18 augustus 2015

Verstening is een ernstige maatschappelijke kwaalVerstening is een groot probleem

KiesKatwijk is van mening dat het opofferen van groen in onze verstedelijkte omgeving voor (regionale) woningbouw moet stoppen. Wij doelen hier met name op de plannen om op het voormalig Vliegkamp Valkenburg een grote woonwijk te realiseren. De inwoners van deze regio hebben ook lucht, ruimte en natuur nodig. Maar die voortgaande verstening heeft ook nog andere nadelen. Door de voortgaande verstening in de randstad kan het regenwater namelijk niet snel genoeg in de grond  verdwijnen.  En dat leidt tot wateroverlast, milieuhinder en hoge kosten. Afkoppelen van hemelwaterafvoeren, zoals op sommige plekken in Katwijk gebeurt, is niet genoeg, voorkomen is beter dan genezen.Janneke, doe er eens iets aan

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groene omgeving de gezondheid bevordert. Lees hier meer http://www.nivel.nl/nieuws/groen-gezond Lijkt ons overigens een leuk onderwerp voor nader onderzoek door collega Janneke van Kruistum-Belo (CDA). Dit n.a.v. de recente discussies over “dik en dom”. We kunnen dan wat meer te weten komen over “ongezond en het gebrek aan groen”. En misschien blijkt er dan wel een relatie te zijn tussen “dom en verstening”. We lezen hier binnenkort wel wat meer over in de Katwijksche Post neem ik aan.

Symboolpolitiek

Vanuit het vertrekpunt “verstening en wateroverlast” heeft KiesKatwijk inmiddels een aantal vragen gesteld aan het College van B&W in de gemeente Katwijk. Tussen de regels door wordt in de vraagstelling gewezen op een aantal recente heikele kwesties. Wel aan symboolpolitiek doen, maar niet in alle gevallen is er een van. Bovendien komt het enigszins hypocriet over als je met een goedkope symbolische actie aandacht vraagt voor wateroverlast, maar vervolgens zelf wel (tegen het vigerende rijksbeleid betreffende waterbeheersing in) als gemeente bijdraagt aan toekomstige problemen op dit gebied door de bouwplannen op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Operatie Steenbreek

Het College zou er volgens ons beter aan doen om net als de gemeente Leiden te participeren in de “Operatie Steenbreek”. Dat initiatief gaat de wereld niet redden maar het is een stuk zinvoller dan om gekleed in zee te gaan staan om een hoogdravend statement te maken. “Put your money where your mouth is”, laat uit je daden blijken dat je deze zaak serieus neemt. Dat geldt zowel voor het individu als voor de gemeente.

Verder borduren op een kluitje

Als eerste stap hebben we een aantal vragen gesteld aan het College van B&W. Wat de Operatie Steenbreek betreft hebben wij later gehoord dat in het verleden Geert Diemer van Gemeentebelangen daar ook al vragen over had ingediend. Hij werd met het gebruikelijke kluitje in het riet gestuurd. Dat is nu eenmaal de praktijk in ons gemeentebestuur en ik verwacht dat ook onze vragen geen betere behandeling zullen krijgen. Maar het is zoals gezegd een eerste stap en als er bredere belangstelling voor dit onderwerp blijkt te zijn in de gemeenteraad kunnen we daarna hierop verder borduren.De juiste vraag stellen is belangrijker dan de antwoorden

Met onze vragen ex. art. 41 hebben we aangesloten op de actie van een lid van het College van B&W op 10 augustus jl. waarbij deze (gelukkig volledig gekleed) enige tijd in de Uitwatering heeft gestaan. Het doel daarvan was om samen met anderen aandacht te vragen voor de “waterproblematiek” die zich in allerlei gedaanten wereldwijd voordoet.

Naar aanleiding van deze actie heeft KiesKatwijk de volgende vragen gesteld:

1.   Bent u het met ons eens dat deze actie als “symboolpolitiek” kan worden gekwalificeerd ?
2.   Is het niet beter om deze acties voortaan als privépersoon uit te voeren en niet als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur ?
3.   Ligt er een besluit van het College van B&W ten grondslag aan deze actie ?
4.   Blijkt hier geen sprake te zijn van selectiviteit in de keuze van de doelen voor symbolische acties die, al dan niet gesteund door het volledige College, worden uitgevoerd ? Kort geleden is een soortgelijk actie waarbij gevraagd werd een veelkleurige vlag te hijsen afgewezen.
5.   Zou het niet beter en effectiever zijn om het nagestreefde doel via concreet beleid en op de schaal van de gemeente Katwijk daadwerkelijk en praktisch aan te vatten ?
6.   Is het u in dit verband bekend dat de minister van Infrastructuur en Milieu het beleid hanteert dat er “met de natuur gebouwd moet worden” en niet “m.b.v. techniek tegen de natuur” ?[1]
7.   Bent u het met ons eens dat in het licht van het voorgaande het bouwen onder  N.A.P. met geforceerde bemaling en op slappe ondergrond op het gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg, een gebied dat te kwalificeren is als een “badkuip”, op de lange termijn ernstige risico’s inhoudt voor versterkte bodemdaling en problemen met wateroverlast en waterveiligheid ?
8.   Zou het in dit verband geen aanbeveling verdienen de “daad bij het woord te voegen”, en niet in algemene zin en via een gemakkelijke symbolische actie aandacht te vragen voor waterbeheersing, maar door zelf problemen preventief te voorkomen via door de gemeente beïnvloedbaar (ruimtelijk) beleid door aldaar geen woonwijk te realiseren ?
9.   Is het college bekend met de operatie Steenbreek, waarbij onder andere onze buurgemeente Leiden zich heeft aangesloten ?
10. Zou het geen aanbeveling verdienen om ook als gemeente Katwijk mee te doen met dit initiatief, mede omdat het doel overeenkomt met wat het College c.q. een lid van het College zegt na te streven, namelijk vergroting van de bewustwording bij burgers van de waterproblematiek en hen aanzetten tot concrete actie ?

13 augustus 2015

Tegels er uit, groen er in.Wateroverlast

Afgelopen maandag stond de Amerikaanse kunstenares Sarah Cameron Sunde in zee, in de Watering om precies te zijn. Zij zou daar 13 uur blijven staan, van eb tot vloed en weer terug. Waarom? Op deze manier wilde zij aandacht vragen voor de wereldwijde omgang met water. Volgend jaar doet zij iets vergelijkbaars in Bangladesh. Een land dat steeds heftiger te maken krijgt met overstromingen en alle desastreuze gevolgen van dien. Oorzaak: klimaatverandering.

Symboolpolitiek of echt iets doen ?

Door middel van het Kustwerk Katwijk hebben wij ons in Katwijk voorlopig veilig gesteld tegen overstromingen zoals in Bangladesh. Dat is een praktische aanpak die ons meer aanspreekt dan een symbolische actie. Bestuurders en politiek kunnen in praktische zin veel nuttiger dingen doen met watermanagement dan door in het water gaan staan. Steeds vaker worden in Katwijk de nog schaarse stukken groen opgeofferd aan nieuwe woonwijken. Resultaat:  Katwijk raakt “versteend”.

KiesKatwijk is tegen grootschalige verstening

KiesKatwijk is van mening dat het opofferen van groen voor (regionale) woningbouw moet stoppen. Mensen hebben ook lucht, ruimte en natuur nodig. Maar die verstening heeft ook andere nadelen. Hierdoor kan het regenwater namelijk niet snel genoeg in de grond  verdwijnen.  En dat leidt tot wateroverlast, milieuhinder en hoge kosten. Afkoppelen van hemelwaterafvoeren alleen is niet genoeg, voorkomen is beter dan genezen.


Verstening op kleine schaal

Burgers kunnen ook zelf bijdragen aan een oplossing hiervoor. Veel Katwijkse erven en plaatsjes zijn helemaal betegeld. Hier ligt uw kans. Wanneer u een of meerdere tegels weghaalt en daar een paar planten voor in de plaats zet helpt u ook mee aan een goede afwatering en is bij een hoosbui de kans op overbelasting van het riool een stuk kleiner.

Operatie Steenbreek

Een groot aantal gemeenten, waaronder ook Leiden,  werkt sinds enige tijd samen in het project Steenbreek. Bewoners worden geënthousiasmeerd en geïnformeerd over het belang van een groene in plaats van versteende tuin. Operatie Steenbreek biedt de participerende gemeenten in deze campagne een activiteitenpakket aan waar de bewoners gebruik van kunnen maken.
Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Doe zelf iets tegen wateroverlast en verstening

Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben - moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. 

De campagne richt zich op dit moment vooral op het veranderen van een mindset. KiesKatwijk gaat haar best doen om de operatie Steenbreek ook in Katwijk te introduceren.


Lees hier meer over Operatie Steenbreek: http://www.operatiesteenbreek.nl/

Anna Marie van der Plas

Social Icons


Featured Posts