9 oktober 2020

Gemeenteraad Katwijk wil verder de fuik in met warmtenet Hoornes

Katwijk heeft 5 miljoen euro aangepakt van het Rijk om als proefkonijn te dienen voor stadsverwarming in de wijk Hoornes. De warmtebron is nog onduidelijk. Er wordt gedroomd om de warmte uit de Rijn te kunnen benutten.

Daarvoor werd er gedroomd van Blue Energy uit de uitwatering, nooit meer wat van gehoord. Ook droomt men van warm water dat helemaal uit Rotterdam zou moeten komen. Droom lekker verder zeg ik tegen B&W en kom maar weer eens terug als uw dromen concreet en bewijsbaar bruikbaar en betaalbaar zijn.


Maar zo werkt het niet in Katwijk. “Als het hier niet lukt dan lukt het nergens” zegt wethouder Jacco Knape van de SGP. Een zeer aimabele man met goede bedoelingen. Maar waarom zou het eigenlijk moeten lukken ? Zijn er met overheidsgeld geen betere dingen te doen op het gebied van duurzaamheid ?

Hier hebben we de kern van de zaak te pakken. De SGP-wethouder opereert als een gelovige en niet als een rationele bestuurder van een miljoenenbedrijf dat de gemeente eigenlijk is. Hij heeft het over “Het Grote Verhaal” en wil blijkbaar de wereld redden. Met deze emotie als leidraad passeert de SGP-voorman GroenLinks fors op de linkerflank. Ik denk dat de meeste SGP kiezers daar niet blij van worden. De gemeente is geen speeltuin voor experimenten die wethouders een fijn en duurzaam gevoel moeten opleveren.

Als de gemeente een technisch-economische voorziening als een warmtenet van de grond zou willen trekken dan moet dat gewoon vanuit een bedrijfsmatige optiek worden aangevlogen. Je werkt met geld van de burgers en daarmee mag je geen roulette spelen. Sterker nog, dit is helemaal geen gemeentelijke taak, dus je kunt er beter helemaal van af blijven. Maar net als bij het Noordzeepassage debacle dat ons allemaal heel veel geld heeft gekost, en dat helemaal niets heeft opgeleverd, gaat de gemeentelijke Titanic full speed door.

Het is voor mij nu al duidelijk dat de gemeente op dit project fors zal moeten bijpassen als het Rijksgeld op is. Omdat onze financiële situatie als gemeente precair is betekent dit straks weer opnieuw een belastingverhoging. Dit project is natuurlijk niet de enige lekkage. KiesKatwijk heeft dat proberen te voorkomen door een voorstel in te brengen dat het gebruik van gemeentegeld voor dit project verbiedt. Een meerderheid in de gemeenteraad wil echter liever verder de fuik in en had geen belangstelling voor deze veiligheidsklep in het warmtenet.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

5 oktober 2020

De inwoners van Katwijk zijn in de steek gelaten door het gemeentebestuur

 

Met zo'n oppositie heb je geen coalitie meer nodig

Het is werkelijk totaal onbegrijpelijk dat zogenaamde oppositie partijen zoals de PvdA en de partij Durf het asociale woningbouwprogramma op het voormalig Vliegkamp Valkenburg nog zwaarder verdedigen en promoten dan de coalitie zelf. Ook de fractie Smits is namens het oude dorp Valkenburg overtuigd voorstander. Waarom ? 

Dit is regelrecht verraad aan hun achterbannen. 65% van de huizen op Valkenburg zitten in de prijsklasse van 4 ton tot over een miljoen. En als er in de toekomst huizen te verkopen zijn voor 5 ton dan ligt straks daar de ondergrens. Welke jonge starters kunnen dat betalen ? Het CDA heeft in ieder geval nog een poging gewaagd om het zogenaamde “dorpse karakter” van de wijk te redden. Maar een motie om de hoogbouw te beperken werd daarna uitsluitend door Hart voor Katwijk en KiesKatwijk gesteund. Het had dus geen enkele zin om met wijzigingen, amendementen, wensen of bedenkingen te komen op dit dossier want er zijn geen meerderheden op te krijgen in de raad. Hart voor Katwijk en KiesKatwijk stonden er helemaal alleen voor. Alle andere partijen hebben de inwoners van Katwijk in de steek gelaten.  

Gemeentebelangen heeft het alleen maar over hondenveldjes gehad.

Poging tot intimidatie

Zoals eerder gemeld is mij onder de aandacht gebracht dat juristen aan het werk zijn gezet om te onderzoeken of ik bij uitingen op de sociale media niet de geheimhoudingsplicht geschonden heb m.b.t. de afspraken van de gemeente Katwijk met het Rijk over de gebiedsontwikkeling op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Ik ga er van uit dat het College van B&W dat gedaan heeft in overleg, en misschien zelfs op aanwijzing, van de grondeigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dat wordt overigens ontkend. Er wordt in ieder geval nogal zwaar geschut ingezet en het paste tot op heden niet echt in de Katwijkse cultuur om zoiets te doen. Die deal met de vastgoedjongens maakt blijkbaar veel kapot.

Burgemeester valt door de mand

Dit rare gedrag kan niet anders worden uitgelegd dan als een bewuste poging om een volksvertegenwoordiger de mond te snoeren en mogelijk strafrechtelijk te kunnen aanpakken. In de politiek heb je weinig vrienden maar dat een burgemeester zich hiervoor leent vind ik persoonlijk nogal stuitend. Zo’n functionaris zou boven de partijen moeten staan en een verbindende rol moeten spelen. Hij had mij ook eerst eens kunnen uitnodigen voor een gesprek onder vier ogen. Dat is niet gebeurd maar hij heeft het onderwerp wel zonder nadere informatie op de agenda gezet van het besloten fractievoorzittersoverleg. Zoiets mondt dan al snel uit in een volksgericht waarbij “collega’s” de kansen kunnen benutten om rekeningen te vereffenen. Dat is overigens niet gebeurd deze keer omdat inmiddels ook was gebleken dat het onderzoek van de juristen geen feiten boven tafel heeft gebracht waaruit zou blijken dat ik de geheimhouding geschonden had.

De PvdA maakt zich geen zorgen over de betaalbaarheid van woningen op Valkenburg,
64% van de 5600 woningen is een segment dat begint met prijzen van 4 à 5 ton, 20,1% is huur.
 

Integriteit

Tijdens het fractievoorzittersoverleg werd door de burgemeester ook het woord integriteit in de mond genomen. En dat dan terwijl ik donderdag daarvoor in de openbare raadsvergadering door twee vertegenwoordigers van het college van B&W, waaronder de burgemeester ben uitgemaakt voor leugenaar. Dat is in ieder geval de definitie van het niet vertellen van de waarheid dat mij werd aangewreven. Daar werden overigens geen feiten bij genoemd die deze kwalificatie kunnen onderbouwen. Allemaal onfatsoen en op zijn minst sfeer bedervend. Ik heb inmiddels vragen uitgezet om boven tafel te krijgen wie er hier nu een loopje neemt met de waarheid.

Gezelli ! Wethouder Mostert bestempelt Jaap Haasnoot (KiesKatwijk) tot leugenaar. Er zijn echter geen realistische mogelijkheden om iets aan de plannen te veranderen.

Grote belangen

Dit hele gedoe betekent onder andere dat er bij de betrokkenen grote belangen zijn om de details rond de geheime contracten over Valkenburg ook echt geheim te houden. En u weet wat er in Nederland met klokkenluiders gebeurt, die worden kapot gemaakt. Ik heb eerder gezegd dat de gemeente Katwijk in deze casus geknecht en vernederd is. Ik heb ook gezegd dat de gemeenteraad in de praktijk niet in staat is om iets wezenlijks aan de contractvoorwaarden, die uitmonden in een bestemmingsplan en een stedenbouwkundige uitwerking van het gebied, te veranderen. De wethouder verklaarde dat ik hier onwaarheid sprak. Ik kan mijn stelling niet in het openbaar onderbouwen omdat ik de feiten uit de contracten niet op tafel mag leggen op straffe van gevangenisstraf. In het fractievoorzittersoverleg heb ik de kwestie wel toegelicht (overigens heb ik dat eerder ook gedaan in een besloten vergadering) en niemand was in staat om mijn argumenten te weerleggen.

Gezelli ! Ook de burgemeester doet een duit in het zakje. Feit is dat het RVB alle plannen maakt en dat de gemeente daarna mag kijken of het past in wettelijke- en beleidskaders.

Gemeente loopt aan de leiband van de grondeigenaar

Wat er gebeurt is dat de RVB een stedenbouwkundig plan heeft laten maken. Daarbij zijn een aantal abstracte uitgangspunten van de gemeente gebruikt maar de grondeigenaar had de regie. Vervolgens mag de gemeente op die specificaties van de grondeigenaar een bestemmingsplan in elkaar schroeven dat het plan van de RVB een legale status geeft. Dat is de omgekeerde wereld. Zeker als de gemeenteraad als hoogste gezag in de praktijk geen enkele mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen op de inhoud van dat bestemmingsplan. Insiders zullen direct begrijpen dat dit een heel uitzonderlijke situatie is die totaal niet aansluit op de gewenste regierol die de wetgever de lokale overheid heeft toegekend op het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening. Ik ben er dan ook vrij zeker van dat als ik naar de rechter zou stappen de plannetjes snel in de prullenmand zouden belanden. Temeer ook omdat er nog heel veel te zeggen is over de context waarin de onderhandelingen zijn gevoerd en de drukmiddelen die daarbij zijn gebruikt. Misschien moet ik die gang naar de rechter maar eens doen. Voor de echte kenners: hier speelt “detournement de pouvoir”.

CDA Katwijk doet dappere poging om bouwhoogte op Valkenburg te maximeren, maar is helaas teruggefloten, en komt daarna met een smoesje om dat te verbloemen.

Bouwhoogte

Het lokale CDA heeft recent geprobeerd om de bouwhoogten in het plan te maximeren. Er mag tot 10-hoog worden gebouwd en dat wordt dan vervolgens verkocht als een “dorps karakter”. De week daarna trok het CDA het verhaal met een doorzichtige smoes weer in. Ik weet waarom een wijziging op de plannen van het Rijksvastgoedbedrijf in de praktijk niet mogelijk is, maar ik mag het u niet vertellen. U kunt echter uit de gebeurtenis afleiden dat er blijkbaar iets gebeurd is dat deze draai van het CDA noodzakelijk maakte. Dit voorval geeft dus in ieder geval een duidelijke aanwijzing dat de gemeenteraad klaarblijkelijk geen wezenlijke invloed kan uitoefen op het bestemmingsplan. En zo is de democratie en de rol van het lokale bestuur toch niet bedoeld.


Lego of duplo ?

Het feit dat men de hoogte in moet wordt volledig veroorzaakt doordat B&W 600 huizen heeft toegevoegd aan de oorspronkelijke plannen van het RVB. Het oude plan kende slechts 290 woningen (5,2% van het totaal) voor de middengroepen. U weet wel de politieagent en de onderwijzer. Omdat niets ten koste mag gaan van de opbrengsten voor het RVB moeten die extra woningen worden geconcentreerd op het goedkope deel van de wijk dat dicht tegen de snelweg aan ligt. Normaal gesproken zou je die extra woningen over het hele vliegveldterrein hebben uitgespreid. Maar dat levert minder grondopbrengst op, dus dat mag niet. Dan is er nog maar één mogelijkheid, en dat is extra de lucht in gaan met de flatgebouwen. De meeste gemeenteraadsleden snappen dit niet en daarom zal ik het verhaal binnenkort nog met wat legostenen verduidelijken.

Overheid keert zich tegen eigen inwoners

Let wel, dit alles gaat over overeenkomsten tussen twee overheden. Het kamerlid Omtzigt heeft aangetoond dat de overheid zich soms tegen de eigen inwoners keert. Ik denk dat we hier opnieuw daarvan een voorbeeld zien. In een poging om mij te disciplineren heb ik te horen gekregen dat ik op geen enkele wijze mag berichten over het geheime overeenkomsten met het Rijk, niet indirect, niet met weglating van het onderwerp, niet in algemene termen. Ik denk dat ik nu eerst maar eens rectificatie ga eisen met betrekking tot het bestempelen van ondergetekende tot leugenaar.

Aanslag op de democratie

Alles bij elkaar is dit een heel gedoe dat weer eens laat zien op welke amateuristische wijze er in Katwijk bestuurd wordt. De poging om een volksvertegenwoordiger met groot wapengekletter de mond te snoeren levert geen goed beeld op. Ik denk dat we hier getuige zijn van een aanslag op de democratie. De grondoorzaak is natuurlijk zwak bestuur. En dat heeft bijna altijd te maken met onvoldoende competenties en gebrek aan leiderschap.

Asociaal

Tenslotte, 64% van de 5600 huizen op Valkenburg worden onbegrensd duur (4 ton tot ver over het miljoen) en slechts 20,1 % komt in de sociale huursector. Dat is een asociaal programma dat niet aansluit op de vraag en ook in strijd is met de Regionale Woonvisie van Holland Rijnland waaraan wij gebonden zijn. Als vergelijking: De landelijke bouwdeal (een subsidieregeling van het rijk) levert 51.000 nieuwe woningen op. Daarvan wordt 65% in de betaalbare klasse gebouwd. Die 65% betaalbaar kunnen we dus blijkbaar als de norm beschouwen voor dit tijdsgewricht. Valkenburg laat dus precies het omgekeerde beeld zien. Het gemeentebestuur van Katwijk moet zich echt schamen dat ze dit asociale woningbouwprogramma aanvaard hebben en dat ze het dan vervolgens ook nog eens proberen te verkopen als een grote overwinning voor het betaalbaar bouwen. Het tegendeel is de waarheid. En ja, het is natuurlijk vervelend als mensen zoals ondergetekende het sprookje doorprikken.

Sjoemelen en onder curatelestelling

B&W heeft zich trouwens ook laten aansluiten (waarschijnlijk gedwongen) op die Woondeal van het Rijk. Daardoor moet de gemeente periodiek naar Den Haag om zich te verantwoorden over de snelheid van bouwen. Leiden kreeg op die manier 2,1 miljoen euro voor het Werninkterrein. Maar je gelooft het niet, Katwijk is de enige gemeente in die regeling die geen geld krijgt maar wel onder de curatele-regeling komt. De smoes is dat we dan misschien wel voor de tweede tranche van de geld uitdelerij van het Rijk in aanmerking komen. Dat kan echter niet want een harde voorwaarde is dat je dan voldoende betaalbare woningen moet bouwen. En daaraan kan de Locatie Valkenburg niet voldoen zoals hiervoor al aangegeven.

Daar is iets op gevonden. We gaan (legaal?) frauderen door slechts in te schrijven met de eerste fase van het Valkenburg project op de Woondeal. En omdat alle betaalbare woningen dicht op de snelweg worden gebouwd voldoet dat onderdeel van de gebiedsontwikkeling wel aan de eis. Tot zover de voorbeeldfunctie van de overheid in Nederland. Moet je eens kijken wat er gebeurt als een bijstandsmoeder haar krantenwijk niet opgeeft bij de Sociale Dienst.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

24 september 2020

De gemeente Katwijk wil opnieuw belastinggeld verbranden

Disfunctioneren gemeente kost de burger geld

Zoals bekend is de gemeente tot op heden niet in staat gebleken om grote projecten zonder problemen en kostenoverschrijdingen adequaat te managen. Van Julianabrug via het Andreasplein naar de Noordzeepassage, er is altijd gesodemieter. En dan hebben we het drieletterwoord DSV en een heleboel minder in het oog springende kwesties nog overgeslagen. Dit disfunctioneren heeft onze inwoners al vele miljoenen gekost waarvoor niets terug gekomen is behalve een belastingverhoging. En dan heb ik het nog niet gehad over de ellende die het Rijk over ons uitstort, van Jeugdzorg via de slechte deal over het Vliegkamp Valkenburg naar de kortingen op het gemeentefonds. De volgende lokale belastingverhoging zit dus al in de pen. Hoofdoorzaak: uw gemeentebestuur is een maatje te klein.


Ontstellende naïviteit gemeente

Het is in dat klimaat onbegrijpelijk en zeer alarmerend dat de gemeente opnieuw een te grote broek wil aantrekken en binnenkort weer opnieuw belastinggeld wil verbranden. Deze keer moet er een warmtenet komen in de Hoornes zodat ze daar van het aardgas kunnen. Ik ben me werkelijk een ongeluk geschrokken toen ik het voorstel las. Laat ik me beperken tot de organisatorische constructie. Er wordt voorgesteld om alle spulletjes, zoals leidingen en apparatuur, via een op te richten B.V. in juridisch eigendom te nemen van de gemeente. Dat bent u dus. Via aanbesteding wordt er vervolgens een bedrijf bij gezocht die de aanleg en exploitatie gaat regelen en die een concessie krijgt voor 15 jaar om het hele spul te exploiteren. De inwoners betalen dus hun warmterekening aan dit bedrijf. De gemeente denkt hierdoor in een regierol te zitten.

Het is te mooi om waar te zijn

B&W heeft een eenmalige fooi van 5 miljoen van het Rijk gekregen en het college denkt daar een soort perpetuum mobile van te kunnen maken. Voor de bijbelvasten onder ons: Dat potje met geld zou dus dezelfde eigenschappen hebben als het spreekwoordelijke kannetje olie van de weduwe van Sarfath ( 1 Koningen 7, 8:24) en dus nooit meer leeg raken.   

De weduwe van Sarfath

Hierbij wordt de misleidende indruk gewekt dat er dus tot het einde der dagen op geen enkele manier sprake zal zijn van een gemeentelijke bijdrage of subsidie. Men neemt daar zelfs het woord “garantie” bij in de mond. Belooft de wethouder ontslag te nemen als deze garantie niet blijkt te werken ? 

“Zalig zijn de armen van geest” (Mattheus 5:3) zou ik hierop willen antwoorden. Een inspreker bij de commissie zei het helder: “Het is te mooi om waar te zijn en dan is dat in de werkelijkheid ook meestal zo”. Misschien moeten we deze man een aanbod doen om wethouder in Katwijk te worden. Dat zou zeker een verrijking zijn want ik zie te weinig gezond verstand bij dit college en teveel disfunctioneren.

Bestuurlijke drukte die zoveel beter besteed zou kunnen worden aan zaken van die voor de inwoners van echt belang zijn.

Eerst ja zeggen, later krijgt u de rekening te zien

Er wordt ten eerste beweerd dat door deze constructie de betaalbaarheid en de leveringszekerheid gegarandeerd zijn. In de commissie kwam de wethouder nog ongeloofwaardiger uit de hoek. Hij beweerde doodleuk dat we “alles” naar onze wens kunnen regelen via “eisen” die we aan het inschrijvende bedrijf kunnen “opleggen”. Dat dit geld kost schijnt hij zich niet te realiseren. Ik denk dat de zogenaamde garanties niet gratis zijn en overigens niet verder dan de deur reiken. Wat gebeurt er b.v. als het bedrijf failliet zou gaan ?

Garantie tot aan de deur

Maar ondanks het zwakke verhaal probeert men het sprookje aan de gemeenteraadsleden te verkopen onder het motto dat hiermee alle risico’s bij het bedrijf zijn neergelegd ! Dit wordt als een zekerheid gepresenteerd. Het college schijnt dit verhaal van de ambtenaren ook daadwerkelijk zelf te geloven want anders is dit een zuivere vorm van misleiding. Deze logische conclusie is werkelijk ontstellend. 

Denkt u net als het college dat de risico’s niet worden doorvertaald naar de tarieven en een aanvullende subsidie ?  Denkt u dat bedrijven er geld bij gaan leggen of dat bedrijven net als het college bereid zijn om geblinddoekt volgas een tunnel in te rijden ? Bedrijven gaan heel anders om met geld dan wethouders, en opereren meestal ook veel slimmer. Als de gemeente Katwijk een bedrijf was geweest dan was ze al lang failliet geweest.

Het college leert niets van vele eerder gemaakte fouten

Ik kan hier qua beschikbare ruimte niet op alle zwakke punten in het raadsvoorstel ingaan. Laat ik u daarom ter afsluiting een scenario schetsen dat zich recent in de werkelijkheid ook zo ongeveer bij de miljoenenverbouwing van het gemeentehuis heeft voorgedaan. Na 15 jaar is conform het voorstel de concessie afgelopen, is iedereen van het gas af en zitten we (onze inwoners) vast aan de stadsverwarming. We kunnen de inwoners dan niet in de kou laten zitten. We hebben als gemeente dan vervolgens de mogelijkheid om de concessie te verlengen. Dan gebeurt er natuurlijk precies hetzelfde als bij de verbouw van het gemeentehuis. We hebben ons zelf willens en wetens in de klem gezet, het bedrijf weet dat en zegt vervolgens dat het verhaal voor het vervolgtraject pakweg 50% duurder wordt. Kassa ! U krijgt van KiesKatwijk de garantie dat dit gaat gebeuren. Dit scenario zit uiteraard niet in de pseudo-risicoanalyse op kleuterschoolniveau die het college bij het raadsvoorstel levert.

Het college verft zichzelf in de hoek

Er zijn straks na 15 jaar geen alternatieven, de gemeente kan het uiteraard niet zelf en een concurrent stapt er niet goedkoper in, want een echte markt is er natuurlijk niet. Die concurrent weet trouwens ook dat de gemeente zich al vijftien jaar daarvoor in de hoek geverfd heeft. Daar komt dus nooit meer een vriendenprijs uit. U bent hierbij gewaarschuwd, dit wordt weer een ramp. Dit college c.q. deze gemeente heeft zoals we weten niet de competentie om te leren van eerder gemaakte fouten. Helaas drijft deze blog op de voortdurende stroom van problemen en mislukkingen van dit gemeentebestuur. Ik denk ook eigenlijk dat dit niet oplosbaar is, de problemen lijken zich alleen maar op te stapelen.  

Russische roulette

Als er perspectief op verbetering zou zijn dan had dit onzalige voorstel nooit de agenda van de gemeenteraad bereikt. De “checks & balances” blijken echter in de hele beleidsketen nog steeds volkomen afwezig te zijn. En dat slechts een paar weken na het DSV-debacle ! We zijn dus aan de gemeenteraad overgeleverd als laatste redmiddel. Ik vrees het ergste. 

Dit voorstel is Russische roulette met de zekerheid dat in ieder geval na 15 jaar, en misschien al eerder, de kogel zijn vernietigende uitwerking zal hebben. Het dan zittende college zal het op dat moment als een onverwachte  “tegenslag” melden voorspel ik u. Dat de inwoners het gelag gaan betalen is overigens een zekerheid. De afrekening gaat via de warmterekening of via de lokale belastingen. 

De enige manier om dat te voorkomen is dat de gemeenteraad het roekeloze voorstel van wethouder Jacco Knape van tafel veegt. Met de Noordzeepassage heeft hij eerder enorm veel belastinggeld verbrand zonder enig resultaat en zonder dat er achteraf verantwoordelijkheid voor het enorme fiasco is genomen. Willen we daar een herhaling van ? Beste inwoners, ik denk dat uw gemeenteraad, net als in de casus Vliegkamp, gewoon weer ja gaat zeggen. Daar worden vervolgens dan allerlei rationalisaties bij verzonnen om het eigen geweten te sussen. Ik wens u sterkte.

Jaap Haasnoot

 

Social Icons


Featured Posts