteraadsleden moesten een hele batterij aan schriftelijke vragen indienen om duidelijk te krijgen hoe de vork nu werkelijk in de steel zit. Een teken aan de wand. Mijn conclusie is dat we er ten eerste een hoop gedoe voor terug krijgen waar we niet om gevraagd hebben. En ten tweede zie ik niet gebeuren dat we er meer en betere Katwijkse programma’s voor terug krijgen, die meer Katwijkse luisteraars gaan boeien en binden. KiesKatwijk denkt dat het omgekeerde gaat gebeuren. Meer betalen en minder terug krijgen is niet verstandig, en dus moet de gemeenteraad verstandiger zijn dan B&W en dit voorstel in de prullenmand deponeren.

Een bedrijf kun je niet runnen met vrijwilligers

Om dat wat verder toe te lichten moeten we bij het begin beginnen. Waarom moet er überhaupt iets veranderen ? Kort samengevat komt het er op neer dat het runnen van een bedrijf(je) in de meeste gevallen eigenlijk niet goed te doen is met een vrijwilligersorganisatie. De structuren zijn er niet op ingericht. De mensen die aan het roer zitten missen meestal de juiste competenties. Dat klinkt wat ondiplomatiek en gaat voorbij aan allerlei goede intenties van mensen. Maar met goede bedoelingen kun je een bedrijf niet succesvol runnen. En ja, je moet heel erg blij zijn als mensen als vrijwilliger uren willen steken in maatschappelijke organisaties. Maar het managen van een bedrijf is een vak. Een lokale omroep is een bedrijf, en geen speeltuinvereniging of zangkoor. Met de wind mee zeilen lukt meestal nog wel maar als er tegen de wind in gelaveerd moet worden in moeilijke omstandigheden heb je mensen nodig met echte bestuurlijke kwaliteiten. Daar ging de vorige blog ook over.

RTV Katwijk zit in een duikvlucht

RTV Katwijk zit gewoon in een neerwaarts gerichte spiraal en is op weg naar de ondergang. Er zijn minder echte programma’s en de programma’s hebben minder kijkers en luisteraars dan vroeger. Er zijn minder vrijwilligers die het echte werk doen en de eigen inkomsten lopen hard terug. Kortom, het is een sterfhuisconstructie, er moet dus echt iets gebeuren. De eerste stap naar herstel is gezet, er is geïnvesteerd in een nieuwe bedrijfsruimte en er zou een samenwerking komen met de firma Verhagen. Het is mij niet bekend in hoeverre die voorgenomen samenwerking al tot resultaten heeft geleid. Maar het zal in de huidige vrijwilligersconstructie niet als vanzelf goed komen met de lokale omroep in Katwijk, dat is wel zeker. De gang van zaken in de afgelopen jaren bij RTV Katwijk levert daarvoor het bewijs en de commissievergadering vorige week was in dit verband een teken aan de wand. Op deze manier gaat het niet goed komen. Jammer dat de gemeente niet veel kwaliteit heeft kunnen toevoegen aan het vernieuwingsproces.

Wiens belangen worden hier gediend ?

Als ik de papierwinkel die bij raadsleden op tafel is gegooid goed begrijp dan dreigt BO failliet te gaan. Dat komt omdat de omroep uit de Bollenstreek voor pakweg een ton aan personeel op de begroting heeft staan en de inkomsten onvoldoende zijn om dat bedrag te dekken. De sprong voorwaarts naar Katwijk is dus in het belang van BO en haar personeel. Het aantal huishoudens (is een maat voor de subsidie) stijgt met de deelname van Katwijk hiermee in één klap met 50%. Het idee is dus om met Katwijks geld de omroep BO en haar personeel te redden. Het belang van BO is dus duidelijk.

Maar wat is het belang voor Katwijk ? Zoals hiervoor gezegd moeten we de lokale omroep professionaliseren, iets dat RTV Katwijk niet op eigen kracht lukt. Daar zijn beroepskrachten voor nodig. Schaalvergroting en dus kosten delen maakt het mogelijk om dat doel eenvoudiger te bereiken. Helaas is het probleem ingewikkelder. En de combinatie van ingewikkelde problemen en de gemeente Katwijk blijkt keer op keer geen gelukkige te zijn. We moeten helaas steeds weer constateren dat de combinatie van zwak bestuur en een gebrekkige organisatie niet opgewassen is tegen ingewikkelde problemen.

Even een zijpad ter illustratie van deze stelling: Na de dramatische ontwikkelingen rond het zogenaamde cultuurcentrum en het gebouw de Burgt in Rijnsburg, en de enorme ophef die is ontstaan rond het plan om huurders uit dit gebouw te verbannen, gaan de ambtenaren zonder tussenkomst van B&W gewoon een deel van dit gebouw aan het Welzijnskwartier verhuren. Wat moet je hier nu op zeggen, je weet niet of je hierover nu moet lachen of huilen.

Fusies bestaan niet, er bestaan alleen overnames.

Iedereen die wel eens bij een echt bedrijf gewerkt heeft weet dat bovenstaande stelling juist is. De voormalige voorzitter van Mebora Radio heeft er trouwens nog een leuke brief over geschreven aan de raadsleden ter lering ende vermaeck. Katwijk omvat qua omvang ongeveer een derde van het aantal huishoudens dat een gefuseerde streekomroep van de Duin- en Bollenstreek zou moeten bedienen. Maar de vrijwilligersclub van RTV Katwijk wordt gewoon ingelijfd bij de nieuwe streekomroep die onder leiding komt van de medewerkers van BO. Bestuurlijke constructies daar boven met daarin amateuristisch opererende bestuurders gaan het verschil niet maken. Dit is dus een overname.

Federaties bestaan niet, er bestaan alleen fusies.

Het raadsvoorstel gaat slechts over het verstrekken van gelden zodat er een verbouwing van het huidige pand van RTV Katwijk kan plaatsvinden. Dat is een vreemde en ook misleidende insteek. Het gaat natuurlijk om veel meer. Vinden wij dat de nieuwe streekomroep die tot aan de grens van Noord Holland gaat straks voldoende representatief is voor Katwijk ? Hoeveel Katwijkse content komt er straks en hebben we daar pakweg een ton per jaar voor over ? Wat geven we weg en wat krijgen we er voor terug ? Zijn we akkoord met de hogere jaarlijkse subsidie ? Zijn de leden van RTV Katwijk eigenlijk akkoord met een fusie die als federatie verkocht wordt maar die in feite een overname is ?

De bedenkers van de voorstellen kijken niet veel verder dan de spreadsheets en de cijfers. Die cijfers zijn overigens veel te rooskleurig. Maar een omroep bestaat ook uit mensen. Die mensen moeten een binding kunnen blijven voelen met de eigen omroeporganisatie en met de lokale samenleving waarvoor ze werken. Er is zoals gezegd in de praktijk sprake van een overname van RTV Katwijk door BO, als iemand dat niet wil zien of dat graag wil ontkennen dan zijn daar vast redenen voor, maar dat verandert niets aan de praktijk. Die binding zal verloren gaan en dus zal RTV Katwijk op dezelfde verloren gaan zoals Mebora destijds is verdampt.

De leden van RTV Katwijk hebben trouwens alleen toestemming gegeven voor een onderzoek naar facilitaire samenwerking als ik goed ben ingelicht. En er wordt hen nu gewoon een als federatie verkochte fusie in de maag gesplitst. Moeten wij als gemeente medewerking verlenen aan zo’n operatie ? Die federatie is een schijnconstructie. Er is gewoon gewerkt aan een fusie maar gaandeweg kwam men er achter dat er dan een zenderfrequentie moet worden ingeleverd. Zodra dat probleem opgelost is wordt het ook formeel een fusie (lees overname).

Voor wie doen we het eigenlijk ?

Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk of de nieuwe constructie toekomstbestendig en levensvatbaar is. Een organisatie zonder klanten is op den duur niet te handhaven, ook al stoppen we er elk jaar heel veel belastinggeld in. Het is zeer opmerkelijk dat niemand die vraag gesteld heeft in onze ambtelijke en bestuurlijke kringen. De betrokkenen hebben uitsluitend vanuit het interne perspectief en de eigen belangen geopereerd. BO wil overleven en heeft daarvoor Katwijks geld nodig. De gemeente Katwijk heeft een probleem met RTV Katwijk die vanwege bestuurlijke zwakte i.c.m. “tegenwind” niet in staat is om de tent levensvatbaar te houden. Maar hebben de Katwijkse luisteraars en kijkers straks ook interesse in de nieuwe streekomroep ? Had dat niet de allereerste vraag moeten zijn ? Die vraag is overgeslagen.

De Duin- en Bollenstreek bestaat niet.

Ik geef toe dat niemand in de toekomst kan kijken. Maar er is tenminste één aanwijzing die ons niet optimistisch stemt. Er is helemaal geen sprake van een streek. Het kost al enorme moeite om een Valkenburger het Katwijk-gevoel aan te praten. Ook de mensen in de nieuwe wijk op het Vliegkamp zullen zich straks geen Katwijker gaan voelen. Laat staan dat die mensen geïnteresseerd zouden zijn of zich onderdeel zouden kunnen gaan voelen van de Bollenstreek. Als je van hier naar Hillegom wilt met de bus moet je eerst naar het station van Leiden. Vandaar kun je naar Hillegom. Als we zo nodig moeten samenwerken dan kunnen we dus beter ook naar het oosten kijken. Dat is fysiek en mentaal een stuk dichterbij.

Rozemarijn Dees
Jaap Haasnoot

 

26 januari 2021

RTV Katwijk nieuwste slachtoffer van slecht beleid

Halfbakken beleidsvoorbereiding

Donderdag 21 januari 2020 werd in een commissie van de gemeenteraad van Katwijk een voorstel besproken voor samenwerking tussen de lokale omroep RTV Katwijk en de streekomroep BO uit de Bollenstreek. Rozemarijn Dees van KiesKatwijk zat samen met collega’s van andere partijen klaar om in de informatieve sessie de nodige vragen te stellen. De beleidsstukken bevatten veel vaagpraterij en onbewezen veronderstellingen, wat al een veeg teken was. Maar eerst was het woord aan een reeks van insprekers die hun commentaar op de voorstellen wilden meegeven aan de commissie. Zij legden allerlei verbazingwekkende, en soms zelfs beschamende feiten en meningen op tafel. Dat betrof zowel de inhoud van het voorstel als de gang van zaken die tot het beroerde werkstukje geleid had. Al na een paar minuten was het duidelijk dat hier geen chocolade van te maken was.

Een mistig verhaal


B&W moet huiswerk overdoen

De commissie reageerde hier op een volwassen wijze op. Ze liet de aanwezige insprekers allemaal het woord voeren en verwees het hele dossier terug naar het college van B&W om het huiswerk maar eens opnieuw te doen. Ik was eigenlijk best trots op de commissie als ik dat afzet tegen het gebrek aan professionaliteit, leiderschap, visie en de afwezigheid van gezond verstand waarmee de raadsleden geconfronteerd werden.

Prutswerk

De bestuurders van de vrijwilligersorganisatie RTV Katwijk kan ik het prutswerk niet kwalijk nemen. Die lankmoedigheid kan ik niet opbrengen voor wat betreft het disfunctioneren van het dagelijks bestuur op het gemeentefort. Dat is niet persoonlijk. Katwijk is een miljoenenbedrijf, en de aandeelhouders hebben de gemeenteraad aangesteld om er voor te zorgen dat het belastinggeld goed terecht komt. Als dat niet het geval is moet onze fractie dat zeggen en zijn best doen om het beleid te veranderen. Helaas is dat voor KiesKatwijk bijna een dagtaak geworden.

Zwak bestuur en een gebrekkige organisatie

Wethouder Knape voegt het ene bestuurlijke fiasco na het andere financiële drama toe aan zijn bestuurlijke blazoen. Ik kan daar helaas niet omheen. De coalitiepartijen en zijn partijgenoten zijn niet van het kaliber Omtzigt, en dus bedekken ze standaard het falen met de mantel der liefde. Het bevordert het leerproces niet als je overal mee wegkomt. Als je als bestuurder een volger bent i.p.v. een leider kan dat alleen goed aflopen als de ambtelijke staf je op het goede spoor zet en je ook in dat spoor kan houden. En dan moet zo’n bestuurder er ook voor openstaan en in staat zijn om goede adviezen te volgen en toe te passen. 

Geluidsfragment uit raadsvergadering d.d. 8 maart 2018 !

Maar bijna elke maand merken wij dat grote delen van het ambtelijk apparaat van onvoldoende niveau zijn. Vorige week bleek dat weer bij het onderwerp Smalspoormuseum, en de maand daarvoor hadden we de hilarische casus Binnensluis rond het verkeersplan i.v.m. de renovatie van de Julianabrug. De gang van zaken rond de renovatie was trouwens op zichzelf ook een ongelooflijke soap. Dus Knape is niet de enige die regelmatig in de fout gaat. Maar goed, elk jaar laat de gemeenteraad zich weer in slaap sussen met de belofte dat het binnenkort allemaal beter wordt met de kwaliteit van wat er uit het gemeentehuis komt.

Een bekend patroon

Deze situatie van een op sommige gebieden soms zeer gebrekkige ondersteuning betekent dat een wethouder of een burgemeester het gebrek aan kwaliteit op die gebieden zou moeten compenseren. Als dat niet plaatsvindt, en de bestuurder een volger is en niet zelf het verschil maakt, krijg je kwesties als de Noordzeepassage, DSV, het Gat van Valkenburg of in dit geval de streekomroep. Die kwesties hebben allemaal het volgende gemeen: het kost klauwen met geld waardoor de belasting jaarlijks extra omhoog moet. En de burgers krijgen steeds minder terug als tegenprestatie voor hun contributie aan de gemeente. Dit is in kort bestek de Katwijkse problematiek. En in tijden van tegenslag kan dit probleem natuurlijk minder makkelijk verbloemd worden. Bestuurders zien zichzelf blijkbaar als een soort doorgeefluik van wat ze aangereikt krijgen en voegen zelf blijkbaar weinig toe. 

De verandermanager waarom ik in 2018 vroeg is er toch gekomen ! Alleen kwam hij uit de koker van de overnemende partij (BO): Geluidsfragment uit raadsvergadering d.d. 8 maart 2018 ! 

Regeren is vooruitzien, timing is belangrijk

De wethouder had het stranden van het streekomroepdossier moeten voorzien en hij had tijdig moeten ingrijpen. Als financier had hij namens de gemeente het roer in handen moeten nemen. Nu deed hij na afloop van de desastreus verlopen vergadering, die nooit had moeten plaatsvinden, een beroep op alle betrokkenen om tot overeenstemming te komen. Alsof hijzelf namens de gemeente geen partij is. Hij had het fiasco moeten voorkomen ! Die houding aan het einde van de vergadering was veelzeggend en treurigmakend.

Gemeente is onderdeel van het probleem

Achteroverleunen is geen besturen maar meedrijven op de stroom. Het ergste is nog dat, net als bij de afloop van de Noordzeepassage, uit niets blijkt dat de wethouder door heeft dat hij zelf c.q. de gemeente het meest bepalende onderdeel is van het probleem. Ik zie een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Wethouder Mostert heeft dit dezelfde avond bij het onderwerp Smalspoormuseum heel anders aangepakt. Ook hier had het probleem met de contracten van de stichting nooit moeten ontstaan c.q. nooit bij de commissie op tafel moeten komen. Zelfde kwestie, net een beetje beter aan gepakt en opgelost, en daardoor blijft het vertrouwen in de wethouder behouden.

In de volgende aflevering van deze blog gaan we in op de inhoud van het voorstel om RTV Katwijk op te laten gaan in een streekomroep. We zullen daar naar voren brengen waarom dit een beroerd en ongewenst voorstel is.

Huiswerk voor de lezer

Vooraf alvast wat vraagjes voor de Katwijkse lezers van deze blog. Bent u geïnteresseerd in nieuws over de carnavalsvereniging in Noordwijkerhout ?  Boeit het u als er in Hillegom een nieuwe politieke partij wordt opgericht ? Wilt u echt meer weten over het ondernemersfonds in de gemeente Teylingen ? Wilt u weten hoe ze met paardenweitjes omgaan in de gemeente Lisse ? De toekomstige streekomroep, die je zou binnenhalen met de zogenaamde federatie gaat er blijkbaar van uit dat er een streekcultuur en -gevoel is. KiesKatwijk vindt het een ongelooflijk slecht idee om in die basale vergissing Katwijks belastinggeld te steken. Het is veelzeggend dat iedereen jaren met plannetjes bezig is vanuit de aanbodkant, en dat blijkbaar niemand zich verdiept heeft in de vraagkant.

Rozemarijn Dees
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Social Icons


Featured Posts