21 april 2021

Betaalbaar bouwen op Valkenburg: Het uur van de waarheid nadert !

 

1625 onbetaalbare woningen op Valkenburg omzetten naar de categorie ‘betaalbaar’

In de vorige blog heb ik onze motie, die een ultieme poging is om meer betaalbare woningen op het voormalig Vliegkamp Valkenburg te krijgen, toegelicht. Deze motie is op 15 april in een commissie van de gemeenteraad besproken. Er ontstond gek genoeg enige commotie over. Op Valkenburg wordt 64% van de 5600 woningen onbereikbaar duur. De norm in Nederland is dat bij grote bouwprojecten minimaal 65% betaalbaar moet zijn. Alleen dan bouw je voor de werkelijke vraag. Alleen dan kun je starters en mensen met een middeninkomen uitzicht geven op een woning.


Het huidige woningbouwprogramma, dat grondeigenaar het Rijk via een wurgcontract bij de gemeente Katwijk heeft afgedwongen, zal resulteren in een toeloop van koopkrachtige expats uit de grote steden. Veel woningzoekenden uit de regio zullen aan de kant blijven staan. Zij kunnen de 65% onbegrensd dure woningen (3585 stuks) van het woningbouwprogramma op Valkenburg nooit betalen.

Het smoezenboek van de lokale politiek

Tijdens de commissievergadering bleek dat sommige partijen uit de gemeenteraad van Katwijk naarstig op zoek waren gegaan naar smoezen om onze motie niet te hoeven steunen. De makkelijkste smoes was dat ze niet terug wilden naar een plafond van 5000 woningen dat in de motie was opgenomen. Dat plafond van 5000 woningen is door de complete gemeenteraad in de achter ons liggende jaren te vuur en te zwaard verdedigd. En daar waren hele goede redenen voor. Maar goed, ik heb direct toegezegd dat ik de motie zou aanpassen aan de breed gedeelde wens om het maximum te bouwen woningen op 5600 te houden. Daardoor wordt het streefgetal van 1235 extra betaalbare woningen ook opgehoogd naar 1625. De aangepaste tekst van de motie is hieronder opgenomen.

Vervolgens werden de smoezen uit de kast gehaald dat deze motie zou leiden tot vertraging en ook dat men de onderhandelingen niet wilde heropenen. Allemaal zelf geproduceerde fantasieën, net als de opmerking van iemand dat er dan misschien wel 7000 woningen zouden worden afgedwongen door het Rijk op deze locatie. Dat is allemaal volkomen illusoir als ik ook eens een moeilijk woord mag gebruiken.

Ga iets voor inwoners doen i.p.v. hen het leven zuur te maken

De strekking van de motie is dat we deze kwestie via een lobby op de onderhandelingstafel van het in aanbouw zijnde nieuwe kabinet moeten zien te krijgen. En dat dan in samenwerking met partners als Holland-Rijnland en Aedes, de koepel van woningbouwcorporaties. Wij gaan als gemeente niet proberen om die onderhandelingen weer open te breken maar doen een beroep op de landelijke politiek om te handelen conform alle mooie verhalen die sinds de verkiezingen zijn geventileerd. De motie zegt eigenlijk: “Pas de allernieuwste bestuursstijl toe, ga iets voor de inwoners doen in plaats van hen het leven zuur te maken, en los de woningnood voor de gewone man en vrouw op”. Wie kan hier nu iets tegen hebben ? Dat kan door gewoon 65% van de woningen in de categorie betaalbaar te bouwen volgens de onderstaande verdeling.


Als bovenstaand bouwprogramma zou worden gerealiseerd dan impliceert dit dat 1625 woningen van de categorie ‘onbetaalbaar’ naar de categorie ‘betaalbaar’ gaan.

Katwijkse politiek: “Kom eens uit de kast”

Dat gaan we aanstaande donderdag zien in de gemeenteraadsvergadering. Conform het Corona-regime zal daar niet meer gedebatteerd mogen worden over de motie maar mag er alleen gestemd worden. De motie is in de commissie besproken en dat is alles qua debat. Inmiddels is duidelijk dat de partijen Hart voor Katwijk en Durf de motie gaan steunen. Andere partijen houden zich nu nog gedeisd. Donderdag komen ze uit de kast.

In de commissievergadering heb ik gezegd dat ik geen enkele valide reden kan bedenken om tegen deze motie te stemmen. Toch zullen sommige partijen dat waarschijnlijk doen en omdat er alleen gestemd wordt kunnen ze zich verschuilen. Ik hoop dat de pers hen om hun motieven zal vragen zodat de kiezers in de regio weten waar ze aan toe zijn. De vraag aan tegenstanders is in letterlijke zin: ”Wat bezielt jullie ? Ben je er voor de inwoners van deze regio of heb je andere belangen ?

Hoe kunnen ze dit verantwoorden aan de inwoners ? Niet geschoten is altijd mis. Waarom niet een ultieme poging doen om “de belangen van Katwijk en haar inwoners te verdedigen” zoals de eed van een raadslid zegt ?

Jaap Haasnoot

 

De definitieve tekst van de motie luidt als volgt:

Motie

Betreft: Bouwen voor de vraag op “Valkenhorst”

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 22 april 2021,

Constaterende dat:

1.   Het woningbouwprogramma van de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg onderdeel is van privaatrechtelijke contracten tussen Rijk en de gemeenten Katwijk en Wassenaar;

2.   Deze gemeentelijke invloed wat het woningbouwprogramma betreft heeft geresulteerd in het ophogen van een in eerdere afspraken vastgelegd plafond van 5000 woningen tot 5600 woningen, zodat ondanks instandhouding van de oorspronkelijke eisen van het Rijk (in de rol van grondeigenaar) uiteindelijk toch meer woningen voor de middeninkomens in het programma konden worden opgenomen;

3.   Het resulterende woningbouwprogramma desondanks niet voldoet aan de Regionale Woonvisie van Holland-Rijnland, waaraan gemeenten in deze regio gebonden zijn;

Overwegende dat:

Er geen discussie kan zijn over het feit dat het huidige woningbouwprogramma, waarin 64% van de 5600 woningen zo duur worden als de markt kan dragen, op geen enkele wijze overeenkomt met de daadwerkelijk vraag naar woningen (in de regio) qua betaalbaarheid[1];

Verzoekt aan het college van B&W:

In samenwerking met partners zoals de gemeente Wassenaar, de provincie Zuid Holland, de regio Holland-Rijnland, Aedes en de regionale woningbouwcorporaties, de in de regio actieve huurdersorganisaties, en eventuele andere invloedrijke partners een professionele beïnvloedings- en communicatiecampagne op te zetten om op het niveau van de Rijksoverheid te bewerkstelligen dat de bestuurlijke afspraken en contracten rond de Projectlocatie Valkenburg worden herzien met als hoofddoel:

Te komen tot een woningbouwprogramma met een onderverdeling conform de “Actieagenda Wonen” (65% betaalbaar), zodat er daadwerkelijk voor de vraag  in de regio gebouwd wordt, en het programma ook past binnen de Regionale Woonvisie.

 

J.H. Haasnoot

KiesKatwijk[1] Dit is door portefeuillehouder Jaensch van Holland-Rijnland op 12 februari 2020 bevestigd in een vergadering van de cie. RWE van Provinciale Staten van Zuid Holland.

10 april 2021

KiesKatwijk wil 1235 onbetaalbare woningen op Vliegkamp Valkenburg omzetten naar de categorie "Betaalbaar".

Bouwen voor de vraag i.p.v. bouwen voor de financiële opbrengst !

Asociaal bouwprogramma op Valkenburg moet beter

KiesKatwijk brengt op 22 april een motie in de gemeenteraad  van Katwijk in stemming met als doel om op het voormalig Vliegkamp Valkenburg 1235 peperdure woningen om te zetten naar de categorie ‘betaalbaar’. Dat kan niet eenzijdig door de gemeente worden besloten omdat B&W eerder een contract gesloten heeft met het Rijk. In dat contract staat dat 65% van de 5600 woningen op Valkenburg in de categorie “zo duur mogelijk” zullen worden gebouwd. De gemeenteraad kon achteraf dit contract niet wegstemmen omdat er enorme boeteclausules in het contract zijn opgenomen. 

Het via een wurgcontract door het Rijk afgedwongen bouwprogramma


Het Rijk kan laten zien dat ze het nu echt anders wil doen

De volksvertegenwoordiging is daarmee haar invloed ontnomen. Het is merkwaardig dat hier in Katwijk zo weinig ophef over is geweest. Over hetzelfde onderwerp, het uitschakelen van de tegenmacht van de volksvertegenwoordiging in het bestuur, is recent in de Tweede Kamer een motie van afkeuring aangenomen. Dat was veelzeggend, want dat laat zien dat er een omslag heeft plaatsgevonden. We gaan naar een nieuw tijdperk in het bestuur waarin stap voor stap afscheid zal worden genomen van het neoliberalisme. Die stroming, waarin beknopt samengevat gehandeld wordt alsof de overheid een bedrijf is, heeft enorm veel kapot gemaakt in onze samenleving. Rutte is het uithangbord van die bestuursstijl. Vanuit die bestuursstijl heeft het Rijk er naar gestreefd zoveel mogelijk geld uit de grond van het Vliegkamp te slaan. Het ging dus niet om maatschappelijk rendement of om het oplossen van de woningnood maar om geld verdienen. Het Rijk moet laten zien dat ze wil bouwen voor de vraag en niet voor het geld. De grond is volledig in eigendom van het Rijk dus de voorbeeldfunctie van onze overheid is hier heel belangrijk.

Het in de motie voorgesteld woningbouwprogramma

 

Valkenburg moet bij kabinetsformatie op tafel komen

B&W van Katwijk bleken een maatje te klein en zijn destijds door de pomp gegaan in de onderhandelingen. Dat had niet gehoeven want de gemeente heeft het primaat op het gebied van de ruimtelijke ordening. Om alsnog te kunnen redden wat er te redden valt moet het contract tussen Katwijk en het Rijk van tafel. Dat kan om voornoemde reden alleen als het Rijk zelf besluit dat het anders moet. KiesKatwijk wil gebruik maken van de nieuwe wind die is gaan waaien in Den Haag. We moeten er voor zorgen dat de kwestie Valkenburg op tafel komt bij de kabinetsonderhandelingen. Dat is het doel van de motie, en dat moet in samenwerking met de gemeente Wassenaar en belangrijke maatschappelijke organisaties op professionele wijze worden georganiseerd.

Niet geschoten is altijd mis

We moeten de zaak omdraaien. Ten eerste moeten we terug naar het eerder afgesproken plafond van 5000 woningen, en ten tweede moet de verhouding tussen “te duur” en “betaalbaar” worden omgedraaid. Dat resulteert dan in het streven om 1235 onbetaalbare woningen in het programma om te zetten naar de categorie “betaalbaar”.

De gemeenteraadsleden in Katwijk moeten beseffen dat hun eerste loyaliteit bij de inwoners van onze regio moet liggen. Wij hebben als volksvertegenwoordigers dat wurgcontract met het Rijk niet gesloten. Dat heeft B&W buiten ons om gedaan. Laat nu eens blijken waar uw prioriteiten liggen collega’s ! Wilt u willoos alles afstempelen wat het college van B&W u voorschotelt of gaan u deze keer het dualisme nu eens handen en voeten geven ? U heeft een eed afgelegd om de belangen van Katwijk en haar inwoners te behartigen. Door deze motie kunt u laten zien waar u staat. Het is uw aller individuele verantwoordelijkheid. Ik wens u wijsheid toe, alhoewel het niet zo heel moeilijk is lijkt mij.

Hier is de tekst van de motie:

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 22 april 2021,

Constaterende dat:

1.     Het woningbouwprogramma van de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg onderdeel is van privaatrechtelijke contracten tussen Rijk en de gemeenten Katwijk en Wassenaar;

2.     Deze gemeentelijke invloed wat het woningbouwprogramma betreft heeft geresulteerd in het ophogen van een in eerdere afspraken vastgelegd plafond van 5000 woningen tot 5600 woningen, zodat ondanks instandhouding van de oorspronkelijke eisen van het Rijk (in de rol van grondeigenaar) uiteindelijk toch meer woningen voor de middeninkomens in het programma konden worden opgenomen;

3.     Het resulterende woningbouwprogramma desondanks niet voldoet aan de Regionale Woonvisie van Holland-Rijnland, waaraan gemeenten in deze regio gebonden zijn;

Overwegende dat:

Er geen discussie kan zijn over het feit dat het huidige woningbouwprogramma, waarin 64% van de 5600 woningen zo duur worden als de markt kan dragen, op geen enkele wijze overeenkomt met de daadwerkelijk vraag naar woningen (in de regio) qua betaalbaarheid[1];

Verzoekt aan het college van B&W:

In samenwerking met partners zoals de gemeente Wassenaar, de provincie Zuid Holland, de regio Holland-Rijnland, Aedes en de regionale woningbouwcorporaties, de in de regio actieve huurdersorganisaties, en eventuele andere invloedrijke partners een professionele beïnvloedings- en communicatiecampagne op te zetten om op het niveau van de Rijksoverheid te bewerkstelligen dat de bestuurlijke afspraken en contracten rond de Projectlocatie Valkenburg worden herzien met als hoofddoel:

Te komen tot een woningbouwprogramma met een plafond van 5000 woningen, en een onderverdeling daarin conform de “Actieagenda Wonen”, zodat er daadwerkelijk voor de vraag  in de regio gebouwd wordt, en het programma ook past binnen de Regionale Woonvisie.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk[1] Dit is door portefeuillehouder Jaensch van Holland-Rijnland op 12 februari 2020 bevestigd in een vergadering van de cie. RWE van Provinciale Staten van Zuid Holland.

 

24 maart 2021

Briefje aan het college van B&W te Katwijk

Geacht College,

Uit de pers verneem ik dat wethouder Knape, samen met andere wethouders Economie uit de Duin- en Bollenstreek, een brief (noodkreet) naar het kabinet heeft gestuurd met het doel om bedrijven die door de pandemie nu gesloten zijn versneld weer te openen. Deze actie doet onze fractie terugdenken aan een soortgelijke actie van enige jaren geleden met als doel om het rijksbeleid rond het plaatsen van windturbines op zee te bestrijden.

Noodkreet

Hier heeft onze fractie de volgende vragen over:

1.   Is deze vorm van actievoeren tevoren besproken in het College van B&W ?

2.   Staat het gehele college achter deze actie ?

3.   Kunt u aangeven hoe de briefschrijvers de afweging hebben gemaakt tussen meer slachtoffers aan de pandemie versus de persoonlijke en zakelijke schade aan de belangen van een deel van de ondernemers die bedrijfsmatig getroffen worden ?

4.   Denkt u dat (leden van) het college de juiste positie hebben om alle ins en outs te kunnen overzien die met de besluitvorming rond deze problematiek samenhangen ?

5.   Zou het niet beter zijn als activiteiten als de onderhavige voortaan als privépersoon worden ondernomen ?

6.   Vind u het van wijsheid getuigen dat lokale bestuurders zich in negatieve zin uitlaten over het rijksbeleid, terwijl er een probleem is met de acceptatie van dat beleid, en er tevens heel erg veel op het spel staat voor onze inwoners ?

7.   Bent u bereid om in het vervolg enige terughoudendheid te betrachten in dit soort acties, die toch vooral voor de “bühne” bestemd lijken te zijn, maar die grote (gezondheids)schade en erger kunnen opleveren ?

8.   Bent u bereid om dit soort acties voortaan eerst aan de gemeenteraad voor te leggen zodat er duidelijkheid ontstaat over het draagvlak in ons gemeentebestuur ?

Met vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
Namens de fractie van KiesKatwijk 

Naschrift: KiesKatwijk hoopt dat het college er in slaagt om een fatsoenlijke bibliotheek en voldoende betaalbare woningen te regelen voor haar inwoners. 

Ofwel: "Laat de keizer wat des keizers is, en laat het gemeentebestuur zich als een schoenmaker bij de eigen leest houden." Dat laatste schijnt al moeilijk genoeg te zijn

 

Social Icons


Featured Posts