2 oktober 2019

Leerlingen Dubbelburgschool protesteren

Luidruchtig protest tegen slechte plannen van de provincie Zuid Holland met de Rijnlandroute ter hoogte van Valkenburg.

Na het boerenprotest op de N206 gisteren was het vandaag de beurt aan de kinderen van de OBS de Dubbelburg Valkenburg


De Provincie Zuid-Holland is van plan een tijdelijke weg door hun voortuin vlak naast de gevel aan te leggen. Die tijdelijke weg is nodig omdat er door nieuwe bezuinigingen een andere constructiemethode noodzakelijk is geworden. Dat is zo'n beetje een trend van de provincie bij dit deel van de Rijnalndroute. U kent het verhaal, Voorschoten krijgt een peperdure geboorde tunnel, Leiden Stevenshof krijgt een volledig verdiepte ligging en de kruimels zijn voor Valkenburg. Dat is een vierbaans snelweg die dwars door woonwijken wordt getrokken en die doodloopt op verkeerslichten bij de kruising met de N441. Het toppunt van zinloosheid. Belgische toestanden.


Natuurlijk zijn er alternatieven maar de provincie gaat door roeien en ruiten om het oorspronkelijke slechte plan tot uitvoering te brengen. Men is bevreesd dat door uitstel afstel komt. Kijk, die tijdelijke weg is heel vervelend, maar dat probleem gaat een keer voorbij. Maar daarna komt de definitieve inpassing van de Rijnlandroute op dit traject en dan begint de echte ellende pas. Erg tragisch dat in een wat verder verleden onze eigen bestuurders in de gemeenteraad, voor zover ze van de grote partijen zijn, hebben ingestemd met dit verhaal. Ze hebben allemaal naar hun bazen in Den Haag geluisterd en waren even vergeten dat ze volksvertegenwoordiger waren. De bevolking bleef passief. De wijkraad Valkenburg sliep door. 


Helaas, gedane zaken nemen meestal geen keer. In Katwijk aan den Rijn is dat anders gelopen. Daar hebben ze destijds een hele slechte ontwikkeling rond die zelfde N206 kunnen tegenhouden. Laat de jeugd van de Dubbelburgschool ons voorbeeld zijn. Isabelle heeft een petitie aan de burgemeester aangeboden. Goed gedaan jongens en meisjes. Ik heb de indruk dat de huidige gemeenteraad op sommige punten iets kritischer is en wat minder conformistisch en meegaand dan de vorige versie. Hoop doet leven.

26 september 2019

Provincie Zuid Holland is op de verkeerde wegProvinciaal inpassingsplan voor Tjalmaweg is ramp en anachronisme

Een oordeelsvormende sessie in de gemeenteraad over het inpassingsplan van de provincie voor de tot 4-baans snelweg te transformeren Tjalmaweg kwam wat KiesKatwijk betreft wat te vroeg. Je kunt eigenlijk pas goed oordelen als je alle relevante feiten op een rijtje hebt. Dat is nu nog niet het geval. Desondanks is het wel nuttig om met elkaar in discussie te zijn over deze kwestie omdat het goed is om het college binnen de lijnen te houden. Het is niet op voorhand duidelijk dat onze huidige wethouder voldoende gewicht in de schaal kan leggen. En of hij wel de juiste beslissingen gaat nemen. 


Richt de inspanningen op het echte probleem

Als eerste valt op dat iedereen zich druk maakt over een tijdelijke weg waarop het verkeer zich achter een geluidsscherm met 50km/uur verplaatst. Dat is ongewenst zo dicht langs de woningen en school, maar het probleem is gelukkig tijdelijk. Het echte probleem is niet tijdelijk maar permanent. Dat is de definitieve weg waarover straks over minimaal 4 banen waarschijnlijk de dubbele hoeveelheid verkeer zich met hoge snelheid bovengronds door onze woonwijken zal voortbewegen. Althans, de weg loopt straks na een kilometer op tragische wijze dood op verkeerslichten. Belgische toestanden. Dat worden dus enorme files binnen onze woonwijken.

Problemen voor heel veel geld verplaatsen

Dat is dus blijkbaar vooruitgang en maatschappelijke winst. Het komt er op neer dat de problemen van de gemeente Leiden op de Churchilllaan tegen hoge kosten in versterkte mate verplaatst worden naar Katwijk. En ook dat is natuurlijk tragisch want de inwoners van Katwijk hebben een stuk meer betaald aan die Rijnlandroute dan de Leidse Glibbers. Bij hetzelfde bedrag per inwoner als Leiden zouden we 1,2 miljoen euro moeten terugkrijgen. En als we hetzelfde zouden betalen als de Bollenstreek dan moeten we zelfs 11 miljoen euro terugkrijgen uit het RIF. Over Voorschoten hebben we het niet.


En u weet hoe het opgehaalde geld weer wordt teruggesluisd. Voorschoten krijgt een tunnel, Leiden een volledig verdiepte ligging, en de Katwijkse situatie is straks als een ramp en een anachronisme te kwalificeren. Historici zullen (als het doorgaat) later een zware klus hebben om te verklaren hoe het in vredesnaam mogelijk was dat er in 2020 nog een vierbaans snelweg bovengronds en dwars door woonwijken met tienduizenden inwoners is getrokken op een paar honderd meter van een Natura2000 gebied.

Wat is de beste route naar een betere bestemming ?

Nu we hebben vastgesteld wat het werkelijke probleem is kunnen we overstappen naar wat op dit moment naar de mening van KiesKatwijk in deze specifieke situatie de beste strategische koers voor de gemeente Katwijk zou moeten zijn. Daar hebben wij wel ideeën over maar ik denk dat het niet productief is om die op dit moment in het openbaar uit te dragen. En kiezers zullen we er ook niet mee winnen want die hebben gewoon in meerderheid gestemd op de partijen die de verantwoordelijkheid dragen voor de ontstane situatie.

KiesKatwijk heeft een plan

Daarom doet KiesKatwijk een beroep op de provincie Zuid Holland om het gezonde verstand aan het werk te zetten. En ons voorstel aan de provincie geldt zowel in de situatie waarin we als gemeente een vergunning zouden moeten weigeren, als wanneer dat niet het geval is. Er van uitgaande dat we de ontsluiting van de Projectlocatie Valkenburg kunnen redden door deze in de eerste jaren via een tijdelijke weg te regelen zou de provincie het huidige project Tjalmaweg tijdelijk stil kunnen leggen. De vernieuwing van de Torenvlietbrug kan natuurlijk gewoon doorgaan.

It’s the wrong scope stupid !

Laten we vervolgens met elkaar achteraf concluderen dat de keuze van de scope van het huidige project destijds een buitengewoon ongelukkige is geweest. Op deze manier wordt de doelstelling van mobiliteit en bereikbaarheid namelijk helemaal niet gediend blijkt nu. Dit is dus kapitaalvernietiging. Als je zoveel investeert dan moet je het in één keer goed doen.

Onsterfelijk belachelijk

De provincie Zuid Holland maakt zich onsterfelijk belachelijk als straks in de publiciteit komt dat die peperdure Rijnlandroute eindigt op verkeerslichten in the middle of nowhere, waarna we verdergaan op een karrenpad. De provincie maakt zich eveneens onsterfelijk belachelijk als na realisering blijkt dat we het HOV traject langs deze route daarna in een apart project gaan regelen. Hetzelfde geldt voor het snelfietspad dat langs de weg komt; dat is ook in een apart uitvoeringstraject geregeld. Als we vervolgens de overkluizingen die oud- en nieuw-Valkenburg over de Rijnlandroute heen met elkaar moeten verbinden in nog weer een ander project gaan uitvoeren dan is dat echt niet meer uit te leggen. Bovendien wordt het door die aanpak ook nog eens allemaal heel veel duurder en ontstaan er daardoor nieuwe problemen.

Floor Vermeulen gaat ons redden !

De gedeputeerde Vermeulen kwalificeert zich als een staatsman á la Churchill als hij het lef toont om met GS het project te herdefiniëren, gezien de veranderde situatie waarin we met z’n allen terecht gekomen zijn. Noem het voortschrijdend inzicht. Stap over je eigen schaduw heen die je influistert dat van uitstel afstel kan komen. Er zijn genoeg redenen voor de beleidswijziging aan te voeren. 


De scope moet vervolgens worden uitgebreid tot de gemeentegrens met Noordwijk. Dan heb je een compleet project. En alle werkzaamheden op dat traject moeten met elkaar gecombineerd worden. Dat gaat natuurlijk een paar jaar vertraging geven. Maar daar krijgen we ook wat voor terug en we voorkomen enorme problemen.

Wopke Wiebes fonds moet ons helpen

Die vertraging is op zichzelf helemaal geen probleem. Het belangrijkste onderdeel van de Rijnlandroute is immers de rondweg om Leiden ! En als we er in slagen om de Projectlocatie Valkenburg via een tijdelijke weg op alternatieve wijze te ontsluiten is er helemaal geen man of vrouw overboord. Het vereist wel lef bij het provinciale bestuur. Maar doorgaan op het oude plan is geld in het water gooien. Een uitbreiding van de scope levert een enorme synergie, zowel qua bereikbaarheid als qua leefbaarheid. Het Wopke Wiebes-fonds gaat ons redden om het mogelijk te maken! Op een paar honderd meter van het Natura2000 gebied kiezen we natuurlijk meteen voor een oplossing zoals de Sijtwendetunnel. De commissie Remkes zal het toejuichen.

Laten wij als gemeentebestuur van Katwijk proberen in een gezamenlijk optreden de provincie te ondersteunen en te stimuleren om de hier door KiesKatwijk geschetste weg te gaan bewandelen.
 
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

5 september 2019

De eerste contouren van een regelrechte ramp tekenen zich af.

Tijdelijke weg bij verbouwing Tjalmaweg is niet het echte probleem !


In Valkenburg maakt men zich terecht veel zorgen over de verbouwing van de Tjalmaweg tot een vierbaans snelweg die onderdeel is van de Rijnlandroute. Hier is een tijdelijke weg voor nodig die dicht langs de huizen loopt. Alleen komt die bezorgdheid wat laat omdat jaren geleden die zaak al door de grote politieke partijen is bekokstoofd. Daar is nu echt niks meer aan te doen. Bovendien heeft met nog steeds niet door dat die tijdelijke weg niet het echte probleem is.

Men maakt zich nu dus druk over een tijdeljke weg die tijdens de verbouwing wel heel erg dicht langs de huizen wordt gelegd. Maar ook nu nog zijn er maar weinig mensen die in staat zijn om vooruit te denken. Die tijdelijke weg is helemaal het probleem niet. Die 10 of 20 meter die de definitieve snelweg straks verderop komt maakt principieel niet veel verschil. Bovendien gaat de verkeersintensiteit straks waarschijnlijk wel verdubbelen. De problemen zijn dus niet opgelost als die tijdelijke weg verandert in de definitieve, of als we de tijdelijke weg iets zouden verleggen. Daarna beginnen de echte problemen pas.

Hoe moeilijk kan het toch zijn ? KiesKatwijk is al jaren bezig om de zaken beter geregeld te krijgen maar in de periode dat Wienen hier burgemeester was, en Udo van de VVD als wethouder werd betaald is alles uit handen gegeven. Daar is nu niks meer aan te doen. Ik gooi er nog maar eens een filmpje uit 2017 tegenaan:Het grote probleem was dat de gemeenteraad in meerderheid uit watjes bestond. Men deed gewoon wat de politieke bazen hen min of meer opdroeg. Dat werd psychologisch verwerkt door de handen in de lucht te steken en hard te roepen "we kunnen niet anders". Het alibi was dat er verschrikkelijke dingen zouden gebeuren als we niet netjes meebogen. Dat is een cultuurprobleem. Conformeren is zoveel makkelijker dan zelf nadenken en flink zijn.

Ondertussen lacht men zich in Voorschoten een ongeluk. Katwijk betaalt hun tunnel en krijgt zelf een snelweg dwars door de woonwijken. Die is gewoon bovengronds want een kleine verdieping van een metertje op een klein stukkie van de weg is niets anders dan een cosmetisch dingetje. Het is nauwelijks voorstelbaar dat er in 2019 een bovengrondse snelweg dwars door een dorp wordt getrokken. Toch gebeurt dat gewoon in Nederland.

Op een tunnel kun je niet bezuinigen dus komt de Tjalmaweg er bekaaid af. En hoe gaat het straks op het deel van de N206 dat door Katwijk a/d Rijn loopt..... Zijn onze lokale bestuurders dan nog steeds dezelfde watjes als een paar jaar geleden ?

Katwijk betaalt de hoofdprijs, en krijgt de kruimels....

1 augustus 2019

B&W maakt helaas niet het verschil


Evaluatie van 22 maanden Nieuwe Bestuursstijl

Enige tijd geleden had een inwoner uit de “Noord” een conflict met de gemeente over een geveltuintje. Helaas paste zijn geveltuintje niet in de tabellen en reglementen die de ambtenarij hanteert. Vervolgens was het woord aan de wethouder van groene zaken. In de afweging tussen “doe eens gek” en “volg de regeltjes” was deze ambtsdrager van Gemeentebelangen niet dapper of inventief genoeg om buiten de regeltjes te kleuren. Met andere woorden, hij maakte niet het verschil. Dat is jammer voor groene kiezers op Gemeentebelangen die dachten dat deze partij wel het verschil zou kunnen maken.

Bron: Katwijksche Post

Kwakkelbeleid

Ook bij het Rijnpark in de Kwakelwei merkten we weinig van groen elan. De gemeente heeft deze grond niet gekocht van Rijnland maar heeft dit gebiedje blijkbaar bewust gegund aan een projectontwikkelaar. Een motie van KiesKatwijk om het gebied tot groen recreatiegebied te bestempelen heeft het in de gemeenteraad niet gehaald. Een toekomstige Beleidsnota die over groen gaat moet de heilige graal zijn die alles in onze gemeente gaat veranderen. Tot die tijd is het denken in de politiek stil gezet. Een kans die KiesKatwijk bood om hier het verschil te maken is niet gegrepen. De kiezers zijn weer eens in de steek gelaten door gebrek aan lef en visie.

Operatie Steenbreek

Achter mijn woning met best wat groen hier en daar naast de stenen was het deze week 37,9 graden Celsius. Dat is een particulier record dat gevierd is met een bescheiden flesje Rosé. Qua beleid is er weinig te vieren want KiesKatwijk is al sinds 2015 bezig om actie te krijgen op dit dossier. Lees hier meer: LINK

Allemaal opnieuw hetzelfde patroon. Het college toont geen bestuurlijke doorzettingsmacht en laat zich ringeloren. De inwoners die met tal van initiatieven komen op het gebied van vergroening worden onkundig of aan het lijntje gehouden en soms zelfs belazerd.

Jammer, maar helaas

Helaas is dat gedrag dus kenmerkend voor (een deel) van het huidige college, in ieder geval op een te groot aantal dossiers. Men volgt gewoon wat de ambtenaren bedenken en men heeft niet de statuur of het lef om af en toe eens iemand een verdiende schop onder het achterste te geven. Dan krijg je fantasieloos en duur beleid en gemiste kansen. De gemeenteraad slaapt ondertussen lekker door.

Dit kost miljoenen

Het gevolg van dit gedrag is dat de gemeente heel veel miljoenen gaat pompen in opnieuw een verbouwing van het gemeentehuis die zeer risicovol is. Er hoort ook een andere manier van werken bij die inmiddels achterhaald is: Het Nieuwe Werken. Dat is net zoiets als De Nieuwe Bestuursstijl. Kort samengevat: het werkt niet en is slechts een vorm van verbaal lucht verplaatsen.

Alternatieven zoals bijvoorbeeld een dependance op het marktplein, in combinatie met het verplaatsen van de weekmarkt naar de Zwaaikom weigerde men te onderzoeken. Er is niets geleerd van eerdere rampen.

Bestuur slecht, en zie niet om

Als je als college niet het verschil maakt krijg je vanzelf rampen als het Cultuurhuis in de Noordzeepassage. Hiermee is de samenleving enorm veel schade berokkend en daar is vervolgens geen politieke verantwoordelijkheid voor genomen. Ik voorspel precies hetzelfde met de verbouwing van het gemeentehuis. En ook met het voorgenomen dwangneurotische werkgelegenheidsproject om de Hoornes op stel en sprong aardgasvrij te maken.

Bezuinigen doe je bij de buren

Het recente bezuinigingsplan liet wederom hetzelfde patroon zien. De ambtenaren mochten het zeggen en dus vielen alle bezuinigingen bij organisaties buiten het kringetje op het gemeentehuis. Weer gebrek aan lef van het politieke bestuur, want het is niet te verwachten dat iemand vrijwillig in eigen vlees gaat snijden. En andersom valt het goed te begrijpen dat de ambtenarij slechts een paar maanden tevoren nog jaarlijks een miljoen euro extra vroeg voor wegenonderhoud. Dat was net als het Hoornesproject een werkgelegenheidsplan voor ambtenaren dat braaf werd verdedigd door het college. Wie trekt hier aan de bestuurlijke touwtjes ?

Het kan zoveel beter

De conclusie is dat dit soort kwesties vooral wijst in de richting van zwak politiek bestuur. Dan kan het dus gebeuren dat de opdracht van de gemeenteraad voor een nieuwe Julianabrug met twee fiets- en voetpaden gewoon niet wordt uitgevoerd. En dus is het een brug met één tweezijdig fietspad en slechts één voetpad geworden. Hoezo toekomstbestendig ?

Mooi groen is niet lelijk

Rommelen in de marge

De Julianabrug krijgt wel een excuusrandje groen. Niemand vond het een probleem dat de opdracht van de gemeenteraad niet was uitgevoerd en dat blijkbaar nog hogere machten de dienst uitmaken. KiesKatwijk stond alleen in onze opvatting dat het oorspronkelijke ontwerp met twee fiets- en voetpaden moest worden uitgevoerd. Wel inclusief de verrijking die is ingebracht door Katwijk Smart Village en die oorspronkelijk niet bedacht was. Dat leidt dus tot een brede brug met veel groen, een concept zoals we dat ook over de Rijnlandroute willen realiseren. Daar was geen interesse voor en dat impliceert dat uitgangspunten die de gemeenteraad stelt voortaan niet meer serieus genomen hoeven te worden op het gemeentehuis.

Ook gemeenteraad maakt geen verschil

Die gang van zaken rond de Julianabrug geeft precies aan dat ook de gemeenteraad meestal niet echt het verschil wil maken. Men is vaak tevreden met de rol van passief afstempelaar van de voorstellen die op het gemeentehuis worden geproduceerd. Het is hooguit een beetje rommelen in de marge, letterlijk in dit geval met het groene excuusrandje op de brug. De weg van de minste weerstand leidt meestal niet via het station van zelf nadenken en zelf een visie vormen. Tekenen bij het kruisje is een stuk gemakkelijker.

In onderstaande video die we gaan gebruiken in onze toekomstige cursus "Gemeentepolitiek voor Dummies" wordt dit geïllustreerd:


De cursisten van de nieuwe cursus krijgen o.a. de volgende vragen te beantwoorden:

  • Waarom doen vooral de oppositiepartijen pogingen om hun oppositie-collega's af te branden ?
  • Welke motieven spelen daarbij een rol ?
  • Waarom is het voor geen enkele partij in de raad, behalve voor KiesKatwijk, een punt van bespreking dat eerdere besluiten van de raad over deze brug door het college naast zich neer zijn gelegd ?

Kortzichtigheid regeert

Het motief van de oppositie in de raad om sommige zaken niet te willen opmerken, en om vooral de collega-opposanten als een bedreiging te zien is opmerkelijk. De zogenaamde “gunfactor” heb ik eerder al eens behandeld. Maar er is natuurlijk ook nog iets dat je gewoon kortzichtigheid kunt noemen. 

Als je kortzichtig bent dan zie je het “grote plaatje” niet. Dat is gevaarlijk want als je niet verder dan je voorwiel kijkt dan kun je zomaar tegen een paaltje aan fietsen. Dat is net zoiets als in de politiek beslissingen nemen op eenvoudige vooroordelen, zonder goed na te denken, of zonder onderzoek te doen naar feiten of aspecten die je door kortzichtigheid of gebrek aan kennis nog niet waren opgevallen. Denken in vaste sjablonen of op basis van dogma's is gevaarlijk. Dat leidt net als emotiepolitiek meestal niet tot de beste oplossing, maar eerder tot een oplossing die de minste keuzestress voor de beslisser geeft.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Social Icons


Featured Posts